Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните стандартни рискове: Пожар, експлозия, удар от мълния; Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия; Тежест при естествено натрупване на сняг, представляващо съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж; Падане на ледени късове или снежни маси е откъсване или свличане на големи количества сняг или на ледени късове при резки метеорологични промени; Пътнотранспортно произшествие; Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство; Увреждане на застрахованото МПС причинено от падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони; Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в: надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали; счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълнително монтирано стационарно оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни; срязване или пробиване на гуми; Кражба или Грабеж на МПС; Кражба или Грабеж на допълнително монтирано стационарно оборудване в салона на МПС, срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия; Противозаконно отнемане на МПС с цел ползване; Умишлен палеж и взрив. Срещу допълнително заплащане се предлагат покритие на един или няколко от следните групи рискове: Стачки, локаути и други подобни действия; Ударна вълна, дължаща се на летателни средства, движещи се със звукова или свръхзвукова скорост; Участие в състезания или тренировки за тях, изпитания, експерименти, проби за издръжливост и други подобни.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Обект на застраховане и рискове: От тази застраховка могат да се възползват български и чуждестранни граждани. Застрахователят покрива разходите и/или изплаща обезщетение на застрахования при настъпване на застрахователно събитие в границите на определените в застрахователния договор лимити. Пълният вариант на застраховката включва следните рискове: Медицински разходи. Спешна стоматологична помощ. Разходи за репатриране. Разходи при транспортиране на тленни останки. Смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука. Дневни пари за болничен престой. както и следните нови рискове: Кражба, загуба и забавяне на багаж. Забавяне на полет. Спасителни разходи. Съдебни разноски. Гражданска отговорност към трети лица. Предимства на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” Териториален обхват – цял свят. Застрахованият може да е на възраст от 1 до 74 години. Застрахователят осигурява на Застрахования квалифицирана помощ чрез специализираната международна компания „AXA ASSISTANCE”. Асистиращата компания дава указания и насочва към лечебно заведение или организира домашно посещение на лекар. Застраховката може да се сключва за период от 1 до 365 дни. Общият лимит на отговорност е от EUR 5 000 до EUR 75 000.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Какво осмисля живота на хората? Клиентите често споделят за това, когато сключват застраховка: откриване на призванието в професията, обезпечаване на финансова стабилност, грижата и обичта към специален човек, но най-често това са децата. Родителите милеят за бъдещето, за образованието, за съдбата на децата - обичат ги безусловно, напътстват ги в живота! Дженерали България обяви за свой приоритет да бъде застраховател на фамилните ценности на обществото. На децата и надеждата за едно по-добро бъдеще е посветен новия продукт - Дженерали Дар - спестовна застраховка в полза на любимо дете. Застраховката се сключва върху живота на един от родителите, дядо, баба, роднини или други лица, за осигуряване на определена сума на детето след навършване на пълнолетие - за образование, при сключване на брак или за друго ново начало. Срокът на застраховката се договаря за период до или след навършване на 18 години. Отчитайки динамиката на съвременния живот, Дженерали Животозастраховане се постара да съкрати и опрости подписваческия процес - за да успее да достигне до активните, забързани и „винаги заети" родители. Застраховката е достъпна, сключва се лесно и бързо - в лева или евро. За договорителя е удобно да направи своя избор от предложените варианти на цени, срокове и покрития. Възможностите за избор се съдържат в самото предложение - формуляр за сключване на застраховката.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Застрахователната програма „Защита на имуществото” е услуга позволяваща на клиентите на JetCredit да получат допълнителна сигурност за имуществото (стоките), които купуват чрез БНП Париба Лични Финанси. Това е застраховка, която защитава вашата стока от: Пожар включващ и последиците от гасенето му; Природни бедствия – наводнения, земетресения. Измокряне от спукани тръби на ВиК и парно, както и от забравени чешми; Допълнително покритие. Кражба с взлом. В случай на застрахователно събитие, Вие ще получите обезщетение в размер на застрахователната сума. Застраховката действа само на територията на Република България и важи докато е в сила договора за заем. Какво да направите в случай на застрахователно събитие? Известете съответните компетентни органи в сроковете указани в сертификата.

Джет Файненс Интернешънълwww.bnpparibas-pf.bg »

С Райфайзен ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР клиентите имат следните предимства: Анализи и проучване на застрахователния пазар и препоръка за най-подходящите застрахователни компании. Предлагаме застрахователни продукти, съобразени с индивидуалните потребности на възложителя. Договаряме преференциални условия за сключване на застрахователни договори и изготвяме предложения за застраховки от различни застрахователни компании. Оказваме пълно съдействие при възникване на застрахователно събитие. Следим за изтичане на застраховки на възложителя и осигуряваме своевременното им подновяване. Съблюдаваме всички обстоятелства, включително промените в застрахователния пазар и законодателство, свързани със застрахователните интереси на възложителя.

Райфайзен Застрахователен Брокерinsurance.rbb.bg »

Обект на застраховката: Недвижимо имущество – жилищни и вилни помещения и прилежащите им масивни стопански постройки; Движимо имущество – покъщнина, обзавеждане, домакински електроуреди, аудио-визуална и компютърна техника, инструменти, спортни уреди; При определени условия могат да се застраховат и пари в брой, бижута, дебитни и кредитни карти, картини, пощенски марки и монети, съхранявани в застрахованите помещения; Домашни любимци. Не се застраховат: Земи; Трайни насаждения; МПС; Движими имущества с производствени и търговски цели; Незаконно строителство; Незавършени сгради;

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застраховката покрива отговорността на водача на МПС, причинил пътно транспортно произшествие, за нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица на територията на страните членки на Международното споразумение Зелена Карта. Нейното покритие не е приложимо на територията на Република България, както и в страните, чиито кодове в самата застраховката са отбелязани с 'Х'. Застраховка "Зелена карта" не покрива кражба, пожар или други материални щети, причинени на Вашето МПС. Премията варира при различните застрахователи и може да е включена в покритието по застраховка „Гражданска отговорност“ или да се заплаща допълнително. Ако застраховка Гражданска отговорност е сключена по условията на разсрочено плащане, обичайно застрахователят издава сертификат по застраховка „Зелена карта“ с валидност до падежа на платената поредна вноска.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Застраховката пълно АВТОКАСКО покрива рискове от кражба или грабеж на автомобила, пътнотранспортни произшествия, злоумишлени действия и др. Порше Лизинг работи активно с четири от застрахователните компании на българския пазар: ЗАД Алианц България; ЗПАД Армеец; ЗД Бул Инс АД; ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп; ХДИ Застраховане АД; Ползите за Вас: Безкасов ремонт на автомобила във всички оторизирани сервизи на съответната марка. Избор на застрахователни компании. Разсрочване на плащанията по застрахователната премия – 2, 3, 4 или 12 вноски. Важно: При настъпила щета по застраховка трябва незабавно да уведомите съответните органи и Порше Лизинг и да регистрирате щетата при съответния застраховател. За целта получавате от Порше Лизинг всички необходими за това документи.

Порше Лизинг БГwww.porscheleasing.bg »

Обект на застраховане са имуществени интереси на застрахования, свързани с отговорността за вреди, причинени на трети лица в резултат на грешка или пропуск, допуснати при изпълнение на практикуваната основна професия. При някои професии законът вменява сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Основните видове, застраховки на Професионална отговорност, които се предлагат от застрахователните дружества са: Отговорност на адвоката; Отговорност на туроператора; Отговорност на нотариуса; Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител; Отговорност на лекари и медицински персонал; Отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор; Отговорност на застрахователни брокери; Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети; Професионална отговорност на доставчик на удостоверителни услуги; Професионална отговорност на синдик; Други.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Обект на застраховане са плавателни съдове (ветроходни и моторни) от всякакъв тип: предназначени за морски и вътрешни води, в т.ч. речен, канален и езерен – в периода на експлоатация, в строеж или по време на изпитания. Застраховката може да бъде сключена от корабособственик, оператор, наемател, корабостроител на плавателен съд. Този вид застраховане се регламентира с Общи условия на съответен застраховател за застраховане на плавателни съдове, както и с английските Institute Time Clauses Hulls – Time 1.11.95. Застраховката предоставя покритие за: Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове; Каско пълна и/или частична загуба;Отговорност към трети лица; Обща авария и спасяванее; Загуба на навло или дисбурсменти; Война и стачки; Допълнително договорени рискове.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове