Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховката е разработена специално за клиентите на УниКредит Лизинг. Тя е единствена на българския пазар и цели да компенсира допълнителните разходи, които застрахованите генерират, за да ремонтират или подновят ключовете си в случай на тяхната кражба или загуба, както и разходите в случай на зареждане на грешно гориво. По условията на всяка една стандартната застраховка Каско, при кражба или загуба на ключ, застрахователят изисква ключалките да бъдат подменени или пренаредени, но не покрива разходите за подмяната. Покритието по загуба или кражба на ключове включва: Смяна на ключ: възстановяване на разходите за смяна и настройване на ключовете от МПС, които ключове са изгубени или откраднати; Отключване: възстановяване на разходите за труд на съответния специалист (ключар) за отключване и за настройване на ключовете на МПС, в случаите когато ключовете са изгубени или откраднати; Неизправност (повреда) на заключващите устройства - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за смяна или ремонт на ключалките, както и за настройване на ключовете на МПС, които са увредени в резултат на механична или електронна повреда. Покритието е в сила, когато МПС не е под търговска гаранция; Наем на МПС - възстановяват се разходите за автомобил под наем за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато ключовете на МПС са изгубени или откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Тази застраховка може да бъде сключена за имущество, което вече е застраховано срещу пожар и природни бедствия при “ХДИ Застраховане” АД (движимо имущество, което е собствено, наето, прието за ремонт, обработка и др. от физически, юридически лица или ЕТ). Какво покрива? Застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове от Клауза “В”: “В1” – Кражба чрез взлом и/или техническо средство, “В2” – Вандализъм, “В3” – Грабеж. Как се определя застрахователната сума? Застрахователната сума се договаря в български лева или валута и може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност, или по счетоводни данни (отчетна / балансова стойност).

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Тази застраховка е предназначена за производствени предприятия, магазини, складове, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и др. подобни. Обект на застраховане: Движимо и недвижимо имущество (в т.ч. сгради, машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар, материални запаси, стоки и др.), находящо се на територията на Р. България. Имуществото може да е собствено, наето или прието за ремонт, обработка и др. от юридически лица или ЕТ. Какво покрива? Застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Клауза “А” – Основно покритие пожар, гръм (мълния), експлозия, имплозия, сблъсък и/или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар. Клауза “Б” – Допълнително покритие (1) буря; (2) градушка, проливен дъжд, наводнение; (3) естествено натрупване на сняг или лед; (4) измръзване, замръзване; (5) свличане или срутване на земни пластове; (6) увреждане от действието на подпочвени води и/или от действието на морски вълни; (7) авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди; (8) удар от превозно средство; (9) земетресение; (10) палеж; (11) необходими разноски (извършените разходи за почистване и ограничаване размера на щетите в резултат на настъпило събитие, покрито по тази застраховка); (12) вандализъм.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховката е предназначена за застраховане на движими и недвижими имущества, собственост на физически лица, като по нея се покрива и риска “злополука” на Застрахования и на членове на неговото семейство. Покрити рискове: Раздел “Имущество”: Клауза “А”: пожар, включително последиците от неговото гасене, палеж, експлозия, имплозия, удар от мълния, сблъсък и/или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар; природни бедствия – буря, градушка, проливен дъжд, наводнение; късо съединение, токов удар; измокряне в резултат на авария на ВиК и от забравени кранове; естествено натрупване на сняг и лед; вандализъм на недвижимо имущество. необходими разноски. Клауза “Б”: кражба чрез взлом и/или техническо средство; вандализъм на движимо имущество. Клауза “В”: земетресение. Клауза “Г”: гражданска отговорност към трети лица. Клауза “Д”: всички рискове на стъкла. Клауза “Е”: наем за алтернативно настаняване. Клауза “Ж”: Разходи за изразходвано количество вода ,вследствие на авария на водопроводни и канализационни инсталации. Раздел “Злополука”: Клауза “З”: временна неработоспособност, вседствие на злополука. трайно намалена работоспособност, вследствие на злополука. смърт от злополука (този риск не се покрива за деца до 14-годишна възраст) Гореописаните рискове се сключват по желание на Застрахования

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховката е предназначена за защита на имущества за жилищни цели, находящи се на територията на Република България, и отдадени под наем от техните собственици, в това число: ■Жилища; ■Вили; ■Движимо имущество, находящо се в помещенията, отдадени под наем, като мебели, обзавеждане, техника и уреди. Застраховката може да покрие също така отговорността на наемодателя за причинени имуществени и неимуществени вреди със застраховано имущество. Какво покрива Застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Клауза “А” Пожар, включително последиците от неговото гасене, гръм (мълния), експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар. Клауза “Б” (1) Буря; (2) Градушка, проливен дъжд, наводнение; (3) Естествено натрупване на сняг или лед; (4) Измръзване, замръзване; (5) Свличане или срутване на земни пластове; (6) Увреждане от действието на подпочвени води; (7) Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди; (8) Удар от превозно средство; (9) Земетресение; (10) Палеж; (11) Необходими разноски; (12) Вандализъм; (13) Кражба чрез взлом. Клауза “В” Отговорност на наемодателя за причинени имуществени и неимуществени вреди. Как се определя застрахователната сума Застрахователната сума на застрахованите имущества се договаря в български лева или валута. Тя може да е действителна, възстановителна или лимит на отговорност. Как се определя застрахователната премия? Застрахователната премия се определя по тарифа на “ХДИ Застраховане” АД в зависимост от застрахователната сума, респ. лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства, избраните рискове на застрахователно покритие и срока на застраховката. Валидност на застрахователото покритие Застрахователното покритие е валидно за имуществото, описано в полицата и находящо се на посочения в полицата адрес. Срок на застраховката: Стандартният срок на застраховката е една година.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховката е предназначена за юридически лица, ЕТ или лица, извършващи услуги с личен труд (свободни професии), собственици или наематели на изброеното по-долу оборудване. Обект на застраховката: Електронно-изчислително оборудване, вкл. периферните и други устройства към него и неговите системно-операционни програми, телекомуникационно оборудване, оборудване за радио и телевизия, медицинска апаратура, контролно-измервателни системи, друго електронно оборудване и информационни носители, монтирани, преминали необходимите изпитания и тестове, и готови за експлоатация. Какво покрива? Застрахователното покритие се осигурява в три раздела: Раздел “А” – материални щети По този раздел Застрахователят предоставя застрахователно покритие за поименно описани електронни съоръжения и оборудвания, които са инсталирани на мястото на застраховката по предназначението си, срещу пълна загуба или частична щета в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на следните рискове: 1. Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъсък и/или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар; 2. Късо съединение и токов удар; 3. Природни бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, естествено натрупване на сняг и лед, измръзване, свличане или срутване на земни пластове; 4. Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди; 5. Кражба чрез взлом и/или техническо средство; 6. Въоръжен грабеж; 7. Вандализъм; 8. Небрежност, неправилно боравене с оборудването, операционни грешки от щатния персонал на Застрахования; 9. Рентгенови и лазерни тръби, фиксирани дискови устройства, запаметяващи устройства на полупроводникова основа и такива на основа електромагнитни бобини са покрити само срещу рисковете пожар, измокряне в резултат на авария на ВиК и кражба чрез взлом, ако в полицата не е уговорено друго. Раздел “Б” – информационни носители Застрахователят обезщетява щети, загуби и/или разноски, настъпили като пряк резултат от застрахователно събитие по раздел “А”, в това число от: 1. Увреждане или унищожаване на информационни носители (вкл. запаметената върху тях информация), намиращи се на посочения в полицата адрес (както и дублиращите такива, намиращи се на друг адрес), вследствие на непредвидено към дата на издаване на полицата събитие по начин, който прави невъзможно машинното четене от тях или съхраняването на информация върху тях; 2. Загуба на застраховани информационни носители вследствие кражба чрез взлом или въоръжен грабеж. Раздел “В” – допълнителни разходи Застрахователят покрива допълнителните разходи вследствие застрахователно събитие по раздел “А”, необходими за продължаване на работните процедури, които не могат да бъдат осъществени по друг начин, в това число за: 1. Използуване на външно оборудване; 2. Приложение на различни от нормалните работни процедури и методи; 3. Наемане на заместващо оборудване; 4. Външни услуги; 5. Наемане на допълнителен персонал. Как се определя застрахователната сума? 1. По раздел “А” - на база на възстановителната или действителна стойност на оборудването. 2. По раздел “Б” - на база възстановителна стойност на информационните носители и необходимите разноски за възстановяване на информацията (въвеждане на информация от дублиращи информационни носители или ръчно въвеждане в случаите, когато въвеждане от дублиращи информационни носители не е възможно). Възстановяването на увредената информация трябва да стане в срок до 12 (дванадесет) месеца от датата на събитието, в противен случай се възстановява само стойността на информационните носители. 3. По раздел “В” - на база сумата, необходима за наемането на алтернативно оборудване за срок от един месец или друг период за покритие, но не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, договорен между страните.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховка е предназначена за инвеститори, предприемачи, изпълнители и подизпълнители на строително - монтажна дейност. Обект на застраховката: Строително-монтажните работи, извършвани по време на строителството на даден обект, находящ се на територията на Република България, както и дейностите по време на пусковия период. Какво покрива? Застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Секция “А” – материални щети Застрахователното покритие включва пълна загуба или частична щета на всички материални активи на строителната площадка в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на следните рискове: 1. Аварии в процеса на строителството, причинени от грешки и липса на умения в работния състав, небрежност, неумишлени пропуски в технологията или изпълнението на отделните строителни работи; 2. Пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и вредите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар; 3. Буря (ураган), проливен дъжд, наводнение; 4. Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското равнище (морски вълни); 5. Земетресение, свличане или срутване на земни пластове и скална маса, потъване на земните пластове; 6. Кражба чрез взлом, само за материали и съоръжения, числящи се към обекта и намиращи се в заключени помещения; 7. В застрахователното покритие могат да бъдат включени и целесъобразно извършените разходи (необходими разноски) за разчистване на обекта след настъпване на покрито застрахователно събитие, но не повече от договорената за тях застрахователна сума; 8. Застрахователното покритие се отнася и за вреди върху предназначени за застрахования обект строителни материали, оборудване и строителни машини при временното им складиране на обекта, както и по време на монтажа и демонтажа им в резултат на горепосочените рисковете (без кражба чрез взлом); 9. Допълнителни разходи за извънреден труд - през нощта или в почивни и празнични дни, експресни навла и др. ще бъдат обезщетявани, само ако това е било уговорено със съответен Добавък. Секция “Б” – отговорност към трети лица 1. По настоящата секция Застрахователят ще обезщети Застрахования до лимитите, отбелязани в полицата за суми, за които Застрахованият стане законно отговорен да заплати във връзка с причинени: 1.1. Смърт, телесни увреждания или заболяване вследствие на злополука; 1.2. Пълна загуба или частична вреда на движими или недвижими имущества, принадлежащи на трети лица, доколкото са възникнали в непосредствена връзка със строителството, застраховано съгласно Секция "А" и са настъпили на строителната площадка или в непосредствена близост до нея и през периода на застраховката. 2. Във връзка с исковете за обезщетение по настоящия раздел, Застрахователят ще обезщети Застрахования и за: 2.1. Присъдените лихви и съдебните разноски по делото срещу Застрахования, с изключение на адвокатски хонорари; 2.2. Всички други разходи, направени с писменото съгласие на Застрахователя.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните стандартни рискове: Пожар, експлозия, удар от мълния; Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия; Тежест при естествено натрупване на сняг, представляващо съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж; Падане на ледени късове или снежни маси е откъсване или свличане на големи количества сняг или на ледени късове при резки метеорологични промени; Пътнотранспортно произшествие; Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство; Увреждане на застрахованото МПС причинено от падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони; Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в: надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали; счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълнително монтирано стационарно оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни; срязване или пробиване на гуми; Кражба или Грабеж на МПС; Кражба или Грабеж на допълнително монтирано стационарно оборудване в салона на МПС, срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия; Противозаконно отнемане на МПС с цел ползване; Умишлен палеж и взрив. Срещу допълнително заплащане се предлагат покритие на един или няколко от следните групи рискове: Стачки, локаути и други подобни действия; Ударна вълна, дължаща се на летателни средства, движещи се със звукова или свръхзвукова скорост; Участие в състезания или тренировки за тях, изпитания, експерименти, проби за издръжливост и други подобни

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на строителни машини и оборудване. Предмет на застраховката са всякакъв тип строителни машини и оборудване, използвани от ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с дейността му, които са преминали успешно приемни изпитания и са в нормална експлоатация. Застраховката се сключва въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на застрахования и опис на предлаганите за застраховане машини и съоръжения. Покритието по тази застраховка включва всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина, с изключение на поименно описаните изключения. Застрахователните суми се определят на база възстановителната стойност на застрахованите строителни машини и оборудване, т.е. тя трябва да отговаря на разходите за замяна на застрахованата машина / оборудване с нова от същия вид, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажи и монтажни разходи, както и евентуални такси и мита.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Обект на застраховката са: Недвижимо имущество – сгради като неразделна част от тях са намиращите се под земята основи и фундамент, носещи стени, подове, вътрешни и външни стълби и други съставни елементи от сградата, електрическа, газова, отоплителна, санитарна, водопроводна и канализационна инсталация, заедно с принадлежащите измервателни уреди и съоръжения, климатични и телефонни инсталации, облицовки на стени и тавани, подови настилки, неподвижни пространствени разделители, камини, външни щори, тераси, навеси, свързани със застрахованата сграда, зидове, огради, подпорни стени, подземни кабели и водни помпи за домакински цели, захранващи и отводнителни тръби и канали за смесени води, антенни съоръжения, външни осветителни тела и други подобни – намиращи се на територията на застрахованият адрес. Масивни второстепенни сгради, които не служат за живеене, когато са изрично вписани в полицата. Допълнително могат да бъдат застраховани и: мазета, тавани и/ или заместващи ги помещения и гаражи. Движимо имущество - Движимо имущество са вещи, предназначени за употреба в частния живот на застрахования, неговото семейство и/или домакинство и/или лица, работещи под негов контрол, включително: Вещи за лична употреба, намиращи се във всички помещения на посочения в полицата адрес, както и Вещи, съхранявани в мазе, таван, или в помещение, което ги замества, както и в гараж, ако е вписан в застрахователната полица (без ценности като пари в брой и ценни книжа, бижута от благородни метали и скъпоценни камъни, килими от естествен материал, изделия от кожа, сбирки от пощенски марки, монети и други ценни предмети). Вещи, намиращи се във второстепенни сгради към собствена къща, като етажерки-стелажи, детски и инвалидни колички, пътни и спортни принадлежности, съоръжения за сауна, инструменти и строителни материали за лична употреба, автомобилни принадлежности, градински мебели и други подобни. „ Достъпната сигурност - за дома” е комбиниран продукт с високо ниво на покрит риск и предлага избор между три нива на застрахователно покритие – пакети и индивидуални рискове - „СТАНДАРТ”, „СПОКОЙСТВИЕ” и „СИГУРНОСТ”.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове