Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховката „Гражданска отговорност на туроператори“ се сключва задължително от лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на лицензирани туроператори за вреди, причинени на потребител(и) на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) вследствие неразплащане от страна на застрахования с негови контрагенти и/или доставчици, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност. Настоящата застраховка касае вреди, понесени от потребители на организирани пътувания в цял свят и покрива: възстановяване на платените суми от потребителя по договора за организирано пътуване преди започване на пътуването; заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора; разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването; съдебни разноски по претенции, предявени с влязло в сила съдебно решение, разноски за уреждане на претенции. Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума в зависимост от избраните лимити на обезщетение, оборота от продажби, общата цена на краен потребител, бизнес плана на туроператора и се влияе от териториалния обхват на организираните пътувания и квотата на щетимост от предишен период. В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на нотариуси“ се сключва от лица, извършващи нотариална дейност, и има задължителен характер съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на: Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти при изпълнение на професионалните задължения като нотариус (включително от небрежност, грешки или пропуски); Всички разходи по уреждането на претенции, направени със съгласие на ЗАД Армеец, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете; Всички суми, дължими съгласно точките по-горе във връзка с отговорност на помощник–нотариуси, стажант-нотариуси и други служители в кантората на застрахования, (записани в застрахователната полица). Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице, в зависимост от избраните лимити на обезщетение. Застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на експерт-счетоводители и финансови одитори“ се сключва задължително от лица, извършващи одиторска дейност, съгласно Закона за независимия финансов одит. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на: всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени вреди, причинени на доверители, ако са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионалните задължения като дипломиран експерт-счетоводител или регистриран финансов одитор, (включително от небрежност, грешки или пропуски) съгласно действащата нормативна уредба; всички разходи по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, до договорените в застраховката лимити. Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице, в зависимост от избраните лимити на обезщетение. В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Професионална отговорност на адвокати“ се сключва задължително от лица, упражняващи адвокатската професия, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на: всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти при изпълнение на професионалните задължения като адвокат, (включително от небрежност, грешки или пропуски); разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете; всички суми, дължими съгласно точките по-горе, във връзка с отговорност на партньори (адвокати, помощник-адвокати, записани в застрахователната полица) в случаите, когато съвместно защитават интересите на доверител или подзащитен. Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение. В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14- дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица, включително отговорност на изделието“ на ЗАД Армеец покрива разходите на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребителите на стоки и изделия, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от застрахования. Покритието обхваща и разходите за унищожаването, поправката, промяната или замяната на продукта. ЗАД Армеец покрива и съпътствуващите разходи по уреждане на претенциите, направени с негово съгласие. Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение от страна на кандидата за застраховане по утвърден от застрахователя образец. Покрита е отговорността на застрахования, произтичаща от събития, настъпили в цял свят с изключение на САЩ и Канада и териториите под тяхната юрисдикция. Отговорността на застрахователя е до действителния размер на вредата, но не повече от договорените лимити на обезщетение – единичен (за едно събитие) и агрегатен (за периода на застраховката). Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на застрахователно обезщетение, годишния оборот от дейността, рисковия клас на предприятието и териториалния обхват. Застрахователното обезщетение се изплаща след предявяване на писмена претенция на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лица или, ако такова не бъде постигнато, на база влязло в сила съдебно решение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката покрива гражданската отговорност на български или чуждестранни юридически лица (в т.ч. по договореност могат да се включат ръководители, служители, длъжностни лица, както и допълнително застраховани дейности) за сумите, които лицето е законно задължено да заплати като компенсация за материални щети и телесни увреждания (вкл. смърт, заболяване, загуба на работоспособност), причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или поради негово бездействие. Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение от страна на кандидата за застраховане по утвърден от застрахователя образец. Покрива се отговорността на юридическото лице за събития, възникнали на територията на Република България, до действителния размер на вредата, но не повече от договорените лимити на застрахователно обезщетение – единичен (за едно събитие) и агрегатен (за периода на застраховката). Застрахователната премия се определя от лимитите на застрахователно обезщетение, годишния оборот от дейността и рисковия клас на предприятието. Застрахователно обезщетение се изплаща след предявяване на писмена претенция на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лица, или, ако такова не бъде постигнато, на база влязло в сила съдебно решение.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗАД „Армеец“ е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се рисковете: смърт вследствие злополука; разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет. Застраховката задължително се сключва в деня на резервацията и първо плащане (авансово или пълно) на пътуването. Застрахователната премия зависи от застрахователната сума и времето, оставащо до началото на пътуването. Застрахователната сума е в зависимост от размера на платената цена за индивидуалното или групово пътуване и може да е в лева, евро или щатски долари.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Покрива тотална загуба или частична вреда на движимо или недвижимо имущество, намиращо се на територията на Република България в резултат на военни действия от всякакъв вид, военни учения, неприятелско нахлуване – с или без обявяване на война, инвазия, военно или извънредно положение; граждански вълнения, бунтове, размирици, преврати, безредици, улични вълнения, протести, манифестации, митинги и други форми на масов протест срещу действия на държавни органи или срещу политическата власт, извършващи незаконни действия и насилие; причинени от работници и/или служители по трудов договор със застрахования по време на стачка и локаут, обявена при условията на чл. 11 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове; настъпили в следствие на саботаж – затрудняване на обществения транспорт, на дейността на инфраструктури обекти, както и на дейността на обслужващи или производствени компании; актове на тероризъм и саботаж, както и други умишлени действия и/или опити за тях с политическа, идеологическа, религиозна или социална мотивация; непредвидима, внезапна и случайно възникнала ударна/звукова вълна (при взрив, свръхзвуково движение на тела и мощни електрически разряди).

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

С тези Специални условия ЗАД Армеец покрива физическа загуба или вреда на парични средства - банкноти в брой, ценни книжа, валутни бонове, чекове, пощенски ордери, платежни нареждания, действащи пощенски марки, спестовни марки и удостоверения, пътнически чекове, пътни билети, безплатни ваучери и купони, и кредитни карти. Към тази група могат да бъдат включени и благородни метали, скъпоценни камъни или предмети и накити от тях, бижута, авоари в злато и сребро. Застрахователното покритие е валидно за територията на застрахованите помещения и включва загуба или вреда на парични средства, причинена от застрахован по полицата риск, в работно време и при надзор от страна на застрахования или негови служители, и в извънработно време и оставени без надзор, но при условие, че парите се съхраняват в каса или трезор.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число: недвижими имущества – производствени и непроизводствени сгради; движими имущества – машини, съоръжения и оборудване;компютри, аудиовизуална и офис техника;транспортни средства; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА; други ДМА; произведения на изкуството; стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция; чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание. По специални условия се застраховат и: електронно оборудване; авария на машини; прекъсване на производство; развала на стоки в хладилни камери вследствие промяна на температурата на съхранение и др; пари в каса или в трезор; война, тероризъм, бунтове, стачки, граждански вълнения и размирици.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове