Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

От тази застраховка могат да се възползват български и чуждестранни граждани. Застрахователят покрива разходите и/или изплаща обезщетение на застрахования при настъпване на застрахователно събитие в границите на определените в застрахователния договор лимити. Пълният вариант на застраховката включва следните рискове: Медицински разходи Спешна стоматологична помощ Разходи за репатриране Разходи при транспортиране на тленни останки Смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука Дневни пари за болничен престой както и следните нови рискове: Кражба, загуба и забавяне на багаж Забавяне на полет Спасителни разходи Съдебни разноски Гражданска отговорност към трети лица Предимства на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” Териториален обхват – цял свят Застрахованият може да е на възраст от 1 до 74 години Застрахователят осигурява на Застрахования квалифицирана помощ чрез специализираната международна компания „AXA ASSISTANCE” Асистиращата компания дава указания и насочва към лечебно заведение или организира домашно посещение на лекар Застраховката може да се сключва за период от 1 до 365 дни Общият лимит на отговорност е от EUR 5 000 до EUR 75 000 Застрахователна премия Застрахователната премия се определя в зависимост от периода на сключване на застраховката, възрастта на застрахованите лица и целта на тяхното пребиваване в чужбина. Застрахователната премия и лимитът на отговорност относно специални застрахователни покрития са предмет на договаряне. Застрахователната премия се заплаща еднократно.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Застраховат се финансовите загуби на застрахования, произтичащи от прекъсване на производствената му дейност в резултат на вреда върху имущество, използвано за производствени цели, при застрахователно събитие, покрито по Общите условия за застраховане на имущество "Индустриален пожар". Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" предоставя застрахователно покритие само в допълнение към застраховката на имуществото. Обезщетяват се действително понесените финансови загуби в резултат от: намаляване на приходите (оборота); нарастване на производствените разходи; целесъобразно направените от застрахования разходи за наемане на одитори с цел изготвяне на справки от счетоводните му или търговски книги, на документи или други доказателства и информации; заплати на персонала (по трудов договор) за определен период, договорен между страните.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховката осигурява застрахователна защита на недвижимо имущество - жилища, офиси, стопански сгради и на движимо имущество - обзавеждане, техника и уреди, стопанско имущество, машини и съоръжения, материални запаси.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Предмет на застраховане Жилищни, вилни и стопански /вкл. от специфичен тип – оранжерии, гъбарници и сгради за отглеждане на птици и животни и др. подобни/ масивни, полумасивни и паянтови сгради, стопански съоръжения /кладенци, чешми, ВиК инсталации и др./, както и незавършено строителство. Към сградите се причисляват: вградените в тях инсталации /електрически, газови, водопроводни, отоплителни, пожарогасителни, пожароизвестителни, климатични, вентилационни, телефонни и други/, представляващи неразделна част от сградите, без крайните устройства; трайно монтираните подови настилки; вратите и прозорците; трайно монтираните осветителни тела. Обзавеждане: мебели и обзавеждане, салонни и стенни украшения, часовници и огледала, книги, музикални инструменти и ноти; мокети, килими, настилки, завивки, дюшеци, пердета, завеси; сервизи и готварски принадлежности; машини, оборудване, инструменти; складирана продукция и стоки за потребление; материали, суровини и витринни шкафове. Битова техника, електроника и друго техническо оборудване - аудио и визуална техника; ЕИТ, компютри и периферни устройства към тях; отоплителна техника и уреди; съобщителна техника; фотоапарати, снимачна и копирна техника, хладилна техника и домашни електроуреди; друга електроника и ел. обзавеждане. Лични вещи: дрехи, обувки, бельо, платове, прежди, принадлежности, ловен, риболовен и друг спортен инвентар. Хранителни продукти и напитки. Други групи имущества, посочени в полицата. Произведения с висока художествена стойност: картини, гоблени, икони и други произведения на изкуството. Имущества от особен вид: към тази група се отнасят имущества, които по предназначение, съхранение или начин на употреба и експлоатация се отличават със специфични особености и не могат да се включват в една от другите позиции. Необходими /целесъобразни/ разноски - извършените от застрахования разходи за почистване и ограничаване или намаляване на размера на щетите върху застраховано имущество в резултат на настъпило застрахователно събитие, покрито по тази застраховка /вкл. разходите върху сигнално-охранителна техника и разноските за разчистване и транспортиране на остатъците на унищожено имущество.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Застраховката е предназначена за широк кръг клиенти, вкл. физически лица, търговски или промишлени обекти. Предмет на застраховката е движимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност, покрито по налична застраховка срещу пожар и природни бедствия при същия Застраховател. В основното покритие на застраховката са включени загуба на имущество вследствие кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс. Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми. Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗАД "Алианц България и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

„ЗД ЕВРОИНС” АД застрахова летателни апарати по условията на Лойдовата авиационна полица. По застраховката се покрива пълна загуба или частична повреда на летателни апарати от всички рискове както от гражданската, така и от селскостопанската авиация, получени по време на полет, престой на земя, движение при излитане или кацане на летателния апарат. Дружеството също така може да предостави на своите потенциални клиенти и покритие, свързано с: отговорността им към трети лица, пътниците или багажа им застраховка на екипажите срещу злополука и покриване на медицинските разходи в страната и в чужбина.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Спокойствие с денонощна техническа помощ 365 дни в годината; Спестени разходи за транспортиране на пътниците и автомобила; Бърза реакция от над 120 камиона Пътна помощ в цялата страна; Сигурност при нужда от неотложна медицинска помощ; Удобство - хотелско настаняване, паркинг, резервен водач при необходимост; Отстъпка от цената при сключени застраховки Каско или Гражданска отговорност на автомобилистите. Спокойствие с денонощна техническа помощ 365 дни в годината; Спестени разходи за транспортиране на пътниците и автомобила; Бърза реакция от над 120 камиона Пътна помощ в цялата страна; Сигурност при нужда от неотложна медицинска помощ; Удобство - хотелско настаняване, паркинг, резервен водач при необходимост; Отстъпка от цената при сключени застраховки Каско или Гражданска отговорност на автомобилистите. Застраховката Ви осигурява денонощна техническа помощ на авариралия автомобил, а при необходимост и медицинска помощ на пътниците в него. След позвъняване на телефонния номер на Асистанс центъра, указан в застрахователната полица, осигуряваме на място специализиран автомобил тип "Пътна помощ". ЗАД "Алианц България" има сключени договори с едни от най-големите фирми в бранша, притежаващи над 120 специализирани камиона, което позволява да бъде оказана бърза и квалифицирана помощ в цялата страна. Осигурявате си пътуване без притеснения за Вас и придружаващите Ви лица; Избягвате заплащането на непредвидени разходи; Получавате застрахователна защита с европейски стандарт на обслужване.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Главна цел на услугата ни "застрахователно посредничество" е удобство и комфорт на клиента, задоволяващи всичките му изисквания за сигурност и защита. В тази връзка предлагаме избор между две от водещите застрахователни компании на пазара, които биха могли да ви предложат най-разнообразни застрахователни продукти. ЗАД ”АРМЕЕЦ” е основано през Април 1996г. Създадено е с основни акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на Министерството на отбраната. Компанията получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане с разрешение №7, издадено от Националния съвет по застраховане. Компанията предлага застраховане в сферата на: АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ; РИСКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ; ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ; ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТИ; ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ; МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ; АВИАЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ; СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ; ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ РИСКОВЕ; ЗД ”БУЛ ИНС”, е учредено на 31 август 1995г. Лицензиран застраховател е от 16 юли 1998г., с гарантирана презастрахователна програма, осъществена чрез договори с водещи и утвърдени международни презастрахователни компании. Застрахователни продукти, които дружеството предлага: Застраховка на МПС, без релсови превозни средства – ”Автокаско” Задължителна застраховка ”Гражданска отговорност на МПС” Застраховка ”Разни финансови загуби; Застраховка”Щети на имущество” Застраховка на товари по време на превоз – ”Карго” Застраховка ”Помощ при пътуване с осигурен асистанс” Застраховка ”Злополука” Застраховка ”Кредити” Застраховка ”Заболявания”

Униконсултинг АДhttp://uniconsulting.net »

Представяме Ви новата услуга, специално разработена за сигурността на Вашата банкова карта – застраховката Сейф КАРД. Продуктът се предлага сдебитните икредитните карти, издавани от Алианц Банк България, като превантивна мярка срещу злоупотреби с банкови карти. Застраховката Сейф КАРД осигурява допълнителна защита за Вашите пари, лични документи и ключове. Покритие на застраховката Сейф КАРД. Сейф КАРД Ви гарантира сигурност при опит за неправомерно теглене и плащане с открадната или изгубена карта; възстановяване на лични документи: лична карта, шофьорска книжка или паспорт, откраднати или изгубени заедно с банковата карта; възстановяване на ключове за дома, колата и банков сейф.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

ЗАД Алианц България застрахова реколтата от селскостопански култури и овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини, лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба и култури в парници и оранжерии; декоративни растения - дървета, храсти, градини, отглеждани на открито като дълготрайни материални активи; новосъздадени трайни насаждения - овощни, ягоди, малини, къпини, касис, рози, лавандула, хмел и лозя. ЗАД Алианц България покрива количествени щети по реколтата вследствие на градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, наводнение, късно пролетно и ранно есенно осланяване, измръзване и изтегляне на зимни житни култури, щети от падащи летателни апарати. При застраховка на декоративни растения и новосъздадени трайни насаждения като дълготрайни материални активи се покриват щети от договорените рискове при пълно унищожаване на растенията. ЗАД Алианц България единствено от всички застрахователи покрива качествени щети при пшеницата вследствие киша - продължителни дъждове по време на прибиране на реколтата. Покритите рискове са разпределени в четири рискови групи.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове