Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Доброволна застраховка „Автоасистанс за България” могат да сключат собствениците на МПС, в които местата за сядане без мястото на водача не превишават 8 броя и чиято обща маса е до 3,5 тона, мотоциклети и ремаркета до 750 кг. Териториален обхват Покритието се предоставя само на територията на РБългария. Покритие по застраховка “Автоасистанс за България”, клауза “Транспорт” и Предпазни мероприятия се предоставя съгласно Общите условия на застраховката срещу платена премия и само при едновременното сключване на годишна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. По условията на тази застраховка, с цел намаляване на риска от настъпване на застрахователни събития, “ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД осигурява на Застрахованите (чрез лице, наречено Изпълнител) еднократен контролен преглед за установяване на техническата изправност на МПС - Годишен технически преглед (ГТП). Застрахованият може да получи документ и знак за извършен ГТП, след заплащане на преференциална цена.

ДЗИwww.dzi.bg »

Гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което при влизане на територията на Република България управлява моторно превозно средство (МПС), което обичайно се намира на територията на трета държава и няма застраховка, покриваща отговорността за причинените от него имуществени и/или неимуществени вреди посредством управлението на МПС. Гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е длъжно да сключи и лице, което управлява МПС, което е влязло на територията на Република България с валидна застраховка, чийто срок изтича или е изтекъл преди лицето да е напуснало територията на Република България. Срок на застраховане Гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите би могла да бъде издадена за срок от 1, 2 или 3 месеца като срокът не може да бъде различен от гореспоменатите. Териториална валидност Териториалната валидност на застраховката обхваща територията на Република България, както и територията на държавите-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП)

ДЗИwww.dzi.bg »

Имуществените застраховки на ДЗИ защитават, както жилището или офиса на клиента, така и вещи за ежедневна употреба в едно домакинство (мебели, домакински електроуреди и др.) или офис оборудване. Те осигуряват застрахователна защита за събития, настъпили в резултат на пожар, природни бедствия - буря, градушка, наводнение, земетресение, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом и въоръжен грабеж, чупене на стъкла и др.

ДЗИwww.dzi.bg »

Предмет на застраховане са движими имущества, собственост на граждани, в т.ч.: имущества, застраховани по застраховка “Пожар и други опасности” при “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД; имущества, които се застраховат като допълнение към застраховка “Пожар и други опасности”, като: пари в наличност; благородни метали, предмети с историческа, филателна, нумизматична и художествена стойност, произведения на изкуството, уникати, антикварни предмети, книги, скъпи кожи и кожени изделия; мостри, образци, прототипи, изложбени експонати и други подобни. Застрахователно покритие кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с въоръжен грабеж и/или кражба, извършена чрез използване на техническо средство или по специален начин; разходи необходими за отстраняване на вреди, причинени на друго имущество при извършване на взломно проникване. Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година. Застрахователна сума и застрахователна премия Застрахователната сума се определя в български лева или чуждестранна валута в рамките на действителната/ възстановителната стойност на имуществото, по счетоводни данни или на друга договорена база. В рамките на застрахователната сума за разходи необходими за отстраняване на вреди може да се договори лимит на отговорност. Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя, в зависимост от вида на имуществото, застрахователната сума, респ. лимита на отговорност, покритите рискове (клаузи), застрахователния риск и срока на застраховката.

ДЗИwww.dzi.bg »

След приемането на Република България в ЕС, считано от 01.01.2007 г. и с разширяване на териториалното покритие на застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, покритието на застраховка “Зелена карта” се ограничи до територията на т.нар. трети държави, участващи в системата Зелена карта, които не са членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, но са членки на Международното споразумение “Зелена карта”. Със застраховка “Зелена карта” се покрива отговорността на водача на МПС, причинил пътно-транспортно произшествие за нанесените от него имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица. Отговорността на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД е ограничена до задължителния минимален лимит за страната, където е настъпило произшествието. Застраховка “Зелена карта” не покрива щетите на самото МПС, виновно за пътно-транспортното произшествие, както и отговорността на Застрахования като превозвач на товари

ДЗИwww.dzi.bg »

Обект на застраховане по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства /МПС/, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застрахова се гражданската отговорност на физическите и юридическите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Териториална валидност Застрахователната защита се предоставя за територията на държавите-членки на Европейския съюз, включително Република България, другите държави, принадлежащи към Европейското икономическо пространство и трети държави (съгласно чл. 258, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането). Към сключените застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД издава Международна карта за автомобилна застраховка - „Зелена карта” без допълнително заплащане на застрахователна премия, в случай че на застрахования не е предоставена отстъпка за управлението на МПС само за територията на РБългария. Покрити рискове Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на собствениците, държателите, ползвателите на МПС, както и на упълномощените от тях водачи, за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

ДЗИwww.dzi.bg »

Обект на Автомобилна застраховка "Каско " са: Леки, лекотоварни и товарни автомобили, автомобили с висока проходимост, мотопеди и мотоциклети, влекачи, автобуси, ремаркета и полуремаркета с български регистрационни номера; Тролейбуси, селскостопански, строителни, вътрешно-заводски, колесни и верижни машини със специално предназначение, регистрирани съгласно българското законодателство; Допълнително монтирано стационарно оборудване в МПС, което не е включено в базовия модел на същото. Териториално покритие Автомобилна застраховка “Каско ” имат териториално действие за Република България, държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и държавите-членки на Международното споразумение “Зелена карта”. Не се покриват щети по рисковете "Кражба на цяло МПС", " Грабеж на цяло МПС", „Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност” и „Умишлен палеж или взривяване на МПС”, когато събитието е настъпило на териториите на страните Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина, Република Косово и на територията на държавите-членки на Международното споразумение “Зелена карта”, които са извън Европа с изключение на Република Турция.

ДЗИwww.dzi.bg »

Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид – Клон София предлага широка гама специализирани решения за частни и корпоративни клиенти в следните застрахователни класове: Имуществено. Инженерно. Морско. Отговорности. Злополука. Помощ при пътуване.

QBEwww.qbeeurope.com/bulgaria/ »

Пълна грижа за дома и семейството: Пакет от изключително широк набор покрития, напълно достатъчни за много добра застраховка на жилищния имот; Към изключително широкия набор от покрития са включени и клаузи „Земетресение“, „Гражданска отговорност за имуществени вреди“ и „Кражба чрез взлом“;Възможност за застраховка „Злополука “ на всички членове на домакинството между 14 и 64 години. Изключително ниска цена: Клиентът сам избира Застрахователната сума, за която да застрахова имуществото си (от 5 000 до 500 000 BGN/EUR). Застрахователят изплаща реалните щети без оглед стойността на имота. Пести времето на нашите клиенти: Еднократно плащане на застрахователната премия с покритие за цяла календарна година. Клиентът може да избере бърз и удобен начин за плащане по свое желание: •Он-лайн плащане през сайта на „Групама Застраховане“; Easy pay и ePay; По банков път, в т.ч. и електронно банкиране; Във всички офиси на нашия партньор „Банка ДСК“; Автоматично подновяване след първата година

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Застраховката „Отговорност на ръководители и длъжностни лица” на ЗАД Армеец покрива личната отговорност на застрахованото лице по отношение на дадено дружество, в което същият е управител, директор, контрольор или член на съвет, а за събирателно дружество и командитно дружество – управляващ съдружник, за: всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати на дружеството като компенсация за вреди, причинени в резултат на неправомерно действие/бездействие при изпълнение на възложените му управителни, ръководни или контролни функции; случаите на негова пряка отговорност към кредиторите, при условие че такава е предвидена императивно в закона; всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете. Покритието за вреди по тази застраховка се отнася само до предвидимите към момента на пораждане на задълженията вреди, намиращи се в пряка причинна връзка с виновно неизпълнение на императивно уредените от закона задължения на застрахования. Тези вреди са установени на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата, (ако такава е договорена при подновяване на застрахователната полица).

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове