Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Тази застраховка покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата. Застраховката покрива нанесените вреди на трети лица, изразяващи се в: Трайна загуба на трудоспособност или смърт; Загуба или повреда на имущество. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП заплаща и присъдените от съда разноски по водените дела

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

За повечето хора купуването и обзавеждането на собствен дом е най-важната инвестиция, направена през живота им, и тази инвестиция несъмнено трябва да бъде защитена. Обичайните предпазни мерки могат да се окажат недостатъчни. За да осигури най-пълна защита за имуществото на своите клиенти, Булстрад Виена Иншурънс Груп предлага Комбинирана застрахователна полица БУЛСТРАД БОНУС ДОМ: По условията на застраховката могат да се застраховат: Апартаменти Къщи Други сгради и постройки от специален тип - гаражи, плевни, сайванти, оранжерии, обори, огради, порти, външни площадки, плочници и др

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Предмет на тази застраховка е телевизионният приемник (един или повече), включен към кабелен оператор. Булстрад Виена Иншурънс Груп покрива рисковете от кражба, пожар, мълния, късо съединение, токов удар и индукция от електрически ток или свръхнапрежение по преносната мрежа на телевизионния сигнал.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застраховка „Строително-монтажни рискове” на Булстрад Виена Иншурънс Груп е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти. Предмет на застраховката могат да бъдат: цялата строителна площадка; извършваните по договор строително-монтажни работи; материалите; механизацията и оборудването; гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди. Булстрад Виена Иншурънс Груп осигурява покритие:•„Всички рискове” и изплаща обезщетение при унищожаване и повреда на застрахованото имущество; За отговорността във връзка с загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица. Булстрад Виена Иншурънс Груп предоставя допълнителни покрития за: Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение. Гаранционно обслужване на строителните работи. Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз. Вреди от земетресение. Имущество на склад извън строителната площадка. Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения. Риск на проектанта. Вибрации, отстраняване или отслабване на опората

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Булстрад Виена Иншурънс Груп застрахова електронно оборудване, което се използва за търговски и индустриални цели, срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития, като: Действия на човека — небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж. Пожар — всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития. Вода — изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия. Природни бедствия. Технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение. В обхвата на покритието се включват: Стационарно оборудване в мястото на застраховката. Мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници — Р България, Европа, друг континент или целия свят. Застраховката може да се разшири с включване на покритие и за: Носители на данни (включително запаметената върху тях информация) при увреждане или унищожаване от изброените по-горе събития по начин, който прави невъзможно машинното четене от тях или съхраняването на информация върху тях, а също така и при кражба чрез взлом или грабеж. Допълнителни разходи, направени за безпрепятствено продължаване на дейността в случай на възникнало застрахователно събитие с техниката, в това число за външно оборудване, промяна на обичайните работни процедури, наемане на допълнителен персонал, външни услуги и други подобни.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива имуществената отговорност на дипломирания експерт-счетоводите за : Вредите, които е причинил на своите доверители, които са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионалните му задължения; Разноските и разходите, направени със съгласието на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП за разследването, защитата или преговорите за уреждане на всяка покрита по полицата претенция, до предварително договорен лимит. Застрахователната сума (лимит на отговорност) се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага и допълнително покритие: за съдебни разноски във връзка с претенции или разходи за адвокатска защита; за всички суми, които застрахованият е длъжен да заплати по представени искове за вреди, настъпили от негови действия или бездействия в резултат на дейността му като: ◦ликвидатор; синдик; квестор

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Тази застраховка осигурява финансова компенсация за причинени имуществени вреди, вследствие виновно неизпълнение на професионалните задължения на нотариуса. Покрива се и отговорността на нотариуса за вредите, причинени от: помощник-нотариуса, стажант-нотариуса, служителите на нотариалната кантора, при и по време на изпълнение на тяхната дейност и съгласно указания на нотариуса. Застрахователната сума (лимит на отговорност) се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица. Срещу заплащане на допълнителна премия БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП може да осигури покритие за направените от нотариуса съдебни разноски във връзка с искове и/или разходи за адвокатска защита.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП приема да обезпечи отговорността на Застрахования по писмени претенции, направени в срока на застрахователния договор, за действително претърпените имуществени и неимуществени вреди, включително и съдебни разноски, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ при или по повод изпълнение на неговите задължения. Покриват се исковете, свързани с професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ и всички негови работници/служители по договор.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД Каско 100 е иновативен продукт с акцент върху застраховането на масово използваните автомобили на пазара при максимално ниска цена! Застрахователната сума се избира от клиента и е съобразена с пазарната стойност на автомобила. В покритието влиза включително и кражба. ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните рискове: Пътно-транспортно произшествие; Ураган, наводнение, гръм/мълния, градушка; Свличане/срутване на земни маси; Натрупване на сняг и лед; Пожар по време на престой или движение на СПС; Злоумишлени действия на трети лица; Противозаконно отнемане на СПС. ОБХВАТ Застраховката е валидна за територията на Република България. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ Застрахователната премия е фиксирана (не се разсрочва на вноски) и зависи от застрахователната сума: При 2000 лв. застрахователна сума премията е 100 лв. При 3000 лв. застрахователна сума премията е 130 лв. При 4000 лв. застрахователна сума премията е 150 лв. БОНУСИ Минималната премия включва фиксиран размер „предварителен бонус” в зависимост от избраната застрахователна сума. За премия от 100 лв. фиксиран бонуса от 20 лв. (платим при първа щета). За премия от 130 лв. фиксиран бонуса от 30 лв. (платим при първа щета). За премия от 150 лв. фиксиран бонуса от 40 лв. (платим при първа щета).

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Със сключена застраховка "Гражданска отговорност" клиентът има право да пътува и във всички страни-членки на ЕС.БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство. Лимити на отговорност застрахователните суми са: До 11.06.2012г. След 11.06.2012г. За имуществени вреди до 1 000 000 лева за всяко събитие до 2 000 000 лева за всяко събитие За неимуществени вреди до 1 000 000 лева при едно увредено лице до 2 000 000 лева при едно увредено лице до 5 000 000 лева за всяко събитие при две или повече увредени лица до 10 000 000 лева за всяко събитие при две или повече увредени лица Срок на застраховката 1 /една/ година Това, което получавате допълнително: Срещу допълнително заплащане получавате сертификат „Зелена карта” за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена карта”, в това число Македония, Турция, Сърбия и други.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове