Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховката осигурява застрахователна защита на юридически и / или физически лица, срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели имуществени и неимуществени вреди, при настъпване на посочени в договора застрахователни събития. ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Превенция на риска; Сигурност; Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Застраховка “Домашно имущество” – "Уют и спокойствие" Застраховката се сключва само с физически лица. Застраховат се къщи или апартаменти, които са основни жилища и постоянно обитаеми, както и движимите имущества в тях. Застрахователните покрития са групирани в девет варианта, в зависимост от квадратурата, застрахователната сума на жилището и застрахователната сума на движимото имущество. ЗК "Лев Инс" АД покрива рисковете: Пожар и природни бедствия; Земетресение; Аварии; Кражба чрез взлом; Тероризъм; Отговорност към трети лица;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Застраховката е валидна само за територията на РБългария за срок от 12 месеца, при заплатена еднократно застрахователна премия. Лев Инс осигурява: покритие за разходи при пътна помощ при ПТП и/или авария; покритие за разходи по транспорт от мястото на ПТП; покритие за вреди, вследствие на ПТП с двама или повече участници ниски цени; възможност за избор на застрахователна сума; възможност за комбиниране с други клаузи по застраховка КАСКО на МПС; безплатен авто асистанс;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Пожар и природни бедствия; Пътно транспортно произшествие; Удар на паркинг; Злоумишлени действия на трети лица; Кражба на цяло МПС; Грабеж на цяло МПС; Покритие за чужбина; ЗК "Лев Инс" АД предлага: Мерки за защита срещу кражба и други посегателства; Денонощен асистанс и помощ на пътя при ПТП и авария; "Бърза писта" - изплащане в рамките на 20 минути на щети до 3 детайла и без назначен допълнителен оглед.

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Покриват се щети по товари по време на превоз / внос, износ и реекспорт /, превозвани с наземен, морски и въздушен транспорт. Покритието е съгласно утвърдените международни стандарти - Лойдови “Институтски Карго клаузи”. ЗК "Лев Инс" АД осигурява: Превенция на риска; Сигурност; Индивидуален подход към всеки клиент; Прецизност и коректност при обслужването; Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

МЕГАПРОТЕКТ - 5 застраховки в 1 полица: Недвижимо имущество - жилищни сгради; Движимо имущество; Отговорност към трети лица; Медицински разноски при пътуване в чужбина с асистанс; Битова злополука, осигуряващи МЕГАсигурност за дома и семейството, на проференциални цени; избор на застрахователна сума; възможност за разсрочено плащане;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Булстрад ще обезщети Застрахования за преките загуби или вреди върху застрахованото имущество, намиращо се в териториалните граници упоменати в полицата, настъпили през срока на застраховката, вследствие на настъпването на непредвидими и внезапно проявили се застрахователни събития в резултат на: късо съединение, свръхнапрежение, недостатъчна или повредена изолация на електрооборудването на техниката, като такова увреждане на имуществото ще бъде покрито, даже ако светлинно, топлинно или взривно явление се прояви в резултат на това; недостиг на вода в парни котели и бойлери; имплозия или други въздействия вследствие на вакуум; свръх налягане и експлозия; отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни, охладителни или отоплителни инсталации както и измервателни, регулиращи съоръжения и съоръжения за безопасност на измервателни, регулиращи съоръжения и съоръжения за безопасност и контрол, освен ако се дължи на конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала,лоша изработка на детайлите; буря /силен вятър/, ураган, проливен дъжд, градушка, замръзване, наводнение; външни, механично въздействащи събития; пожар и удар от мълния; злоумишлени действия на трети лица; кражба чрез взлом; грабеж; сблъскване, дерайлиране, падане, пропадане на земни маси или покривни конструкции, срутване на строителни изкопи, мостове, железопътни линии, нахлуване на вода и алувиална почва, пропадане или срутване на земни маси, срутване на скални маси, лавини, свличане на камъни.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Всяко лице, навършило 16 г., може да бъде осигурявано във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Осигурителният договор се сключва между Дружеството и осигурителя в полза на трето лице (осигурен). Осигуреното лице декларира съгласието си да бъде осигурявано при условията на договора сключен в негова полза. Средствата постъпват по лична партида на осигуреното лице. Осигурителни вноски в полза на трето лице Няма изискване за размера на вноските; Вноските могат да бъдат периодични (месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни) или еднократни. Данъчно облагане Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), осигурителят не ползва данъчно облекчение за направените от него вноски. При обратно получаване на внесените суми осигуреното лице не дължи данък, както след придобиване право на лична пенсия за старост, така и за обратно получаване на средства преди придобиване на това право.

ING Банкwww.ing.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще обезщети Застрахования - частен съдебен изпълнител, или всяко едно увредено трето лице за всяка претенция, вследствие на отговорността на Частния съдебен изпълнител при упражняването на професията му за всички имуществени и неимуществени вреди, настъпили през срока на действие на полицата и явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение /вредоносни действия или бездействия / на професионални задължения. Срещу заплащане на допълнителна премия застрахователят ще обезщети застрахования в рамките на допълнително договорен лимит за присъдените му съдебни разноски и разходи за адвокатска защита по искове в съдебни, досъдебни, административни и арбитражни производства, предявени срещу него, във връзка с професионалната му отговорност към трети лица.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще обезщети Застрахования-синдик, или всяко едно увредено трето лице за всяка претенция, която бъде отправена към него вследствие на отговорността на Синдика при упражняването на професията му за всички имуществени вреди, настъпили през срока на действие на полицата и явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионални задължения. Срещу заплащане на допълнителна премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети застрахования в рамките на допълнително договорен лимит за присъдените му съдебни разноски и разходи за адвокатска защита по искове в съдебни, досъдебни, административни и арбитражни производства, предявени срещу него, във връзка с професионалната му отговорност към трети лица.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове