Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Покритие: застраховката покрива отговорността на застрахования като спедитор, съгласно Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия (ОСКУ) на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) както следва: Клауза А – Отговорност на спедитора, действащ като комисионер (пълномощник или търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС); Клауза В – Отговорност на спедитора, действащ като оператор по ОСУ на НСБС или Клауза С - Отговорност на спедитора, действащ като складов оператор по СКУ на НСБС. Покритието е валидно, когато отговорността на спедитора (при валидно сключен спедиционен договор) произтича от: международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на спедитора и/или от ОСУ или от ОСКУ на НСБС.Застраховката се сключва за срок от една година или за времетраенето на конкретна спедиционна сделка. Застрахователната премия се определя по тарифите на застрахователя.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покритие: застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/ за цялостната или частична липса или повреда на стоката съгласно гл. IV от Конвенцията. Застрахователната защита се отнася за превоз на стоки за чужбина и само по изключение – за превози, извършвани на територията на Р България. Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”. Полицата може да бъде еднократна или абонаментна. Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите условия. Лимити на отговорност: договарят се на база попълненото Предложение. Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се, но не е задължително. Сключване на застраховката: въз основа на попълненото Предложение по образец на застрахователя, към което се прилага списък на превозните средства с посочени регистрационни номера, които ще бъдат обект на застраховане. Предмет на тази застраховка е отговорността на превозвача на товари по шосе съгласно Конвенцията CMR. Тази застраховка не се прилага при превозите, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции; превоза на тленни останки; превоза на вещи при промяна на местожителство.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покрити по застраховката са уговорените в застрахователната полица рискове, на които е изложен застрахованият товар, предмет на внос, износ или реекспорт за времето на неговия превоз. Застрахователят предоставя покритие по следните клаузи: Institute Cargo Clauses (A) - 1.1.82 Institute Cargo Clauses (B) - 1.1.82 Institute Cargo Clauses (C) - 1.1.82 или други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани карго клаузи, съответстващи на вида на товара или начина на превоз, по избор на Застрахования. Когато това се изисква, може да бъде предоставено и застрахователно покритие срещу военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно следните клаузи: Institute War Clauses (Cargo) - 1.1.82 Institute Strikes Clauses (Cargo) - 1.1.82 или други действащи специализирани и прилагани на международния застрахователен пазар клаузи за покритие на военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения и др. Застрахователният договор се сключва в писмена форма въз основа на поръчка, отправена от застрахования към застрахователя, който издава застрахователна полица, обезсилваща всички издадени до тогава документи, удостоверяващи сключването на застрахователния договор.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховката е в сила по време на пребиваване на застрахования извън страната на официалното му местожителство или обичайното му местопребиваване. Застраховат се физически лица в добро здравословно състояние на възраст от 1 до 65 години. Лица над 65 години се застраховат при заплащане на премия в увеличен размер. Застрахователят осигурява застрахователно покритие по географски зони, както следва: “Зона 1” – включваща географските граници на Европа, включително Канарските острови, както и държавите от Средиземноморското крайбрежие, с изключение територията на Република България. “Зона 2” – включваща целия свят, с изключение територията на Република България. Срокът на застраховката се посочва в полицата и може да бъде от 2 дни до 1 година. За многократни пътувания в рамките на една година се предлага "Мултитрип" вариант, при който срещу минимална премия се осигурява застрахователно покритие за цял свят за неограничен брой пътувания, при условие че ефективният престой за всяко едно от тях не надвишава 30 календарни дни

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховката е задължителна по българското законодателство – Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 20, ал. 3. Застрахователят обезщетява застрахования за: сумите, които последният в качеството си на правоспособно лице, изпълняващо дейност по кадастъра, е отговорен да заплати на трети лица за нанесени им имуществени вреди (чл.20.(3) на Закона за кадастъра и имотния регистър), извършени през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие); сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за имуществени вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата; разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Минималните лимити на отговорност по полицата не могат да бъдат по-малки от нормативно определените лимити.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Задължителна застраховка, съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата, в сила от 01.01.2005г. Кой e длъжен да сключи застраховката? Застраховка “Професионална отговорност на адвокати” е длъжен да сключи всеки правоспособен адвокат. Адвокатските дружества са длъжни да застраховат отговорността на всеки от своите съдружниците. Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения от клиенти на Застрахования, претърпели вреди, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения по тълкуване, прилагане и спазване на българското законодателство при:•даване на устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица. Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката. Освен пряко причинените вреди “ДЗИ -Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието “Ретроактивно действие”. По полицата се договаря ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката, например с една година. Въз основа на това Застрахователят разглежда и обезщетява искове, които са предявени в срока на застраховката, но се основават събития, настъпили след ретроактивната дата, вписана в полицата.

ДЗИwww.dzi.bg »

Задължителна застраховка, съгласно Кодекс на застраховането, част III „Застрахователни и презастрахователни посредници”, (чл. 150 – чл. 182). Кой e длъжен да сключи застраховката? Застраховка “Професионална отговорност на застрахователни посредници” е длъжен да сключи всеки действащ застрахователен агент или застрахователен брокер. Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Застраховката покрива отговорността на посочения в полицата застрахователен посредник за вреди, настъпили вследствие виновно неизпълнение на професионални задължения от застрахователния посредник и/или от неговите служители при или по повод извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество. Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката. Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието “Ретроактивно действие”. По полицата се договаря ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката, например с една година. Въз основа на това Застрахователят разглежда и обезщетява искове, които са предявени в срока на застраховката, но се основават събития, настъпили след ретроактивната дата, вписана в полицата.

ДЗИwww.dzi.bg »

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството - задължителна застраховка съгл. чл.171 от ЗУТ Закон за устройство на територията и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в сила от 06.03.2004г. Кой е длъжен да сключи застраховката? Застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” е длъжен да сключи всеки, който упражнява една или повече от следните дейности: Проектантът за изготвяне на инвестиционни проекти Строителят за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи Консултантът за: – Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, и/или – за упражняване на строителен надзор Лицето упражняващо строителен надзор по отношение на строежи от пета категория Лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти, за които не е извършена оценка за съответствие от Консултант

ДЗИwww.dzi.bg »

Задължителна застраховка, съгласно чл.189 от Закона за здравето, в сила от 01.01.2005г. Кой може да сключи застраховката? Застраховка “Професионална отговорност на медицински персонал” може да сключи всяко лице, придобило медицинско образование и правоспособност - лекар, фармацевт, стоматолог, специалист по здравни грижи (медицинска сестра, акушерка, фелдшер, лаборант, рехабилитатор). При инициатива и организация от страна на местните колегии на БЛС, ССБ или друга подобна организация на медицински специалисти, “ДЗИ - Общо застраховане” ще застрахова членовете й (въз основа на предоставен списък), договаряйки с ръководството на колегията еднакви условия за всички застраховани членове. Кой е длъжен да сключи застраховката? Лечебните заведения са длъжни да застраховат медицинския си персонал за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на професионалните им задължения. В обхвата на застрахователното покритие се включва целият медицински персонал без административния персонал (счетоводители, юристи и др.), шофьори, санитари и други, които не упражняват медицинска професия. Лечебното заведение, което сключа застраховката и договаря условията по нея се явява Застраховащ по полицата.

ДЗИwww.dzi.bg »

Туроператор – търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност и е лицензиран по реда на Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност. Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Застраховката е задължителна съгласно чл. 42, ал.1 от Закона за туризма и Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, в сила от 04.05.2012 г. за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителя, в резултат на неразплащане на туроператора с неговите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора. Застрахователната защита включва: Възстановяване на платените от потребителя суми по договор за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване с обща цена преди започване на пътуването; Заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги; Разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването. Във всички хипотези на т.2 отговорността на Застрахователя е в рамките на условията по договора за организирано пътуване, сключен със Застрахования. Вредите се обезщетяват на основата на претенции, предявени за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията, на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

ДЗИwww.dzi.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове