Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховката „Отговорност на работодателя“ е доброволна и покрива суми, които застрахованият, в качеството му на работодател, е длъжен да плати като обезщетение на лице, което е претърпяло телесно увреждане или смърт по време на изпълнение на трудовите си задължения. По настоящатата застраховка ЗАД Армеец изплаща следните обезщетения: За всички суми, които съгласно Кодекса на труда застрахованият е отговорен да заплати на своите работници и служители като компенсация за телесни увреждания и/или смърт в резултат на трудова злополука при изпълнение на служебните задължения в периода на застраховката; По договореност между страните, срещу заплащане на допълнителна премия могат да се покрият вреди (вкл. смърт, трайна или временна загуба на работоспособност), причинени на работници и служители на застрахования в резултат на професионално заболяване, проявило се за пръв път и установено с протокол от експертна комисия през периода на застраховката; Всички целесъобразни разходи за предотвратяване и ограничаване нa щетите при застрахователно събитие и други разходи, извършени със съгласието на застрахователя; Присъдените лихви и разноски по граждански искове за отговорност, покрити по настоящата застраховка, които сумарно не надхвърлят договорените лимити на отговорност. Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на застрахователно обезщетение, годишния фонд работна заплата, рисковия клас на вида производство, наличие и естество на трудови злополуки в предприятието за предходните години.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на учители и възпитатели“ се сключва от лица, упражняващи учителската професия. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на: Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени на ученици/възпитаници при изпълнение на професионалните му задължения като учител/възпитател, (включително поради небрежност, грешки или пропуски); Всички разходи по уреждане на претенции, направени със съгласие на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете. Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение и рисковите класове на конкретната учителска професия. В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

ЗАД Армеец застрахова отговорността на физически лица, правоспособни да издават сертификати, оценки, разрешения и други официални документи и в частност съгласно изискванията на Закона за геодезията и картографията за задължителното застраховане на физически лица, притежаващи правоспособност да извършват дейности по геодезия и картография. На обезщетение по застраховката подлежат: Всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди, причинени на трети лица, вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на професионалните му задължения съгласно действащата нормативна уредба като: инженер, геодезист, оценител и други дейности, свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране, лицензиране и контрол; Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че както виновните противоправни действия/бездействия при изпълнение на професионалните задължения, така и настъпилите в пряка причинна връзка с тях вреди, на чиято основа са предявените претенции, са се проявили след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата, (ако такава е договорена); ЗАД Армеец ще обезщетява застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката е задължителна и се сключва съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Договорите за възлагане на строителни работи изискват сключването и на застраховки за отговорност на участниците в проектирането и строителството. ЗАД „Армеец“ предлага застраховка, съответстваща на международните стандарти, съобразена с българското законодателство и отговаряща на изискванията на ЗУТ и на Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (Наредбата). Подобно на всички други продукти от задължителен характер, и при тази застраховка лицата и дейностите, както и минималните лимити на отговорност на застрахователя, са указани в Наредбата. На застраховане съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ подлежат всички лица, занимаващи се с проектиране, консултиране, строителство, строителен надзор и технически контрол. За всеки отделен участник в проектирането и строителството минималните лимити на отговорност са определени по категории строежи и са записани в Наредбата. Отговорността на застрахователя за всяко едно събитие през срока на застраховката не може да надвишава лимита на отговорност за едно събитие, който е 50% от общия лимит на отговорност. Отговорността на застрахователя за всички валидни претенции, предявени през срока на застраховката, не може да надвишава договорения общ лимит на отговорност. Застраховката по задължителните нива е годишна.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на инвестиционни посредници“ е задължителна от 01 ноември 2007 г., съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Застрахователните покрития, осигурени от ЗАД Армеец по тази застраховка, са за следните инвестиционни услуги и дейности: Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са имуществени вреди, причинени на инвеститори във финансови инструменти, настъпили на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство; ЗАД Армеец ще обезщетява застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции вследствие на доказано вредоносно събитие, покрито по застраховката, и направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете; Застрахователната премия се договаря на основа на тарифата на застрахователя, валидна към датата на сключване на застраховката. Определя се от годишния оборот на посредника по сделки с клиенти и лимитите на отговорност.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители“ се сключва задължително от лицата, извършващи тази дейност, съгласно Наредба № 2/ 06.02.2006. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на: Всички суми до договорения лимит на обезщетение (застрахователна сума), които застрахованият е законово (с влязло в сила съдебно решение на последна инстанция) задължен да заплати като обезщетение за застрахователни събития, настъпили вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като частен съдебен изпълнител съгласно действащата нормативна уредба; Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са имуществени и неимуществени вреди, причинени на страните, другите участници в изпълнителното производство и на трети лица, настъпили на територията на Република България в срока на действие на застраховката, в резултат от извършването на вредоносно действие или бездействие от застрахования частен съдебен изпълнител; Всички разходи по уреждане на претенции, направени от застрахования със съгласието на застрахователя, които се включват в договорения лимит на обезщетение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на синдици“ се сключва задължително от лицата, извършващи тази дейност, съгласно Наредба № 3/ 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на: Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за застрахователни събития, настъпили вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като синдик съгласно действащата нормативна уредба. Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са имуществени и неимуществени вреди, причинени на участниците в конкретно производство по несъстоятелност и на трети лица, настъпили на територията на Република България след датата на встъпване на застрахования синдик в длъжност по конкретно производство по несъстоятелност, описано в застрахователната полица. Всички разходи по уреждане на претенции, направени от застрахования със съгласието на застрахователя, които се включват в договорените лимити на обезщетение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

ЗАД Армеец застрахова гражданската отговорност на юридическо или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за вреди, причинени на трети лица при осъществяване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност в собствен или нает туристически обект, посочен в полицата. Основното покритие обхваща всички суми, които застрахованият е законово задължен да заплати в рамките на договорените лимити на обезщетение, на основание претенции на трети лица, като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване и/или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката. Обезщетяват се и всички разходи за уреждане на претенциите, направени с писмено съгласие на застрахователя. Предмет на обезщетение са само вредите, причинени на гости и/или посетители в туристическия обект(и), (вкл. средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения и/или центрове и места за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги). Покритието по застраховката може да бъде разширено, при което предмет на обезщетение стават и вреди, причинени на трети лица, както следва: извън територията на обекта, но на територията на Република България по време на превоз на гости и/или посетители на туристически обекти, извършени с транспорт на застрахования; загуби на имущество (в каса или сейф) на гости и/или посетители вследствие на кражба с взлом или грабеж; материални щети на моторни превозни средства (без кражба и грабеж), които са собственост или се използват от гости и посетители на туристическия обект, за щети, настъпили на територията на охраняем паркинг на обекта вследствие на паркиране и маневриране, извършвано от служители на туристическия обект.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на медицински персонал“ се сключва задължително от лечебните заведения за медицинския им персонал, съгласно чл. 189 от Закона за здравеопазването от 01 януари 2005 г. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на: всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за телесно увреждане (вкл. трайна загуба на работоспособност) или смърт, причинени на пациент(и) в резултат на виновно неизпълнение на професионални задължения вследствие на небрежност, грешки или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на Застрахования и/или негови служители със съответна квалификация; всички разходи по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете. Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение и специалността на застрахованото медицинско лице. В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти“ се сключва задължително от лицата, извършващи тези дейности, съгласно Кодекса за застраховане и Наредбата за застрахователния брокер и застрахователния агент. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на: всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият застрахователен брокер или негов служител е законово задължен да заплати като обезщетение за вредите, настъпили при или по повод извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество вследствие виновно действие или бездействие съгласно действащата нормативна уредба; всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вредите, причинени от виновно действие или бездействие на застрахователен агент – физическо лице или на негови служители, ако той е юридическо лице, по повод извършване на застрахователно посредничество съгласно действащата нормативна уредба; всички разходи по уреждане на претенции, (включително пропуснати ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане и лихви за забава, присъдени в тежест на застрахования), направени със съгласието на застрахователя, които се включват в договорените лимити на обезщетение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове