Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховката е предназначена за относително крупни обекти с над 50 души персонал и/или обща застрахователна сума над 500 хил. лв. Предмет на застраховката е недвижимото и движимото имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор. Покритието по застраховката е дефинирано на база "всички рискове" и обхваща щетите вследствие всяко внезапно, случайно и непредвидено към дата на сключване на застраховката събитие, освен изричните изключения съгласно Общите условия; в тези рамки покритието включва и обичайните рискове по застраховки срещу пожар и природни бедствия, и разходите, направени от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие, за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество. Към основното покритие е предвивен и рискът счупване на трайно монтирани стъкла. Рискът "земетресение" се добавя в покритието на основание допълнителна договореност. Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗАД "Алианц България" и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

МОИТЕ ПАРИ съвместно с I & Brokers Ltd. ви предлагат възможността да изберете онлайн и да поръчате своята авто застраховка: Предимства: - предварителна представа за цената; - достъпност до услугата; - насочване за застраховка според нуждите на клиента. Услугата е безплатна за клиента и няма да оскъпи по никакъв начин застраховката му. Единствено тук можете да намерите всички оферти за гражданска отговорност, предлагани на българския пазар. МОИТЕ ПАРИ ви дава възможност да поръчате онлайн вашата застраховка, предоставяни от нашите партньори.

МОИТЕ ПАРИwww.moitepari.bg »

Осигурява защита на: Жилищни сгради - апартаменти, къщи на физически лица; Обзавеждане /покъщнина/ - мебели, килими, пердета и др.; Техника и уреди - бяла и черна техника. Срещу следните покрити рискове: Пожар, мълния, експлозия, имплозия; Природни бедствия; Авария и ВиК инсталации; Чупене на стъкла и витрини; Злоумишлени действия на трети лица; Срок - 12 месеца. С възможност за покритие на допълнителни рискове-кражба чрез взлом до 1000 лв. при настъпване на застрахователно събитие.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховката „Помощ при пътуване” с осигурен първокласен асистанс покрива широк спектър от непредвидени и неотложни медицински разходи по време на престоя Ви в чужбина, в следствие на акутно заболяване или злополука. Медицинският асистанс се осигурява от Euro Cross International. Euro Cross International е една от водещите асистанс организации в Европа и света, с над 25 годишен професионален опит; оказва помощ на над 22 милиона клиенти на 120 застрахователни и други компании от близо 20 държави в 165 страни в света. Асистанс центровете й разполагат с квалифицирани и отлично подготвени професионалисти, асистиращи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като комуникацията с клиентите винаги се води на майчиния език. Какво покрива застраховката?: -Медицински разноски за амбулаторно лечение и хоспитализация -Медицинско репатриране и репатриране на тленни останки -Спешно стоматологично лечение -Спешно евакуиране и спасителни операции -Завръщане на Застрахования в България в случай на смърт на роднина по права линия -Посещение на роднина по права линия в случай на хоспитализация на Застрахования -Репатриране на малолетни в случай на хоспитализация на Застрахования -Предаване на съобщения.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

По тази застраховка ЗАД "Алианц България" застрахова товари, предмет на внос, износ и реекспорт, които пътуват на риск на Застрахования срещу загуба и/или повреда по време на техния превоз до и от всички страни в света и на територията на Република България. Застрахователното покритие за товарите по време на международни превози е в съответствие с "Общи условия за застраховане на товари по време на превоз", както и действащите на международния пазар Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses), основните от които са /А/, /В/ и /С/ - 1.1.82. Дружеството може да осигури и допълнително покритие по Институтски Карго Клаузи, покриващи рисковете от война, стачки, бунтове и граждански вълнения, срещу заплащане на допълнителна премия. Застрахователното покритие за товарите по време на превози на територията на страната е в съответствие с "Общи условия за застраховане на товари по време на превоз във вътрешността на Република България". За да бъде валидна застрахователната полица Застрахованият следва за заплати застрахователната премия едновременно с получаване на полицата или най-късно до два дни от получаването й в случай на банков превод. Застрахователната премия се определя по тарифа на Дружеството и се начислява в процент от стойността на застрахования товар. Тя е платима в лева или валута. Левовата равностойност на дължимата премия се изчислява по фиксинга на БНБ за съответната валута към дата на експедиция на товара. Тарифата по застраховка "Карго" е съобразена с естеството на превозвания товар, неговата опаковка, вида транспорт, исканото покритие, дестинацията. Застрахователно обезщетение по този вид застраховка се дължи в случай на доказано настъпило застрахователно събитие. Одобрено застрахователно обезщетение се изплаща в 15-дневен срок от момента на представяне на всички необходими документи. Размерът на застрахователното обезщетение е равен на действителния размер на загубата или повредата към датата на настъпване на застрахователното събитие. То е дължимо в лева или валута. Левовата равностойност на застрахователното обезщетение се изчислява по фиксинга на БНБ за съответната валута към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

ЗАД Алианц България застрахова едри рогати животни /говеда и биволи/, еднокопитни /коне, магарета/, дребни рогати животни /овце, кози/, свине, кучета, птици, риба и кошери с пчели. Застрахователните суми за отделните видове животни и птици се договарят по взаимно съгласие между застрахования и застрахователя, съобразени с пазарната конюнктура. Животните и птиците се застраховат срещу рисковете смърт и клане по необходимост в резултат на пожар, природни бедствия, злополука, заразни и незаразни болести. При кравите и биволиците се поема и допълнителен риск - покриване на щети от очаквана и загубена продукция на мляко. При кучетата се покриват рисковете смърт в резултат на заразни и незаразни болести, медицински разноски при проведено лечение вследствие удар от превозно средство, кражба чрез взлом. За рисковете природни бедствия и злополука Застрахователят носи отговорност от 00.00 часа на деня следващ този, в който е внесена застрахователната премия, а за болести след 20 дневен карантинен срок.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Предмет на застраховката: плавателни съдове - корпус, машини и друго, необходимо за нормално плаване, оборудване възникнали и свързани с плавателните съдове интереси на клиента като застрахован Застрахователно покритие: Каско - пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на плавателния съд; отговорност при сблъскване; обща авария и спасяване. Допълнителни покрития: Рискове от войни и стачки; Дисбурсменти; Навло; Чартърна ставка или очакваемо навло; Рейсово навло или наем; Очакваемо навло; Тайм чартърен наем или наем за поредица от рейсове. Застрахователната сума се определя на база договор за покупко-продажба, фактура, оценка от компетентно лице или е предмет на договаряне между дружеството и клиента.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховка Премиер, предлагана от ЗАД "Алианц България", е нов продукт, който обезпечава комплексна защита на Вашия дом и семейство със сключването само на една полица. За разлика от традиционните застраховки, Премиер съчетава голям брой покрития (имуществено и лично застраховане, обща гражданска отговорност и правни разноски), като постига възможно най-пълна сигурност при най-благоприятни условия. Характерният за Премиер модулен принцип дава широки възможности за избор и индивидуализиране на застраховката според Вашите потребности. Застраховката обезщетява загубите на Ваше имущество, причинени от пожар, експлозия, природни бедствия, тръбопроводна вода и др., както и разходите за ограничаване на вредите. По Ваше желание покритието може да бъде разширено и по отношение на: земетресение, злоумишлени действия на трети лица, късо съединение и др.; допълнителни разходи, напр. за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на имущество, загуба на доход от наем; покритие за стъкла на база "всички рискове"; гражданска отговорност за вреди на трети лица при застрахователно събитие (напр. пожар или наводнение от жилището). посочени за Вариант "Пожар", със следните разлики: покритието се договаря на база избрана от Вас стандартна клауза; домашното имущество не се описва, като за някои имущества и загуби се прилагат лимити на отговорност; застрахователната сума се определя на база възстановителна стойност (за ново).

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Обект на застраховнае: Тази застраховка обслужва търговския стокообмен, като защитава собствениците на товари срещу рисковете по време на превоза. Обект на застраховката са всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоза. Покрити рискове: “Дженерали Застраховане” АД осигурява застрахователно покритие, съгласно Общите условия за застраховане на товари по време на превоз по условията на една от следните клаузи: Институтски Карго Клаузи /А/ - 1.1.82” - за всички рискове от загуба и/или повреда на застрахования товар по време на превоза, освен изрично изключените; Институтски Карго Клаузи /С/ - 1.1.82” - за минимално покритие, включващо загуба и/или повреда на застрахования товар, дължащи се на настъпването на определени рискове /пожар, експлозия, преобръщане или дерайлиране на превозното средство, сблъскване или контакт на превозното средство с всякакъв външен предмет, освен вода и други морски рискове/; Институтски Карго Клаузи /В/ - 1.1.82” – за ограничено покритие, включващо покритието по “Институтски Карго Клаузи /С/ - 1.1.82” и рисковете земетресение, вулканично изригване, светкавица, влизане на морска, езерна или речна вода в превозното средство, пълна загуба на отделен пакет при товаро-разтоварни работи; други условия и клаузи, общоприети в международната застрахователна практика - за специфични товари и видове транспорт; Клаузи “Вътрешно Карго“ - за загуба и/или повреда на застрахования товар, дължащи се на пожар, експлозия, природни бедствия, ПТП, преобръщане или дерайлиране на превозното средство и други - за товарите, превозвани на територията на Република България.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Застраховат се всички видове, товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани от юридически или физически лица по договори за внос, износ, реекспорт или вътрешни превози. Извън застрахователното поле са пощенски колети и пратки, и багаж на пътници. Товарите се застраховат по: Обичайни бройни единици - на бройки, колети, връзки, каси и др.; Тегловни единици - когато товарите се превозват в насипно или наливно състояние.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове