Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Обектът на застраховане са стоки, съхранявани в хладилни камери при определен температурен режим, а в определени случаи - и с контролиран състав на атмосферата в тях. Периодът на застраховката се договаря в зависимост от срока на съхранение на стоките. Покрива се рискът от повреждане на стоките, което е настъпило като пряк резултат от внезапно и неконтролирано покачване температурата в хладилните камери и/или от внезапно и неконтролирано изтичане на охладителя, причинено от авария на хладилното оборудване. В случай, че застрахованото лице разполага с готов за включване агрегат или агрегати, чийто капацитет е достатъчен да осигури нормалната работа на хладилните камери с пълно натоварване, може да бъде покрит допълнителният риск от развала на стоките в резултат на прекъсване на електрозахранването. База за определяне на застрахователната сума е максималната пазарна цена, която може да бъде достигната по време на периода на застраховката.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застрахователят предоставя застрахователно покритие за електронни съоръжения и оборудване, които са инсталирани на мястото на застраховката по предназначението си, срещу пълна загуба или частична щета в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на следните рискове: Конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка; Свръхнапрежение, индукция (намагнитизиране), непряко попадение на мълния; Кражба чрез взлом и грабеж; Пожар (с или без пламък), експлозия, имплозия, пряко попадение на мълния, сблъсък или падане на пилотирано или непилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и вредите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар, разрушаване и/или разчистване или други загуби, причинени от настъпването на изброените по-горе причини; Дим, сажди и корозионни газове; Градушка, буря (ураган), проливен дъжд, наводнение; Течове от ВиК инсталации, водостоци и отводнителни инсталации, действие от директна пара, намокряне от други течности; Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини (за съоръжения на открито); Свличане или срутване на земни пластове и скална маса, потъване на земните пластове; Злоумишлени действия на трети лица; Разноските за разчистване на обекта след настъпване на застрахователно събитие до действителния им размер, доколкото тези разноски са били целесъобразно извършени, но не повече от определената за тях застрахователна сума, също както и щети вследствие на небрежност, неправилна експлоатация, грешки на обслужващия персонал (грешки при работата и обслужването на застрахованото имущество от щатния персонал на Застрахования) и земетресение.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Продуктът се продава от служителите на Банка ДСК, в качеството й на застрахователен агент и е предназначен за кредитополучателите по всички видове кредити – потребителски, жилищни и ипотечни. Застраховка „Сигурност” се предлага в два варианта – за кредитополучатели по малки кредити с максимален размер до 10 хил. лв. или 5 хил. евро/долара, и за кредитополучатели на големи кредити с размер над 10 хил.лв. или над 5 хил. евро/долара. Застраховката може да се сключва за нови кредитополучатели, както и за съществуващи такива, които нямат застраховка или желаят да прекратят старата и да сключат нова, по новия продукт. Застрахователен продукт „Сигурност” може да бъде закупен, като бъде направен избор между следните два пакета: - пакет „Максимум” със застрахователно покритие смърт, трайна нетрудоспособност и нежелана безработица, - пакет „Живот” със застрахователни покрития за смърт и трайна нетрудоспособност. От застраховката могат да се възползват лицата на възраст между 18 и 64 години, с подходящ здравен статус, а при желание за закупуване на пакет „Максимум” и с постоянна трудова заетост. Правото да получи застрахователно обезщетение е на кредитора Банка ДСК, но при рисковете смърт и трайна нетрудоспособност, ако има разлика между първоначалната застрахователна сума и дължимото към Банката, то тази разлика се получава от застрахования, респ. неговите наследници, което е едно от най-големите ни предимства пред останалите застрахователни компании, предлагащи застраховане на кредитополучатели. За удобство на застрахованите лица и съответно за облекчаване на месечните разходи, при застраховането на малки кредити застрахователната премия се плаща веднъж годишно, а при големи кредити – на месечни вноски.

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Ползватели на застраховката са само и единствено Юридически лица. „Пожар и природни бедствия” е застраховка срещу индустриален пожар. Какво може да се застрахова с полицата? Дълготрайни материални активи: -Сгради -Машини -Съоръжения и оборудване -Стопански инвентар -Транспортни средства без МПС. Дълготрайни нематериални активи. Краткотрайни материални запаси: -Стоки. -Материали и продукция. -Незавършено производство. Незавършено строителство. Имущества от особен вид. Разходи по необходимост.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

ЗАСТРАХОВКАТА ПРЕДОСТАВЯ ПОКРИТИЕ ЗА: „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове” „Каско пълна и/или частична загуба", „Отговорност към трети лица", „Обща авария и спасяване", „Загуба на навло или дисбурсменти" „Война и стачки";

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Комбинирана автомобилна застраховка е комбинация от застраховки, осигуряващи пълна защита на Вашия автомобил и Вашите интереси. Предмет на застраховане са всички видове МПС със собствен двигател и техните прикачни устройства с български регистрационни номера. Тази застраховка осигурява отлично покритие за пътна помощ на територията на страната, като застрахованият има право на неограничен брой повиквания, независимо от причината за обездвижване на автомобила (липса на гориво, липса на електричество, смяна на гума). Застраховката предоставя възможност за денонощно обявяване на щети, както и оглед на място при сключване и при щета. Комбинираната автомобилна застраховка предоставя и покрития «Правна помощ» и «Злополука на местата». При сключване на Комбинирана автомобилна застраховка, покритието «Гражданска отговорност» на автомобилистите е задължително. Останалите застраховки от пакетния продукт са по избор на клиента. Клиентите могат да сключат и застраховка «Каско на МПС», към която застраховка се предлага покритието Асистанс.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

ЦКБ АД предлага на своите клиенти сключване на всички видове застраховки, предлагани от ЗАД "Армеец", за които е упълномощена от застрахователя, съгласно сключен агентски договор между двете дружества. Застраховките се сключват на място в офис на банката от упълномощените за това служители. Ако желаете да сключите застраховка в ЦКБ АД, е необходимо да посетите най-удобния за Вас офис на Банката. Списък с офисите на ЦКБ Някои от видовете застраховки, които можете да направите в ЦКБ АД са: Имуществени застраховки; Комбинирани застраховки "Домашно имущество"; Застраховки "Автокаско" и гражданска отговорност; Застраховки на земеделски култури и домашни животни; Застраховки "Злополука", както индивидуални, така и групови; Туристически, медицински и други видове застраховки;

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. Застраховката не може да бъде сключена в полза на трети лица. Застрахователното покритие се определя на база на четири стандартни клаузи, респ. основно, разширено, максимално и ограничено покритие. В основното покритие са включени щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие, за отстраняване на развалини и останки, и за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество. За определени видове имущество (напр. пари в брой, ценни предмети и др.) отговорността на Застрахователя е лимитирана. Клаузите за раширено, максимално и ограничено покритие дават възможност за корекции на покритието и лимитите на отговорност в зависимост от действителните нужди на клиента. Към всяка от стандартните клаузи може да се договаря разширение на покритието и по отношение на: свличане или срутване на земни пластове, земетресение, злоумишлени действия на трети лица, покритие на стъкла на врати и прозорци на база "всички рискове", загуба на доход от наем, гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане). Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застрахователната сума се определя на база възстановителна стойност. Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗАД "Алианц България" и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове