Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховката “Индустриален пожар – Всички рискове” на ЗАД Армеец е разновидност на застраховката “Индустриален пожар” и се отличава с най-пълното застрахователно покритие за големия бизнес. Застрахованите могат да защитят не само имуществото си, но и всички допълнителни разходи и загуби, произтичащи от увреждане или загуба на имущество. Застрахователното покритие на тази полица е на база “всички рискове”, т.е., покриват се загуба или вреда на застрахованото имущество, причинена пряко от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, освен изрично изключените в Общите условия. В тези рамки покритието включва и всички обичайни рискове като пожар, природни бедствия, аварии и т.н. Разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини и останки, за преместване и съхранение на застраховано имущество, както и риска „земетресение“ се добавят в покритието на основание допълнителна договореност

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Защитено имущество“ е специално разработена с цел осигуряване на застрахователно покритие на имуществото на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност. Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число: недвижими имущества – производствени и непроизводствени сгради; движими имущества – машини, съоръжения и оборудване; компютри, аудиовизуална и офис техника; транспортни средства; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА; други ДМА; произведения на изкуството; стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция; чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание. По специални условия се застраховат и: електронно оборудване; авария на машини; прекъсване на производство; развала на стоки в хладилни камери вследствие промяна на температурата на съхранение и др; пари в каса или в трезор; война, тероризъм, бунтове, стачки, граждански вълнения и размирици

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

ЗАД „Армеец” осигурява покритие срещу следните рискове, застраховани самостоятелно или групирани в клаузи, както следва: Основно покритие Клауза А – Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети; Клауза Б – Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина; Клауза Д – Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт; Клауза В – Вандализъм, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия. Допълнително покритие Клауза З – Земетресение; Клауза К – Кражба чрез взлом; Клауза Н – Загуба на доход от наем; Клауза О – Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск; Клауза Х – Разходи за алтернативно настаняване; Клауза С – Чупене на стъкла и витрини; Клауза Ж – Злополука – покриват се рисковете “смърт, временна или трайна загуба на трудоспособност на член от семейството вследствие злополука”.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година. Сключването на застраховката за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска само в следните случаи: при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство; при сключване на гранична застраховка; при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС; при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство; при сключване на застраховка на самоходни машини.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

ЗАД Армеец обезщетява пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил, причинени от рискове, групирани в следните клаузи: Клауза „М“ – Минимално каско Покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове: Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие; Природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм, мълния, удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед. Клауза „Ч“ – Частично каско По тази клауза се покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове: Всички рискове, посочени в клауза „М“; Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой; Авария, произлязла от сблъскване на МПС помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни, скални маси и други, нарушена цялост на пътното покритие, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела; Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС; Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано. Клауза „К“ – Кражба По тази клауза Застрахователят покрива: Кражба на цялото МПС; Грабеж на цялото МПС; Противозаконно отнемане на МПС с намерение за ползване; Щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС; Кражба чрез взлом на фабрично монтирана аудиотехника. Клауза „П“ – Пълно каско По клауза „П“ са покрити ПЪЛНА ЗАГУБА или ЧАСТИЧНА ЩЕТА на застрахованото МПС, причинени от всички рискове в клаузи „М“, „Ч“ и „К“. КЛАУЗА “А” – Кражба на аудиотехника По тази клауза Застрахователят покрива кражба на допълнително монтирана и трайно прикрепена аудиотехника срещу заплатена допълнителна премия. Клаузата може да се сключи само в комбинация с клауза „П”.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката осигурява защита от: Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети; Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина; Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС); Земетресение; Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия); Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки; Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица; Случайно счупване на стъкла и витрини;

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България. Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство. ЗАД „Армеец“ носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване. Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране. Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица. Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Застрахователните суми са в размер от 5 000 EUR до 50 000 EUR.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Застраховката „Гражданска отговорност на туроператори“ се сключва задължително от лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора. ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на лицензирани туроператори за вреди, причинени на потребител(и) на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) вследствие неразплащане от страна на застрахования с негови контрагенти и/или доставчици, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност. Настоящата застраховка касае вреди, понесени от потребители на организирани пътувания в цял свят и покрива: възстановяване на платените суми от потребителя по договора за организирано пътуване преди започване на пътуването; заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора; разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването; съдебни разноски по претенции, предявени с влязло в сила съдебно решение, разноски за уреждане на претенции.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Гранична застраховка е длъжно да сключи всяко лице, което при влизане на територията на Република България управлява моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на трета държава (извън Европейското икономическо пространство) и няма валидна застраховка или застраховката изтича, преди лицето да напусне страната. Застраховката е длъжно да сключи и лице, което при влизане на територията на Република България управлява моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на държава-членка на Европейското икономическо пространство, и има застраховка, но срокът й изтича преди лицето да е напуснало страната. Граничната застраховка се сключва за срок, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от три месеца. Застраховката е валидна на територията на държавите – страни по Споразумението между националните бюра на застрахователите от държавите-членки на Европейското икономическо пространство и други асоциирани страни – Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Германия, Дания, Испания, Естония, Франция, Финландия, Великобритания, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Исландия, Люксембург, Литва, Латвия, Малта, Норвегия, Холандия, Португалия, Полша, Румъния, Швеция, Словакия, Словения и Швейцария.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Удължаването на гаранцията на производителя под формата на застраховка “Каско удължена гаранция” в комбинация със застраховка на моторни превозни средства „Каско” в ЗАД Армеец осигурява максимална застрахователна защита за новите автомобилите за период до 5 години от датата на първата им регистрация. Застраховката покрива рисковете механична или електрическа авария при леки и товарни автомобили до 3,5 т. общо тегло, за които към датата на сключване на полицата не са изтекли повече от 21 месеца от датата на първата им регистрация. Основното покритие (покритие А) включва: Ремонт или подмяна на неизправни компоненти на моторното превозно средство, изброени в раздел “Включени компоненти” на Общите условия, при лимит от 120 000 км за частите на окачването. Пълното покритие (покритие Б) включва: Ремонт или подмяна на неизправни компоненти на моторното превозно средство, изброени в раздел “Включени компоненти” на полицата, без лимит на изминатите километри по отношение на частите на окачването за леки автомобили. За товарните автомобили е валидно следното ограничение – до 150 000 км при една година удължена гаранция и до 200 000 км при две години удължена гаранция. Застраховката е валидна за територията на Република България и чужбина. За чужбина покритието по застраховката е валидно до 60 дни в рамките на една календарна година при управление на превозното средство на територията на континентална Европа и след уведомяване на ЗАД Армеец.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове