Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Обект на тази застраховка са: състезателни коне — паспортизирани и регистрирани в Българската федерация по конен спорт на възраст от 3 до 15, а за беговите коне от 2 до 5 години; коне за разплод — паспортизирани и регистрирани в Националната служба за селекция и репродукция на възраст от 3 до 14 години; подрастващи коне — паспортизирани на възраст от 1 до 3 години; учебни коне — паспортизирани на възраст от 6 до 12 години; коне за любителска езда на възраст от 1 до 14 години. Сумите, за които се застраховат конете и които се изплащат в случай на загуба, се определят след експертна оценка и споразумение между БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП и клиента. Застраховат се само коне, които притежават паспорт с нанесени всички диагностични изследвания, имунопрофилактични мероприятия и диаграма. Застраховката гарантира обезщетение при смърт или убиване по необходимост на застраховани животни в резултат от: пожар; природни бедствия; злополука; заразни заболявания; колики; усложнения след раждане; следродилни инфекции; скъсване на хранопровода; пътнотранспортни произшествия при транспортиране на конете; ветеринарно-санитарни мерки за борба със заразни заболявания. Обезщетение се изплаща дори и тогава, когато застрахованите коне загубят временно или постоянно възможност за участие в състезания в резултат от: куцоти (тендинити, тендовагинити, бурзити, контузии в областта на ставите, разкъсвания на ахилесовото сухожилие, счупване на крайници); получени по време на състезания и тренировки; травми при товарене (разтоварване) на транспортни средства.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Ние ви предлагаме: Застраховка “Имущество” осигурява пълна застрахователна защита на Вашето имущество срещу пожар; природни бедствия; наводнения; умишлени действия на трети лица; земетресение;.Възможност за покритие на риска от кражба на вашето движимо имущество.

Райфайзен Застрахователен Брокерinsurance.rbb.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП изплаща обезщетение при смърт или клане (унищожаване по необходимост) в резултат от пожар и природни бедствия на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства. По желание на застрахования може да се направи допълнение на покритието за злополука, заразни и незаразни заболявания. Застраховката предлага разширено покритие срещу допълнително платена премия. Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид. Застрахователната сума за отделните видове животни и птици се договаря по взаимно съгласие, съобразена с пазарната конюнктура.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници. Застраховката може да се сключва до 20 юни на текущата година, а за тютюна — до 15 юли, от физически или юридически лица, собственици или арендатори. Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове: ГРАДУШКА и в комбинация с нея: Буря и проливен дъжд; Пожар на корен; Осланяване; Измръзване/изтегляне. При тази застраховка освен определените стандартни изключения по полицата не се покриват и загуби, причинени от суша, болести, химикали и препарати, гризачи, инсекти, диви и домашни животни и птици, както и загуби вследствие на естествено отмиране на видовете.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще обезщети застрахования за всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, когато отговорността на Застрахования - спедитор по изпълнявана от него договорна сделка или услуга произтича от: Международна конвенция/ спогодба или законодателство, които задължително се прилагат към конкретната сделка или услуга; съгласно Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия (ОСКУ) на Националното сдружение на българките спедитори (НСБС), като застрахователното покритие по избор на застрахования се простира съгласно: Клауза F1: Отговорност на спедитора, действащ като търговски пълномощник или като търговски представител на клиента / собственика, съгласно ОСУ на НСБС. и/или Клауза F2: Отговорност на спедитора, действащ като оператор, съгласно ОСУ на НСБС. и/или Клауза F3: Отговорност на спедитора, действащ като складов оператор, съгласно ОСКУ на НСБС.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застрахователното покритие осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП изплаща застрахователно обезщетение за щети на стоките до действителната им стойност, но не повече от: 8.33 СПТ* (специални права на тираж — SDR) на килограм липсващо тегло. По желание на клиента срещу заплащане на допълнителна премия БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага и по-високо покритие на отговорността на превозвача : до 20 щатски долара на килограм липсващо тегло. Стандартното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване в резултат от пътнотранспортно произшествие, пожар или природни бедствия. Възстановяват се и разходи за: спасяване на товара, включително складиране до 48 часа, в резултат от пътнотранспортно произшествие; оглед от аварийни комисари и издаване на съответните документи. Застраховката може да се сключи за определен период (1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година ) или за отделен превоз

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида превоз, началната и крайна дестинации. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага застрахователно покритие съгласно основни карго клаузи: Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82 Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82 Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82 Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87 Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87 Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87 Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82 и други Избраното покритие може да се разшири посредством включване на допълнителни клаузи: Institute Strikes Clauses (Cargo)-1.1.82 Institute War Clauses(Cargo) -1.1.82 Institute War Clauses (Air Cargo)-1.1.82 Institute Strikes Clauses (Air Cargo)-1.1.82 InstituteWar and Strikes Clauses -1.1.82 Institute Malicious Damage Clause-1/8/82 Institute War Clauses(sending by Post) -1.1.82 и други

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Осигуреното от БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покритие е разработено на принципа „покрита е всяка загуба, която не е изрично изключена” за товари, превозвани (по обичаен маршрут и за обичайно време) на територията на Република България, включително товарене в мястото на тръгване и разтоварване в крайно местоназначение. Не са предмет на стандартното покритие по тази застраховка — живите животни, замразените продукти, скъпоценностите и произведенията на изкуството, които могат да се застраховат при допълнително уговорени условия.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП има дългогодишни традиции и богат опит в застраховането на летателни апарати и плавателни съдове, както и на отговорностите, свързани с тях. Изградените през годините традиции са гаранцията, че нашите клиенти получават професионален съвет и оценка на специфичните рискове, свързани с тези застраховки.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Основната цел на тази застраховка е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП изплаща обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага два продукта на своите клиенти, в зависимост от териториалните граници на превоза:

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове