Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховка „Гражданска отговорност на физически лица“ на ЗАД Армеец покрива отговорността за всички суми в рамките на договорените лимити на обезщетение, които застрахованият бъде законно задължен да плати на основание претенции на трети лица като обезщетения за вреди, причинени през периода на застраховката в резултат на рисковете от ежедневния живот (с изключение на такива, присъщи на определена дейност, професия или длъжност, или в резултат на необичайно и опасно занятие) вкл. всички разноски по уреждане на претенциите. Настоящата застраховка покрива отговорността на застрахования в качеството му на: глава на семейство; работодател на лицата, работещи в домакинството; собственик на апартамент(и), къща и/или вила, разположени на територията на Р. България, които ползва лично; притежател на домашни животни и пчели с изключение на кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни; упражняващ спортни дейности с изключение на лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт; велосипедист. По договореност между страните и срещу заплащане на допълнителна премия, в покритието по застраховката могат да бъдат включени допълнителни покрития по отношение на отговорност, произтичаща от собственост на кучета (включително ловни), ездитни и впрегатни животни, рогат добитък и т.н.; собственост на сгради и имущество, които застрахованият не използува лично; извършване на ремонтни дейности на стойност до 20 хил. лева; при регламентиран лов, при упражняване на водни спортове и др.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката е задължителна съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите за служителите на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП поема задължението да обезщети вместо Вас имуществените и/или неимуществените вреди, нанесени на трети лица, във връзка с използването на огнестрелно оръжие за дейности, разрешени от закона. Застраховката се предлага и за: Юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за охрана в собствени или наети обекти; Физически лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана; Физически и юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за ловни, културни и спортни нужди. Застраховката се предлага при лимити на отговорност в размер на: 10 000 лева 20 000 лева 50 000 лева друг, по договаряне

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

При някои професии законът предвижда отговорност от страна на практикуващите ги специалисти при нарушаване на професионалните им задължения. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност. Покритието, предлагано от БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, обхваща всеки иск за вреди поради нарушение на професионално задължение в резултат от небрежност, грешка или пропуск. В зависимост от конкретната дейности на клиента БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП може да осигури покритие и за други професионални отговорности

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП покрива разходите на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребителите, причинени от произведени или продадени продукти. Тази застраховка не може да осигури качеството на Вашата продукция, но Ви обезщетява за разходите, произтичащи от вредите, причинени на потребители от дефектни стоки. Покритието обхваща и разходите за унищожаването, поправката, промяната или замяната на продукта.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП изплаща застрахователно обезщетение за покриване на сумите, които Вие, в качеството си на работодател, сте отговорен да заплатите като компенсация в случай, че лице, с което сте в трудовоправни отношения, претърпи телесно увреждане или смърт, в процеса на изпълнение на трудовите си задължения.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива отговорността на хотелиери/ ресторантьори за: пълна или частична загуба или повреда на имущество /без МПС/, както и за: причинени смърт, телесни увреждания и/или акутно заболяване вследствие на злополука или в резултат на отравяне след консумация на храни и напитки, предоставени от ЗАСТРАХОВАНИЯ на територията на хотела или ресторанта на негови гости, клиенти или посетители при или по повод осъществяване на дейността му. Срещу заплащане на допълнителна премия БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската отговорност на хотелиера/ресторантьора : във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес-центрове, сауни, центрове за масаж, спортни площадки, нощни заведения и др.; върху МПС на гости на хотела, докато са се намирали на определените за това паркинги или гаражи на ЗАСТРАХОВАНИЯ (без кражба или грабеж); от кражба чрез взлом на лични вещи от стаите на гостите, с изключение на пари, чекове, накити и украшения от благородни метали, ценности и др. подобни, които не са предоставени за съхранение в специална каса, осигурена от хотелиера; в случаите, когато се предлагат допълнителни услуги извън територията на обекта (хотела/ресторанта), но на територията на Република България.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Чрез комбинирана застраховка „Имущество” на Булстрад Виена Иншурънс Груп Вие получавате защита за своите производствени ресурси — сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от: Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия; Свличане или срутване на земни пластове; Тежест от естествено натрупване на сняг или лед; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна,отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди; Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); Удар от пътно превозно средство или животно; Булстрад Виена Иншурънс Груп възстановява и допълнителните разходи, свързани с настъпило застрахователно събитие: разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застрахователното покритие по застраховка Карго се предлага съгласно т.нар. "Институтски карго клаузи", които са международно приети и еднакви за цял свят. Трите основни вида клаузи "А", "В" и "С" и се различават по обхвата на покритието. Клауза А предлага пълно покритие, Клауза "В" - ограничено покритие, и Клауза "С" - минимално покритите.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застрахователят покрива отговорността на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица през срока на застраховката при или по повод осъществяване на дейността, вписана в застрахователната полица. Застрахователят плаща обезщетение за всяка неимуществена и имуществена вреда, за която застрахованият носи отговорност по българското законодателство, съгласно договореното в застрахователната полица. На обезщетяване подлежат и вредите, които персоналът на Застрахования, нает по трудов или граждански договор, е причинил през срока на застраховката на трети лица.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

По застраховка „Автоасистънс“ застрахователят осигурява техническа, транспортна и правна помощ в рамките на договорените лимити чрез специализирана асистираща компания в случай на ПТП, кражба или техническа повреда на застрахованото МПС или вреди на пътуващите с него лица. Покритието може да е валидно само за Република България или и за чужбина и може да включва: Ремонт на пътя, аварийно теглене, изваждане с кран на пострадалото МПС Ако ремонтът не може да бъде извършен на място – организиране транспортиране до най-близкия сервизен център, където може да бъде извършен ремонта. Застрахователят покрива разходите за транспортиране в рамките на договорения лимит Репатриране на МПС до Р. България, ако МПС не може да бъде ремонтирано в държавата, в която е станало събитието, застрахователят ще покрие разходите за репатриране на МПС до адреса на постоянно местоживеене или сервиз в България до размера на договорения лимит Репатриране на пътуващите в МПС лица до мястото на постоянното живеене или до крайния пункт на пътуването, когато пътуването не може да бъде продължено, поради повреда на застрахованото МПС Медицинско транспортиране до център за спешна или неотложна медицинска помощ на пътуващите в МПС лица, пострадали от ПТП със застрахованото МПС Транспортиране на тленни останки при смърт от ПТП Заместващ водач, ако вследствие на ПТП водачът на МПС не е в състояние да управлява МПС. Заместващ автомобил Правна помощ

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове