Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застрахователят обезщетява застрахования за: сумите, които последният в качеството си на правоспособен адвокат е отговорен да заплати като обезщетение за имуществени вреди, причинени от виновно неизпълнение на професионалните му задължения (покритие на база предявен през срока на застраховката иск) при оказване на правно съдействие и защита на правата и законните интереси на неговите доверители и под защитни в съответствие със Закона за адвокатурата; сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за имуществени вреди, причинени от персонала на адвокатската кантора, поименно изброен в Полицата, при оказване на адвокатски услуги; разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

„Утре” е новаторско решение даващо сигурност на Вас за Вашите деца и близки - образование, покупка на имот, допълнителни средства след пенсионна възраст. Основни предимства на спестовна застраховка Утре: Гарантирате максимална сигурност за бъдещото на Вашето семейство. Планирате каква сума бихте искали дабъде събрана и точно кога да бъде на разположение Получавате годишната доходност върху събраните средства до момента Имате възможност да променяте размера на вноските, както и кой ще се възползва от спестената сума Възползвате се от данъчно облекчение - месечните Ви вноски се приспадат от Вашия облагаем доход (ако са до 10% от него).

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Как бихте постъпили ако получите неочакван здравословен проблем или претърпите злополука по време на пътуването Ви в чужбина? Ще знаете ли към кой доктор или болница да се обърнете; ще разбирате ли местния език, за да ги информирате за Вашия проблем? А ако се нуждаете от своевременно медицинско транспортиране, за да получите нужното Ви лечение? Осигурете Вашето физическо благосъстояние, както и емоционално и финансово спокойствие със застраховка „Пътуване в чужбина”, включена към Вашата банкова карта в Сосиете Женерал Експресбанк. Защо да избера застраховка „Пътуване в чужбина”? Безплатна защита, включена към банковата Ви карта Международно покритие за неограничен брой пътувания в чужбина Лесно сключване със своевременно приемане за застраховане Без спешни разходи в случай на неочаквани събития Финансова сигурност в случай на злополука с Вас или Вашето семейство

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Застраховка Комфорт се грижи за вашите документи при загуба или кражба: Защитете себе си срещу загубата или кражбата на вашите лични документи, банкова карта и ключове, дори и мобилен телефон в цял свят, 365 дни в годината. Уникални покрития за българския пазар дори и при кражба на мобилен телефон. Вашите лични документи и ключове за дома, автомобила и банковия сейф ще бъдат възстановени. Възможност за допълнително застраховане на втори картодържател или сътитуляр по сметка при по-ниска застрахователна премия.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

За да отговори на нуждата на клиентите си от сигурност и защита, Societe Generale Експресбанк включва в продуктовата си гама и застрахователното семейство Спокойствие. Всеки клиент на банката може да се възползва от застраховка Злополука към своя банков продукт съобразена с неговото финансово положение.Със застраховка "Спокойствие", вие получавате: Сигурност за Вас и Вашето семейството, добавена към основните банковите продукти Финансово обезщетение съобразено с вашите лични доходи Опростеност и бързина – застраховките се сключват чрез много кратка и бърза процедура. Достатъчен е подпис от Ваша страна Без медицински изисквания при сключване на защитата За Ваша по-голяма сигурност и удобство – Автоматично заплащане и подновяване сключените застраховки Титулярите на: разплащателна сметка могат да сключат застраховка Спокойствие към разплащателна сметка спестовна сметка могат да сключат застраховка Спокойствие към спестовна сметка овърдрафт могат да сключат застраховка Спокойствие към овърдрафт С една застраховка Спокойствие са покрити всички сметки от същия вид на клиента в Банката

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Кой плаща застраховката и какво включва тя? Застраховането се извършва от Порше Лизинг, а плащането се - от Лизингополучателя. Ние изискваме застраховка пълно Автокаско и задължителна Гражданска отговорност. А при желание на клиента сключваме и застраховка Злополука на места в МПС и Каско удължена гаранция. Има ли възможност за разсрочване застраховка Автокаско? Да, застраховка Автокаско може да се изплаща на 2, 3, 4 и 12 вноски, като се начислява надбавка в зависимост от броя на вноските от 0,15% до 0,5%. За какъв период се маркира автомобилът? Всеки автомобил се маркира за целия период на лизинговия договор и клиентът няма задължението да премаркира автомобила всяка година. При настъпване на застрахователно събитие по автокаско кой завежда щетата? Всеки клиент сам завежда щетата по настъпило застрахователно събитие по автокаско. За целта Порше Лизинг издава на клиента документ вярно с оригинала на застрахователната полица, както и всички останали необходими документи. Как се подновяват изтекли застраховки? Служител на Порше Лизинг следи за валидността на застраховките и при наближаване изтичане срока на съответната застраховка той я подновява и има грижата да я изпрати навреме на клиента. Застрахователните премии се заплащат на Порше Лизинг след получаване на покана за плащане. Какво е необходимо за излизане с автомобила в чужбина? За да можете да излезете с автомобила в чужбина, е необходимо да притежавате поименно нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от Porsche Leasing, и застраховка зелена карта, важаща за съответните държави, които желаете да посетите и през които ще преминете. За да можем да реагираме навреме, е добре да ни съобщите за намерението си за пътуване извън граница 1 седмица по-рано.

Порше Лизинг БГwww.porscheleasing.bg »

МКБ Юнионбанк предлага имуществена застраховка на ЗАД Виктория на преференциални цени във всичките си финансови центрове. Обекти на застраховане са движими и недвижими имоти на физически и юридически лица. Покрити рискове: Пожари и природни бедствия Пожар, гръм/мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар Умишлен палеж Природни бедствия Изтичане на вода и пара Стачки, граждански вълнения, бунтове размирици Свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действия на подпочвени води Увреждане от действия на морски вълни Удар от превозно средство и/или авария с товарни и разтоварни машини Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели Злоумишлени действия на трети лица Земетресение Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации Загуба на наем в следствие пожар Гражданска отговорност към трети лица Кражба, грабеж, вандализъм Кражба Вандализъм Въоръжен грабеж Примерна застраховка на ФЛ - жилищен имот в София - Цена 155.00лв.* Покрити рискове: Пожар Природни бедствия Измокряне в резултат на авария на ВиК Земетресение Кражба чрез взлом, въоражен грабеж, вандализъм.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Зелена карта представлява сертификат към сключена застраховка Гражданска отговорност, която важи на територията на всички страни членки на ЕС и бюро „Зелена карта”. Застраховка Зелена карта се издава на лизингополучателите на Порше Лизинг при поискване от тяхна страна. Задължително към нея се издава нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила в чужбина. Срокът за издаване и изпращане на двата документа е мин. 3 работни дни от датата на подаване на молбата.

Порше Лизинг БГwww.porscheleasing.bg »

Застраховката на земеделски култури е предназначена за земеделски производители и фермери от цялата страна. Обект на застраховката: Реколтата от земеделски култури: полски и зеленчукови; овощни, розови, черничеви градини; лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба, култури в парници и оранжерии. Какво покрива? Застрахователното покритие е за количествени щети по реколтата, следствие на: градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, наводнение, късно пролетно и ранно есенно осланяване след 20 април и преди 1 октомври, измръзване и изтегляне на житни култури, задушаване при житни култури, киша, щети от падащи летателни апарати. Как се определя застрахователната сума? Застрахователната сума за всяка култура се договаря съобразно производствените възможности на съответния регион и изкупните цени на селскостопанската продукция. Застрахователната сума се определя при сключване на застраховката и не може да се променя по време на действие на полицата. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Ако вече имате открита сметка в ОББ, или притежавате кредитна карта от ОББ; Ако вече имате друга застраховка покриваща рискове свързани само с имота Ви, сега ние Ви предлагаме да застраховате обзавеждането си;Ако притежавате и друг имот и/или желаете да застраховате имущество на Ваш близък в негова полза, като Вие заплащате застрахователните вноски; Осигурете за Вас и Вашето семейство спокойствие за рисковете: пожар, земетресение, вандализъм, наводнение, кражба чрез взлом, гръм (мълния), експлозия, вятърна буря, градушка, снежна буря, свличане и срутване на земни маси, щети нанесени от дим, сблъсък или удар на превозно средство, тежест от естествено натрупване на сняг и лед и други съгласно общите условия по полицта.

ОББ-Чартис ЗД АДwww.ubb-chartisinsurance.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове