Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Кой може да сключи застраховката? Посоченото в застрахователната полица лице – собственик на туристическия обект и неговите работници/служители при изпълнение на техните задължения. Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Застрахователят осигурява застрахователна защита в различен обхват, обособен в следните покрития: Основно покритие Вреди, причинени на гости или посетители в туристическия обект, изразяващи се в смърт, телесно увреждане или заболяване вследствие на злополука или отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от Застрахования на територията на туристическия обект, и/или в пълно или частично увреждане на движими вещи (без кражба). Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, покрити по застраховката, когато Застрахователят е бил привлечен в процеса. Допълнителни покрития Ако е договорено между страните и вписано в полицата или в добавък към нея, Застрахователят допълнително ще покрива: “Кражба от сейф” -загуба на имущество (вкл.пари и ценности) на гости на туристическия обект в следствие на кражба чрез взлом или грабеж, при условие, че към момента на събитието имуществото е било съхранявано на отговорност на Застрахования в каса или сейф на обекта. ”Вреди върху МПС” -вреди върху моторни превозни средства (без кражба) на гости или посетители на туристическия обект, при условие, че вредите са настъпили на територията на паркинг, обслужващ само обекта, и са причинени при паркиране или маневриране, извършено от служител на Застрахования.

ДЗИwww.dzi.bg »

Кой може да сключи застраховката? Юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор. Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Всички суми, които съгласно нормативен акт Застрахованият бъде законово задължен да заплати на основание трудова злополука, настъпила през времетраене на застраховката и причинила временна неработоспособност, трайна неработоспособност над 50 процента или смърт на негови работници и служители, независимо дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. Застрахователното обезщетение е за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Застрахователната защита обхваща и вредите от трудова злополука, причинени от непреодолима сила при или по повод на възложена работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието. Освен пряко причинените вреди “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя. Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

ДЗИwww.dzi.bg »

Кой може да сключи застраховката? Юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, което е произвело, доставило, продало, монтирало, инсталирало или по друг начин пуснало в обръщение вписания в застрахователната полица краен продукт, както и неговите представители и работници или служители на трудов или друг вид договор. Каква застрахователна защита осигурява застраховката? По застраховката се покриват всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, причинени на трети лица от ползването на вписания в полицата продукт, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане (вкл.смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи. Освен пряко причинените вреди “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя. Застрахователното покритие по застраховка “Отговорност на продукта” може да бъде разширено с допълнително покритие по застраховка “Обща гражданска отговорност”. Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

ДЗИwww.dzi.bg »

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение за вреди, причинени на трети лица във връзка с експлоатацията на собствени локомотиви, вагони и друг вид подвижен жп състав, индивидуализиран в застрахователната полица. Вредите могат да се изразяват в телесно увреждане (включително довело до смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи. Освен пряко причинените вреди “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя. Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

ДЗИwww.dzi.bg »

Застраховка “Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие” може да бъде сключена от всяко лице, което има разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие. Може да застрахова отговорността си както във връзка с ползване на оръжие за самоотбрана, така и във връзка с ползване на ловно оръжие. Кой е длъжен да сключи застраховката? Юридически лица или еднолични търговци, които попадат в една от следните групи: осъществяват охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие, или имат специализирано звено за охрана са длъжни да застраховат служителите си, които ползват огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения. Сключващият застраховката е Застраховащ, а застраховани са неговите служители. Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) са били увредени или унищожени в резултат на използване на огнестрелно оръжие от Застрахования. Освен пряко причинените вреди “ДЗИ -Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.

ДЗИwww.dzi.bg »

Комбинираната полица е предназначена за застраховане на интересите на фирми и ЕТ: наематели/ собственици на търговски обекти в търговки центрове/търговски комплекси (МОЛ); наематели/ собственици на самостоятелни търговски обекти, при условие че обектът, в който развиват дейност, е с аналогични рискови характеристики, посочени в Тарифата, като обектите в търговски центрове (МОЛ). Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Застрахователното покритие по всяка полица включва Минимално комбинирано покритие и Избираеми рискове и покрития. Минималното комбинирано покритие е задължително за сключване на комбинираната полица и включва: основен пакет рискове (ОПР) от Секция “Пожар и други опасности” и “Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж” и застраховка “Обща гражданска отговорност”/Отговорност на наемателя” от Секция “Отговорност към трети лица”. Секция “Отговорност към трети лица” Застраховка “Обща гражданска отговорност”, част от минималното комбинирано покритие, се предоставя съгласно общите условия на застраховката и покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската дейност в търговския обект и изразяващи се в телесно увреждане (вкл.смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи. За наемателите на търговски обекти покритието е разширено като включва и вредите, причинени на наетия търговски обект (помещение/-я). Покритието е дефинирано в специален текст на комбинираната полица. Избираемото покритие “Отговорност на работодателя” предоставя съгласно общите условия на застраховката. Избираемото покритие “Отговорност при изпълнение на строителни работи” се предоставя съгласно общите условия на застраховка “Обща гражданска отговорност”. Покриват се имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод извършването на строително-ремонтни дейности в търговския обект. Покритието е дефинирано в специален текст на комбинираната полица.

ДЗИwww.dzi.bg »

Покрити рискове Ние покриваме количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове: Градушка Буря Проливен дъжд Пожар Осланяване Наводнение За есенни житни култури - допълнително покритие срещу рисковете: Измръзване Изтегляне Киша Задушаване Сключване на застраховката Застраховката се сключва въз основа на попълнени от кандидата за застраховане Предложение-въпросник и Опис на засетите култури по образец. Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата. Застрахователна премия Застрахователната премия се определя в зависимост от посевната площ на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраното покритие от рискове. Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски. Отстъпки от премията Бонуси за ниска квота на щетата през предходните години Отстъпки при еднократно или разсрочено за плащане на премията до определена дата. Отстъпки за дългосрочно застраховане Специални отстъпки

ДЗИwww.dzi.bg »

ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД предлага следните авиационни застраховки: Застраховка на летателни апарати - каско на летателни апарати; каско „самоучастия”; каско „война и военни действия”; двигатели, резервни части); Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати – отговорност към трети лица извън борда на летателния апарат; отговорност към превозваните пътници, техните лични вещи и багаж; отговорност към превозваните карго и поща; военни и сродни рискове) Отговорност на собственици и оператори на летища – включително отговорност на контрол на въздушното движение, отговорност на собственици и оператори на летателни площадки. Горните покрития се базират на Общите условия на дружеството за съответния вид застраховка и на международните Условия и Клаузи за авиационно застраховане и презастраховане. „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД установява дейността си по авиационно застраховане и презастраховане през 1994 г. и през годините се утвърждава като един от водещите застрахователи в тази област. Дружеството има изградени взаимоотношения с водещи международни застрахователни и презастрахователни брокери и подписвачи.

ДЗИwww.dzi.bg »

Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние - по теглови единици. "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД не покрива каквато и да било загуба и/или щета, причинена от, поради или в резултат - пряко или косвено - на: свойствен недостатък или природа на застрахования обект или поради температурно въздействие недостатъчна или неподходяща опаковка, несъответствуващо подреждане на товара в превозното средство частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди, съоръжения или способи /кантарна разлика/ липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство Застрахованият обект е натоварен и/или експедиран и/или превозван на същия плавателен съд, товарен автомобил и/или товарни вагон-платформи, пренасящи киселини, петрол и петролни продукти, пиротехнически продукти и взривни вещества пряко или непряко влияние на ядрени експлозии и/или радиоактивно излъчване и/или заразяване пленяване, конфискация или пиратство.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Отговорността на Застрахователя за всяка застрахована бройна или теглова единица започва от момента на натоварването й върху превозното средство, продължава по нормалния курс на транспорта, включително забавяне, разтоварване, натоварване, претоварване или трансбордиране на товара, ако са извън контрола на Застраховащия, както и за отклоненията, които се дължат на обстоятелства, независещи от превозвача, или са извършени с цел да се спаси човешки живот или имущество, или е било неизбежно за безопасността на превозното средство и завършва в момента на разтоварването й от превозното средство в мястото, означено в застрахователната полица.

ДЗИwww.dzi.bg »

Кой може да сключи застраховката? Юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, както и неговите представители и работници или служители на трудов или друг вид договор. Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи. Освен пряко причинените вреди “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя. Застрахователното покритие по застраховка “Обща гражданска отговорност” може да бъде разширено с допълнително покритие по застраховка “Отговорност на продукта”. Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

ДЗИwww.dzi.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове