Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховката се регламентира както от Общите условия на застрахователните дружества, така и от условията на Лойдовата авиационна полица. Застраховат се летателни апарати – пътнически, селскостопански, товарни и др. Обхвата на застраховките се простира по време на излитане, полет, приземяване, престой на земя и рулиране на летателните апарати.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застраховка “Каско на машини” покрива и следните специфични рискове: липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност или небрежност; енергия от електрически ток към електрическо оборудване (т.е. нарастване на силата на тока, свръхнапрежение, грешка в изолацията, късо съединение, електрически контакт към земя, лош контакт, грешка в измерването, устройства и схеми за регулиране и безопасност, искрене, претоварване; конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа; дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите; разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на материала; недостиг на вода в парни котели и бойлери; имплозия или други въздействия вследствие на вакуум; свръх налягане; отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни, охладителни или отоплителни инсталации, както и измервателни, регулиращи съоръжения и съоръжения за безопасност на измервателни, регулиращи съоръжения и съоръжения за безопасност и контрол; буря /силен вятър/, обледеняване и непосредствено въздействие на ледоход; външни, механично въздействащи събития; пожар, мълния или експлозия; Кражба чрез взлом, Кражба, Грабеж; сблъскване, дерайлиране, падане, пропадане на земни маси или покривни конструкции, срутване на строителни изкопи, мостове, железопътни линии, нахлуване на вода и алувиална почва, пропадане или срутване на земни маси, срутване на скални маси, градушка, наводнение, лавини, свличане на камъни; При допълнителна писмена договореност и при заплащане на допълнителна премия застрахователното покритие може да се разшири за щети в резултат на пътно транспортно произшествие с превозващото застрахованите машини сухопътно превозно средство, както и щети при товаро-разтоварни действия, земетресение.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността им за причинените от тях имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС. Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите може да се сключи с териториална валидност само за територията на Република България, но при заплащане на допълнителна премия, валидността може да се разшири и за територията на Европейския съюз и/или други държави.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застрахователното покритие може да включва всички или само някои от изброените от съответен застраховател рискове, групирани в клаузи. Покритите рискове могат да бъдат: Пожар; Експлозия; Природни бедствия – буря, ураган, градушка ,наводнение, проливен дъжда, удар гръм и/или мълния, свличане или срутване на земни пластове, щети вследствие на натрупване на сняг и/или лед, падане на предмети, летателни апарати или части от тях; Пътно-транспортно произшествие, щети в паркирано състояние; Злоумишлени действия на трети лица; Кражба или грабеж.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застраховани по тази застраховка могат да бъдат собственикът на оборудването и/или фирмата, която осигурява сервиза или наемателят на оборудването. Предмет на застраховане са: електронни системи за обработка на данни електрическо оборудване за медицински цели комуникационни съоръжения електрически и навигационни съоръжения оборудване за изследване и тестване Застрахованият може да застрахова допълнително и външните носители на информация, но не и самата информация върху тях. Застраховката се сключва въз основа на попълнено от застрахования Заявление-въпросник и поименен списък на подлежащото за застраховане оборудване. Застрахователното покритие включва: материални щети на застрахованото оборудване; щети върху носителите на информация и допълнителни разходи.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховка Каско „Престиж“ е имуществена застраховка, покриваща пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, съгласно покритията в избраната клауза. Застраховка Каско „Престиж“ осигурява оптимална застрахователна защита на МПС, дава богати възможности за избор на рискови покрития и в максимална степен обезщетява реалните загуби на собственика на моторно превозно средство.

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Нов продукт на застрахователния пазар - единствен продукт с подобна рискова комбинация; Индивидуална застраховка - може да се предлага самостоятелно и в комбинация с всички други продукти на Групама Застраховане и Групама Животозастраховане; Подобрено покритие за нежелана безработица - с ретроакивно действие; Ползващи се лица са „Банка ДСК“ ЕАД и Застрахованият; Бърз и удобен процес по сключване на застраховката; Едногодишна застраховка с автоматично подновяване и с избор на най-удобна схема за плащане на премията - на 1, 2, 4 или 12 вноски; Възможност за плащане на премиите чрез директен дебит

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Дългосрочно пребиваване на български здравноосигурени граждани в ЕС и ЕИП: Когато работещ български здравноосигурен гражданин е командирован от български работодател за извършване на определена работа в друга държава– членка (ДЧ) за срок, не по-кратък от 12 месеца, той може да се регистрира към местната здравноосигурителна система с европейски формуляр Е 106. С Е 106 командированият гражданин, и придружаващите го членове на семейството му, се регистрират към чуждата здравна система за срока на командироването. Членовете на семейството се вписват от приемащата държава, чието законодателство определя кръга на „членове на семейството”. Тези лица ще могат при необходимост да ползват медицинската помощ в държавата по пребиваване, която е гарантирана за местните осигурени лица. Ако командированият българин и семейството му отидат временно в трета държава, спешната и неотложна медицинска помощ там може да се получи срещу представяне на валидни ЕЗОК, издадени в България. Формуляр Е 106 се издава от съответната РЗОК, като там се попълва заявление до директора на касата; прилага се копие от личната карта или от задграничния паспорт; прилага се копие от заповедта за командироване в другата държава; задължително в РЗОК се представя и европейски формуляр Е 101 „Удостоверение за приложимото законодателство” или Е 103 „Упражняване на право на избор” (на приложимо за лицето законодателство). Формуляри Е 101 и Е 103 от началото на 2008 година ще се издават от Националната агенция за приходите (НАП). Формуляр Е 106 се използва в следните случаи: за командировани на работа в друга държава от ЕО граждани; за погранични работници; за сезонни работници – за времето на сезонната работа, но за не повече от 8 месеца; за дипломати и консулски служители, и за членове на семействата им; за моряци, живеещи в една държава от ЕС, но плаващи под флага на кораб, регистриран в друга държава от ЕС;за държавни служители, командировани от българска държавна институция на работа в официалните европейски структури

ЕЗОКwww.ezok.bg »

При временен престой (туризъм, краткосрочна командировка, гостуване и др.) на български здравноосигурени граждани в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария: Българските граждани следва да разполагат с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентната българска здравноосигурителна институция (НЗОК). При възникване на неотложна необходимост от медицинска помощ българските граждани следва да представят своята ЕЗОК на лекуващия ги лекар и ще бъдат равно третирани с местните здравноосигурени лица. Целта на тази помощ е да не се прекъсва предварително планираният временен престой в съответната държава - по медицински причини. Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса – тя се заплаща и от българските граждани, като не подлежи на възстановяване при завръщането в България; Когато българското осигурено лице трябва да бъде прието по спешност в болнично заведение, но не носи в себе си своята ЕЗОК, то съответната болница (или осигурителната институция в мястото на престоя) трябва спешно да се обърне към НЗОК или РЗОК в България с искане (чрез писмо или с формуляр Е 107) за изпращане на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Срокът на валидност на удостоверението е за срока на необходимото спешно лечение, но за не повече от два месеца. Районната здравноосигурителна каса (или НЗОК) следва да изпрати исканото удостоверение в болницата (или на осигурителната институция), с което ще удостовери, че лечението ще е за сметка на НЗОК – само в случаите, когато пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права в България.

ЕЗОКwww.ezok.bg »

С Райфайзен ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР клиентите имат следните предимства: Анализи и проучване на застрахователния пазар и препоръка за най-подходящите застрахователни компании. Предлагаме застрахователни продукти, съобразени с индивидуалните потребности на възложителя. Договаряме преференциални условия за сключване на застрахователни договори и изготвяме предложения за застраховки от различни застрахователни компании. Оказваме пълно съдействие при възникване на застрахователно събитие. Следим за изтичане на застраховки на възложителя и осигуряваме своевременното им подновяване. Съблюдаваме всички обстоятелства, включително промените в застрахователния пазар и законодателство, свързани със застрахователните интереси на възложителя.

Райфайзен Застрахователен Брокерinsurance.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове