Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

За движимо имущество, за което има валидна полица "Пожар и природни бедствия" или "Индустриален пожар": материални дълготрайни активи, вкл. оборудване (машини, съоръжения, стопански инвентар, амбалаж, производствени инструменти и др; материални запаси - материали, продукция, стоки и незавършено производство; техника и уреди, битова електроника, домашно имущество и електроуреди; бижута, перли, скъпоценни камъни, необработени благородни метали, предмети от благородни метали (без такива, които служат за украса на помещението); ценни книжа (облигации, бонове, чекове, акции и др.) и спестовни книжки; парични знаци в местна и чуждестранна валута;

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховката е предназначена за относително крупни обекти с над 50 души персонал и/или обща застрахователна сума над 500 хил. лв. Предмет на застраховката е недвижимото и движимото имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор. В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване вредите вследствие застрахователно събитие. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на: природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), земетресение, тръбопроводна вода, злоумишлени действия на трети лица, удар от превозно средство или животно, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адрес, разходи за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество, счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база "всички рискове". Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗАД "Алианц България" и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застрахова се обявеният пред превозвача и предаден за транспортиране багаж на застрахования за времето на придвижването му в чужбина. Застраховката покрива загуба, повреда или забавяне на багажа по вина на превозвача, настъпили през целия период на непрекъснат въздушен превоз на багажа на застрахования - от момента на предаването му на превозвача при регистрацията до момента на получаването му от застрахования.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Включва пълна загуба или частична щета в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на следните рискове: Пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар; Буря (ураган), проливен дъжд, наводнение; Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни); Земетресение, свличане или срутване на земни пластове и скална маса, потъване на земните пластове; Кражба чрез взлом (само за материали и съоръжения, числящи се към обекта и намиращи се в заключени помещения).

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" предлага на тези от Вас, които често пътуват с личния си автомобил или пък по работа - застрахователен пакет "АВТОМОБИЛ+"! Пакет "АВТОМОБИЛ+" защитава Вашата отговорност към пътната обстановка, получавате лична защита от неприятни инциденти и защитава автомобила Ви! Имате възможност да комбинирате: Застраховка "Гражданска Отговорност на автомобилистите" с покритие за Европа Застраховка "Злополука на лицата в МПС" Застраховка "Автомобилен асистънс" за Европа.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застрахователно дружество ИНТЕРАМЕРИКАН ЗЕАД, застрахова земеделски култури, плододаващи или неплододаващи трайни насаждения за рисковете: Градушка. Буря със скоростна вятъра над 15м/сек. Проливен дъжд. Пожар на корен. Измръзване и изтегляне. Осланяване. Наводнение. Киша. Задушаване или запарване. Други рискове съгласувани със застрахования или изискуеми от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. Застрахователният договор може да се сключи за всички или отделни земеделски култури засети или засадени, срещу някои или всички рискове или за комбинация от рискове посочени в следните специални условия: „Житни и бобови култури”. „Трайни насаждения”. „Маслодайни, влакнодайни и кореноплодни култури”. „Тютюни”. „Етерично -маслени, лечебни и вкусови култури”. „Зеленчуци и цветя” „Фуражни култури”. „Млади неплододаващи трайни насаждения”.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

Продуктът „Пожар и други щети на имущество” е предназначен за застраховане на недвижимото и движимото имущество на български и чуждестранни физически или юридически лица. Подходящ е за застраховане и на имуществото, служещо за обезпечение по кредити, в т.ч. както за недвижимо имущество – жилища, вили, офиси, стопански сгради, така и за движимо имущество – домашно имущество (обзавеждане, техника и уреди), стопанско имущество, офис оборудване, машини и съоръжения, материални запаси (материали, стоки, незавършено производство, готова продукция), други имущества – по опис. Продуктът може да се прилага както за завършени и приети в редовна експлоатация сгради, така и при определени условия и за такива в процес на довършителни и/или ремонтни работи. Застрахователния продукт е разделен на две части: застраховка „Пожар и други рискове” – за застраховане на недвижимо и движимо имущество срещу пожар и други рискове, описани по-долу и застраховка „Кражба, въоръжен грабеж и вандализъм” – за застраховане на движимо имущество.

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Обект на застраховане по застраховка “Зелена карта” e отговорността на физически и юридически лица, които са собственици, държатели или ползватели на МПС и на упълномощените от тях водачи, за причинените от тях на трети лица неимуществени и/или имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на МПС, които вреди са настъпили на територията на трети държави участващи в системата “Зелена карта”, които не са част от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и за които те отговарят, съгласно законодателството в страната на настъпването им. Покрити рискове: Отговорността на застрахователя се определя съгласно минималните лимити на отговорност по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, приложими в страната на настъпване на застрахователното събитие. Застраховката не покрива отговорността на застрахованите местни лица за вреди, нанесени на трети местни лица на територията на страната, в която е издадена Зелената карта. Тя поражда действие от момента на напускане пределите на страната и покрива събития, настъпили извън територията й.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор. В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на: свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и|или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса, разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем, счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база "всички рискове", гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане). Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми. Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗАД "Алианц България и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Въпреки съвременните технологии за отглеждане на селскостопански култури, земеделските производители остава зависим от капризите на природата. ЗД „Бул Инс” АД предлага застрахователна защита лицата притежаващи собственост върху земеделските култури и реколтата от тях, която може да произтича от право на собственост на земята, или от договор, по силата на който същата е под аренда.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове