Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховка „Гражданска отговорност” е длъжно да сключи всяко лице, което притежава МПС, регистрирано на територията на Р. България и което не е било спряно от движение. Срокът на застраховка „Гражданска отговорност” е 1 год., като при определени в Кодекса за застраховане условия застраховката може да бъде сключена и за по-малък срок, но не по-малък от 30 дена. Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено на 2, 4 или 10 вноски. Плащането на премията на 4 или 10 вноски става безкасово. Изисква се в такъв случай клиентът да притежава банкова сметка в Банка ДСК и да е подписано Съгласие за незабавно инкасо.

www.groupama.bg

За първи път в България УниКредит Застрахователен Брокер предлага на клиентите на УниКредит Лизинг специализирана застрахователна програма, която защитава допълнително стойността на автомобила от финансова загуба в случай на тотална щета или кражба. Съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане, в случай на тотална щета каско застраховката обезщетява застрахованите на база на действителната стойност на автомобила към деня на застрахователното събитие. Като резултат от това в доста случаи полученото от застрахователя обезщетение не оставя лизингополучателите с достатъчно средства, за да си купят същия автомобил, който са ползвали и преди. Концепцията на GAP Програмата е да компенсира в значителна степен обезценяването на автомобила и в случай на застрахователно събитие да осигури допълнителни средства на лизингополучателя, с които той да посрещне нарастналите до този момент разходи или да внесе първоначалната вноска за нов автомобил.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Покриват се преките и непосредствени финансови загуби в резултат на неправомерно използване на Застрахованата карта през Срока на застраховката, които произтичат от злоупотреба на трети лица със загубена или открадната Застрахована карта през Срока на застраховката. В размера на загубата, в рамките на лимита на отговорност, се включват всички дебитирания извършени от момента на изгубването или Кражбата (Кражбата следва да е удостоверена с надлежен документ от компетентен правоохранителен орган) до момента на регистриране при Банката на искане за блокиране на Застрахованата карта. Застраховката покрива само преките и непосредствени финансови загуби, настъпили в рамките на не повече от 48 часа, предхождащи момента на блокиране на Застрахованата карта. Изгубени/отнети заедно с банкова карта лични документи. Възстановяват се единствено разходите, направени от Застрахования за подмяна на неговите Лични документи, в случай на изгубване, Кражба или Грабеж на Личните документи на Застрахования заедно със Застрахованата карта. Финансови загуби в случай на грабеж на парични средства изтеглени от банкомат или офис на банката с банкова карта. В случай че Застрахованият стане обект на Грабеж, при който от Застрахования се отнемат парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката със Застрахованата карта, се възстановяват финансовите загуби, претърпени от Застрахования - до размера на изтеглените със Застрахованата карта парични средства и до лимита на отговорност. Покритието е в сила в рамките на период от 2 (два) часа, следващ момента на изтеглянето на паричните средства от банкомата/офиса на Банката.

ОББ-Чартис ЗД АДwww.ubb-chartisinsurance.bg »

Застраховката е специално разработена за юридически и физически лица, собственици на фотоволтаични и термични соларни централи. Застрахователно покритие: Застрахователят ще обезщети застрахования за всякаква непредвидена или внезапна имуществена загуба, вреда или повреда по каквато и да е причина (с изключение на такава, посочена от застрахователя като изключена) на обектите или части от тях до размер, непревишаващ договорените застрахователни суми. При допълнителна договорка застрахователят може да предостави покритие за „Прекъсване на дейността“

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застраховката е предназначена за всички собственици, ползващи МПС по смисъла на Закона за движение по пътищата, с регистрационни номера, издадени в Република България. Застрахователят покрива причинена пълна загуба или частична щета на МПС и/или допълнително оборудване към тях, вследствие на настъпили застрахователни събития от покритите рискове съгласно клаузата, отразена в застрахователния договор, а именно: Клауза “А”: “Пожар и природни бедствия” Mинимално Каско. Клауза“В”: “Частично Каско” Освен покритите рискове по клауза "А", Застрахователят предлага покритие за щети, възникнали вследствие на сблъскване на МПС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети. Клауза “С”: “Кражба или грабеж на цялото МПС” Освен покритите рискове по клауза “А”, Застрахователят изплаща загуби, възникнали вследствие на: кражба на цялото моторно превозно средство – противозаконно отнемане на застрахованото МПС по смисъла на чл. 194 и чл. 195 от НК; грабеж на цялото МПС, противозаконно отнемане на застрахованото МПС чрез употреба на сила или заплаха по смисъла на чл. 198 от НК. Клауза“D”: “Пълно Каско” Освен покритите рискове по клаузи “А”, “В” и “С”, Застрахователят изплаща и загуби, възникнали в резултат на: злоумишлени действия на трети лица; щети по откраднато и намерено МПС; кражба на стъкла чрез взлом; кражба чрез взлом на допълнително стационарно монтирано оборудване в купето при допълнително платена застрахователна премия; щети, причинени от умишлен палеж на МПС; щети, причинени на паркинг от друго МПС. Какъв е териториалният обхват Застраховката важи за страната и/или чужбина. Как се определя застрахователната сума Застрахователната сума се определя на базата на представени документи и предварителен оглед на автомобила. За новозакупени МПС (до една година от датата на производство) действителната стойност е фактурната цена от производителя или официалния вносител. За останалите МПС, за които няма документ за закупуване (фактура), действителната стойност се определя по методика на Застрахователя на база каталог “SUPER SCHWACKE“.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Тази застраховка е предназначена за граждани и малки фирми (със застрахователна сума до 300 000 лева). Обект на застраховане: Жилища на физически лица, офиси и магазини на малки фирми, както и движимото имущество, намиращо се в тях. Какво покрива? Застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: (1) пожар; (2) гръм (мълния), експлозия, имплозия; (3) сблъсък и/или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар; (4) буря; (5) градушка, проливен дъжд, наводнение; (6) авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди; (7) земетресение; (8) вандализъм; (9) кражба чрез взлом; (10) всички рискове на стъкла и витрини. За сгради – рискове от (1) до (8); За стъкла – риск (10); За движимо имущество – рискове от (1) до (7) и по желание на клиента рискове (8) и (9).

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

В сътрудничество с търговските банки, БАЕЗ предлага на своите клиенти схеми, по които те могат предварително или текущо да финансират дейността си: предекспортно финансиране на експортната дейност; следекспортно финнасиране по реализиран износ или продажби на територията на България. Сключената полица срещу търговски или политически риск може да се прехвърли в полза на трето ползващо лице, обикновено търговска банка. На тази база тя финансира фирмата няколко дни след продажбата. Така фирмите практически почти елиминират периода на отсрочване на плащането, като едновременно с това осигуряват по-голяма ликвидност на активите си. Много важно е също да се отбележи, че полици на БАЕЗ, сключени за сметка на държавата, се класифицират от Наредба № 8 на БНБ като експозиция към централното правителство на република България и се считат като доставчик на кредитна защита с 0 % рисково тегло. В случаите, когато търговска банка е застрахован или трето ползващо се лице, този факт още повече улеснява процеса на финансиране на българските компании и допълнително стимулира търговските банки да приемат полици на БАЕЗ като обезпечение.

БАЕЗwww.baez-bg.com »

Застраховката покрива количествени щети по реколтата от селскостопански култури, настъпили в следствие на природни бедствия. ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

ЗК "Лев Инс" АД предлага: Ниски цени Възможност за разсрочено плащане до 12 вноски Бързо и коректно изплащане на обезщетения Бонуси и отстъпки по други видове застраховки.

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Пакет от имуществени застраховки за юридически лица: – пожар и природни бедствия; - щети на имущества; - електронна техника; - строително-монтажни рискове; - авария на машини; ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Превенция на риска; Сигурност; Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Застраховката покрива загубите на собствениците в резултат на смърт на селскостопански, служебни и домашни животни. ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове