Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Покритие: застраховката покрива отговорността на юридически и физически лица за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица във връзка с настъпването на посочени в застрахователната полица събития. Застрахователната защита се отнася за юридическото лице и за неговите работници и служители, доколкото същите са изпълнявали служебните си ангажименти. По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”. В застрахователната полица се посочва дейността на застрахования, за която се отнася покритието. Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите условия. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покритие: застраховката покрива сумите, които работодателят на законно основание е длъжен да заплати като компенсация за причинени на негови работници и служители вреди от трудова злополука или вследствие на професионално заболяване, които са им причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт при или по повод осъществяваната от предприятието дейност. Съгласно чл.200 от Кодекса на труда работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покритие: застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият на законно основание е станал отговорен да заплати като компенсация за неимуществени и имуществени вреди, причинени на трети лица при ползването на продукт, който е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или пуснал в обръщение през срока на застраховката. По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”. В застрахователната полица се посочват продуктите, за която се отнася покритието. Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Предмет на застраховката са: едри рогати животни (говеда и биволи) – на възраст над три месеца; еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и магарета) - на възраст от 1 до 10 години вкл.; дребни рогати животни (овце и кози) - на възраст над три месеца; свине за разплод – над шест месеца. Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над двадесет килограма; птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни условия; кошери с пчели; По специални условия могат да се застраховат: кучета; спортни и чистокръвни коне; патици и гъски за гушене (производство за черен дроб) племенни (елитни), луксозни, декоративни и състезателни животни и птици. Не могат да се застраховат (освен в някои случаи по специални условия): болни, изтощени, без зъби, куци, слепи, с наранявания, набивки, кожни заболявания (краста, лишеи), животни отпаднали от стадата като стопански брак и технологичен отпад, животни, намиращи се в положение на залежаване преди и след раждане и животни, които проявяват явна злонравност (хапане, ритане, бодливост и противопоставяне); реагирали положително при диагностични изследвания за заразни заболявания; намиращи се в населени места, обявени за заразени, с изключение на видовете, невъзприемчиви към заразната болест.; за които не са осигурени необходимите условия за хранене, гледане и опазване, съгласно зооветернарните изисквания.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховани по тази застраховка са собственици или арендатори на земеделски земи. Предмет на застраховката са: реколтата от земеделските култури и от овощни, зеленчукови, розови, черничеви градини, лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, касис (черно френско грозде); овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, хмел; разсади, семенилища, цветя за семе и продажба и култури в парници и оранжерии. Не могат да се застраховат (освен в някои случаи по специални условия): дървета, храсти и главини, водещи се като дълготрайни материални активи; естествени и изкуствени ливади и пасища, гори и горски пояси, насаждения за укрепителни и мелиоративни мероприятия, папур, ракита, растения за зелено торене, декоративни растения, горски и декоративни разсадници; новозасадени и млади неплододаващи: овощия, черничеви градини, лозя, ягоди, малини, културна шипка и къпина, черно френско грозде (касис) и др.; недаващи цвят: маслодайна роза, лавандула, хмел и др.; култури в опитните полета, отглеждани с научна и експериментална цел. Застраховката се сключва въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на застрахования и опис на предлаганите за застраховане земеделски култури със съответната площ и застрахователна сума.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на селскостопански машини и оборудване. Предмет на застраховката са: стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване; селскостопански машини и оборудване на собствен ход.По специална договореност и въз основа на допълнителна клауза, която е неразделна част от полицата, могат да се застраховат: селскостопанска продукция – готова или в процес на преработка; допълнителни разходи – постоянни и в резултат на прекъсване на дейността. Застраховката се сключва въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на застрахования и опис на предлаганите за застраховане машини и съоръжения. Покритие по тази застраховка се предоставя в допълнение към покритието по Общите условия за застраховане на имущества срещу пожар и природни бедствия и се отнася за селскостопанска техника и оборудване, използвани в съответствие с тяхното обичайно предназначение, за всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина, с изключение на поименно описаните в Общите и Специални изключения.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховката се сключва в допълнение на рисковото покритие по застраховка “Пожар и природни бедствия”. Обект на застраховката са движими имущества, които могат да бъдат поименно описани и оценени. Застраховката покрива кражба чрез взлом самостоятелно и/или в комбинация с рисковете вандализъм и въоръжен грабеж. Премията се изчислява в зависимост от застрахователната сума, вида на застрахованото имущество и мерките за сигурност на обекта. Необходимо условие за сключване на застраховката е наличието на минимални мерки за сигурност. Всяко подобрение на тези мерки води до намаляване на застрахователната премия. При щета застрахованият уведомява своевременно органите на МВР и застрахователя, които извършват оглед. Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата. Задължително се представят служебни бележки от МВР и по преценка на застрахователя – заключително постановление от прокуратурата.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховката се сключва от банки и други институции, които осъществяват превоз и охрана на парични средства. Обект на застраховката са парични средства, собствени или превозвани и охранявани от застрахования. Застраховката покрива въоръжен грабеж по време на транспортирането и/или “тротоарен риск”. Премията се изчислява в зависимост от еднократния и годишния размер на превозваните парични средства, от мерките за сигурност и маршрутите за превоз. Необходимо условие за сключване на застраховката е наличието на съответни за превозваната сума и маршрут мерки за сигурност. При щета застрахованият уведомява своевременно органите на МВР и застрахователя, които извършват оглед. Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата. Задължително се представят служебни бележки от МВР и заключително постановление от прокуратурата.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Основната цел на тази застраховка е да предложи комплексна и адекватна застрахователна защита както срещу щети, възникнали при изпълнение на строителни работи, на съоръжения на строителната площадка и/или на строителни машини, така и срещу претенции на трети лица относно имуществени и неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителните работи. Застраховани по тази полица могат да бъдат инвеститори, предприемачи, изпълнителите или подизпълнители на обектите. Предмет на застраховката са: Строителни проекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство - като жилищни и търговски сгради, болници, училища, промишлени сгради, железопътни и шосейни съоръжения, летища, мостове, диги, бентове, тунели, напоителни и отводнителни съоръжения, канали, пристанища и др. Към застраховката могат да се включат и всички строителни работи, които изпълнителят (предприемачът) извършват, вкл. подготвянето на строителната площадка (изкопни и подравнителни работи, изграждане на временни канали и защитни диги, складиране на материали на строителната площадка и др.), монтаж на машини, съоръжения и стоманени конструкции. Временни постройки и съоръжения на строителната площадка - жилищни помещения, навеси за складиране на материалите, скелета, съоръжения за електро и водоснабдяване и др. Строителни и транспортни машини. Необходимите разноски за разчистване на строителната площадка след настъпване на застрахователно събитие. Гражданската отговорност на застрахования (главен изпълнител или инвеститор) за имуществените и неимуществените вреди, причинени на трети лица през периода на строителството в резултат от стопанската му дейност.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Тази застраховка се предоставя специфично покритие за машини и съоръжения, застраховани по полицата “Индустриален пожар”. Застраховани по тази полица могат да бъдат собственици или наематели на машини и съоръжения. Предмет на застраховката са всякакъв тип машини, апарати, съоръжения и инсталации, описани поименно към полицата и намиращи се на обявеното в нея място на застраховката, които са редовно въведени в експлоатация и са в извънгаранционен период. Покриват се материални щети, настъпили внезапно и непредвидимо в резултат на: Към покритието могат да се добавят и допълнителни клаузи съгласно утвърдената международна практика. Застраховката се сключва въз основа на попълнено заявление-въпросник от страна на застрахования и поименен списък на подлежащите на застраховане машини и съоръжения. Срок на застраховката: 12 месеца.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове