Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховани по тази застраховка могат да бъдат: индивидуални или групови медицински практики, както и лечебни заведения. Застрахователят обезщетява застрахования за: сумите, които последният при извършване на професионална дейност в качеството си на правоспособен лекар / стоматолог / медицински работник е отговорен да заплати във връзка с предявени искове за телесно увреждане или финансови загуби на трети лица, произтичащи от небрежност, грешка или пропуск, извършени през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие); сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата; разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застрахователят обезщетява застрахования за: умите, които последният в качеството си на лицензиран застрахователен брокер е отговорен да заплати във връзка с предявени през срока на застраховката искове (покритие на база предявен през срока на застраховката иск), произтичащи от нарушаване на професионалните му задължения поради небрежност, грешка или пропуск, в рамките на договорените в Полицата лимити. Застрахователят ще разглежда само искове, които към началото на застраховката не са били предявени и/или не са били известни на застрахования; сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата; разходи във връзка с искове по предходните точки, извършени с предварителното съгласие на застрахователя - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Минималният лимит на отговорност по полицата не може да бъде по-малък от нормативно установения лимит. Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховката покрива отговорността на юридически лица за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица във връзка с настъпването на посочени в застрахователната полица събития. Застрахователната защита се отнася за юридическото лице и за неговите работници и служители, доколкото същите са изпълнявали служебните си ангажименти. Застрахователна сума (лимити на отговорност): Лимитът на отговорност е сумата, която е определена от страните по застрахователния договор като основа за изчисляване или за лимитиране на застрахователното обезщетение. Между страните по застрахователния договор се уговарят и посочват в застрахователната полица единичен лимит на отговорност и агрегатен лимит на отговорност или начинът на изчисляването им: ЕДИНИЧЕН ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ: Единичен лимит на отговорност е отговорността на Застрахователя за всички обезщетения и разноски, вследствие на едно застрахователно събитие независимо от броя на увредените трети лица/ имущества на трети лица. АГРЕГАТЕН ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ: Агрегатен лимит на отговорност е отговорността на Застрахователя за всички обезщетения и разноски, платими в резултат на всички застрахователни събития през срока на действие на застраховката.

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Застраховката е задължителна по българското законодателство – Закон за нотариусите и нотариалната дейност. Застраховката покрива сумите, които застрахованият в качеството си на правоспособен нотариус е отговорен да заплати във връзка със застрахователни събития, произтичащи от виновно неизпълнение на професионалните му задължения съгласно чл. 73 (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Застрахователната защита се отнася за персонала на нотариалната кантора, който следва да е посочен в Заявлението-въпросник. По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Покритието по тази полица е на база “отговорност за искове, предявени през срока на полицата”. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката. Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя. Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на като наемател дължи за неимуществени и имуществени вреди, причинени през срока на застраховката на собственика/наемодателя на сгради/помещения и/или на трети лица във връзка с ползването им по предназначение (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия. Застрахователното покритие включва: сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ на законно основание е отговорен да заплати като компенсация за причинени неимуществени и имуществени вреди на собственика/наемодателя и/или на трети лица; сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, както и членове на семейството му, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата; разходите, които застрахованият целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, предмет на настоящите условия, както и други разходи, извършени със съгласието на застрахователя;

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият като собственик, наемател или арендатор на хотели и ресторанти дължи за неимуществени и имуществени вреди, причинени на техните гости, клиенти и посетители през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Застрахователното покритие включва: сумите, които застрахованият на законно основание е отговорен да заплати като компенсация за причинени неимуществени и имуществени вреди на гости, клиенти и посетители; сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за вреди, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка, при осъществяване на всяка дейност или длъжност, посочени в Полицата; разходите, които застрахованият целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, предмет на настоящите условия, както и други разходи, извършени със съгласието на застрахователя; съдебните разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка с искове по изброените по-горе покрития, извършени с предварителното съгласие на застрахователя.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховката е задължителна по българското законодателство - Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора. (Приета с ПМС № 247 от 01.11.2002 г. , обн. ДВ бр. 106 от 12.11.2002 г.) Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на лицензиран туроператор дължи за причинени вреди на потребителя на туристически пътувания с обща цена вследствие неразплащане на туроператора със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Застрахователното покритие включва: Задължително покритие сумите, които застрахованият следва да възстанови на потребителя и които са платени от последния преди започване на пътуването; заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора; разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването; разходите, които застрахованият целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, предмет на настоящите условия, както и други разходи, извършени със съгласието на застрахователя; съдебните разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка с искове по изброените по-горе покрития, извършени с предварителното съгласие на застрахователя.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на ловец, служител в ловно стопанство или горски полицай е отговорен да плати във връзка с предявен към него през срока на застраховката иск (покритие на база предявен иск) за причинени вреди на трети лица при или по повод осъществяваната от него на законно основание дейност. Застрахователната защита се отнася за правоспособни ловци за свързани с ловната им дейност претенции през разрешените за ловуване периоди и на територията на ловната дружинка, чийто член е или към която е бил присъединен за конкретния лов застрахования. Застрахователят ще покрива вреди, произтичащи от: позволеното притежаване и използване на ловно оръжие, както и съответните муниции по време на лов и извън него с изключение на наказуеми съгласно законодателството действия; превишаване на рамките на неизбежната самоотбрана по непредпазливост; притежаване, дресировка и съпровождане на не повече от 2 броя декларирани ловджийски кучета, в т.ч. и извън лова. Застрахователят покрива и сумите, които застрахованият е отговорен да заплати за вреди, причинени от него в качеството му на председател на ловната дружинка или на лицата, които той е определил да ръководят или наблюдават ловното стопанство

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на ръководител или длъжностно лице е отговорен да заплати като обезщетение за финансови загуби, причинени по негова вина през срока на застраховката на предприятието/дружеството, в което застрахованият е член на управителни, надзорни или контролни органи и/или заема ръководна длъжност по трудов договор, или на трети лица при изпълнение на дейностите (включително лошо изпълнение и погрешни действия, надхвърляне на правомощия, небрежност, грешки и пропуски), произтичащи от неговите служебни задължения спрямо дружеството от виновно неизпълнение на професионалните му задължения. Вредите се установяват въз основа на предявени за пръв път през срока на застраховката искове във връзка със събития, настъпили след началната дата на полицата или след вписаната в полицата ретроактивна дата (покритие на база предявен през срока на застраховката иск). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият на законно основание е станал отговорен да заплати като компенсация за причинени на трети лица и/или имущества вреди в резултат от замърсяване на почвата, въздуха и водата, настъпили във връзка със застрахователно събитие, настъпило през срока на застраховката и покрито по застраховки на материални вреди съгласно Общите условия “Пожар и природни бедствия” или “Щети на имущество". Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”. По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове