Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е един от най-големите застрахователи на авиационни рискове в България. Дружеството предлага на своите клиенти застрахователни покрития за самолети и други въздухоплавателни средства както по Общите условия на дружеството, така и по условията и клаузите на Лойдс. Наред със застраховките „Каско” и „Каско франшизи” (включващи корпуса на самолета, двигателите и резервните части), „Гражданска отговорност към трети лица” и „Отговорност към превозваните на борда пътници, личните им вещи и багаж”, „Карго” и „Поща” БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага също застраховка срещу военни и сродни рискове (война, стачки, вълнения и други), политически рискове (конфискация, отвличане и други). БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предоставя и застраховка „Отговорност на собственици и оператори на летища — Ариел”. Освен самолети и вертолети, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП застрахова и други въздухоплавателни средства като делтапланери, безмоторни самолети, балони и т.н.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застраховката на декоративни и горски видове растения е предназначена за земеделски производители и инвеститори в сферата на селското и горско стопанство. Обект на застраховката: Декоративни и горски разсадници; декоративни растения, засадени на открито – дървесни видове, храсти, многогодишни цветя; тревни площи – паркове, чим, голф игрища; плантажни култури, засадени със стопански цели за ускорено производство на биомаса за енергийни, фуражни и технически цели. Какво покрива? Застрахователното покритие е за количествени щети, вследствие на градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, измръзване, осланяване, наводнение,

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховката на новосъздадени трайни насаждения е предназначена за земеделски производители и инвеститори в селското стопанство. Обект на застраховката: Овощни градини; маслодайни и етерично-маслени култури; лозя. Какво покрива? Градушка, буря, пожар на корен, измръзване, проливен дъжд, наводнение. Как се определя застрахователната сума? Застрахователната сума се определя в зависимост от вида на насаждението и стойността на посадъчния материал.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Обект на застраховката: Животни, птици, риба и кошери с пчели, както следва: говеда, биволи, овце, кози – на възраст над 3 месеца; свине за разплод – над 6 месеца; птици, отглеждани при интензивни условия; кошери с пчели; племенни, луксозни, декоративни и състезателни животни и птици за времето за транспортиране и участие в изложби и състезания; риба – отглеждана при интензивни условия. По Специални условия се застраховат спортни и чистокръвни коне, кучета, птици за производство на черен дроб, екзотични животни. Какво покрива? Застраховката покрива щети при смърт или клане по необходимост, вследствие на пожар, природни бедствия, злополуки, заразни болести, които са специфични за всеки вид, незаразни и паразитни болести. Как се определя застрахователната сума? Застрахователната сума се договаря между Застрахования и Застрахователя, и е съобразена с конюнктурата на пазара.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

По този вид застраховка се застраховат физически и юридически лица, собственици или наематели на производствени предприятия, магазини, хотели, административни сгради, болници, театри, спортни зали, училища, търговски центрове и др. Обект на застраховката: Производствени, административни или битови сгради и складови помещения; Машини, съоръжения, оборудване; Електронно-компютърна техника и автоматика; Стопански инвентар; Разходи за придобиване на ДМА, незавършено строителство; Транспортни средства /без рег. №/; Стоково-материални запаси; Имущество от особен вид;

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застраховката се сключва от физически или юридически лица, собственици, ползватели или наематели на електронна техника или оборудване. Обект на застраховката: Мобилна и стационарна електронна техника, включително периферните и други устройства към тях; Телекомуникационно оборудване и радио-телевизионна техника; Медицинска апаратура; Контролно-измервателни системи; Оборудване за фотолаборатории и фотоателиета.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Този вид застраховка може да се сключи от собственици, наематели или ползватели на машини и съоръжения. Застраховката покрива материалните вреди на застрахованите машини, внезапно, случайно и непредвидено настъпили през срока на застраховката, водещи до необходимост от поправката или замяната на машините, в резултат на: дефекти в отливка или материал; грешки в проектирането; грешки при изработката или монтажа; недостатъчен опит и/или небрежност; недостиг на вода в котли; физическа експлозия, която не е част от нормалния технологичен процес; откъсване в резултат на центробежните сили; късо съединение; всяка друга причина, освен изрично изключените, която води до необходимостта от поправка или замяна на застрахованите машини, или на части от тях.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застрахователят обезщетява застрахования до размера на застрахователната сума за понесените от него преки финансови загуби следствие принудителното прекъсване на цялата или на част от застрахованата дейност, настъпило през срока на действие на договора за застраховка пряко в резултат на щета на имуществото на застрахования, за което има сключена и действаща имуществена застраховка при същия застраховател, изразяващи се в: намаляване на нето печалбата на застрахования за периода на обезщетяване, в резултат на намаляването на оборота на застрахования след настъпването на застрахователното събитие, доколкото: намаляването на нето печалбата е пряка последица от настъпилото застрахователно събитие; застрахованият би реализирал нето печалба за периода на обезщетяване, в случай, че не е настъпило застрахователно събитие; постоянните разходи на застрахования за периода на обезщетяване, доколкото същите не могат да бъдат спестени поради прекъсването на дейността и не могат да бъдат покрити от оборота, реализиран от застрахования след настъпването на застрахователното събитие; необходимите и целесъобразни разходи за предотвратяване, ограничаване или намаляване размера на загубите, извършени от застрахования през периода на обезщетяване, които разходи са съгласувани със застрахователя.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застраховката е предназначена за строителни фирми, предприемачи, изпълнители и подизпълнители на строително-монтажни дейности. Обект на застраховката: На застраховане подлежат цялата строителна площадка; отделни строително-монтажни дейности, предмет на договор; строителната механизация и материали; гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица или имущество.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Комплексни оферти: възможност за избор на лихва - плаваща или фиксирана в зависимост от вашите предпочитания и префернциални условия при рамков застраховател. Дори и да се колебаете в избора на финасова схема, заповядайте на среща, ние ще Ви изслушаме и посъветваме - нашите служители са с дългосрочен и разнообразен опит, който с готовност ще споделят с Вас. Специалистите от УниКредит застрахователен брокер ще Ви предложат набор от застрахователни услуги, който да осигури най-добра защита на избрания от Вас актив. Ако Вашият бизнес е сезонен, ние ще се съобразим с това и ще Ви предложим схема със сезонни вноски, за да избегнем финасово натоварване през времето, когато работите в по-умерени темпове. При финасовия лизинг са възможни няколко вида схеми: Стандартни погасителни планове с отворен или затворен край; Планове със сезонни вноски, при които заплащате само лихви; Схеми с гратисен период за няколко месеца в началото на договора; Схеми с периодични, изцяло нулеви вноски,

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове