Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

МОИТЕ ПАРИ съвместно с I & Brokers Ltd. ви предлагат възможността да изберете онлайн и да поръчате своята авто застраховка: Единствено тук можете да намерите всички оферти за застраховка Каско, предлагани на българския пазар. МОИТЕ ПАРИ ви дава възможност да поръчате онлайн вашата застраховка, предоставяни от нашите партньори.

МОИТЕ ПАРИwww.moitepari.bg »

Обект на застраховане са собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или на разпореждане движими и недвижими имущества на физически и юридически лица. Целта на полицата „Щети на имущество“ e да покрие разходите за ремонт или пълно възстановяване на погинало или частично увредено движимо и недвижимо имущество.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Предмет на застраховане: Житни и варивни: пшеница, ечемик, овес, тритикале, ръж, лимец, фасул, леща, нахут, ориз, грах за зърно и др.; Маслодайни едногодишни: слънчоглед, соя за зърно, фъстъци, рицин, сусам, и др.; Етерично маслени и медицински: кориандър, рапица, лавандула, роза, бела дона, силибиум, салвия, ким, копър, чувен, лалеманция, бял синап, татул, босилек, резене, анасон, блян, кимион, жълт мак, мащерка, маточина, монарда, ангелика и др.; Царевични: царевица, просо, сорго, захарна тръстика, техническа метла и др.; Зеленчуци, разсад, окопни за семе, полски и в слънчеви оранжерии, бостани, цветя за продажба и за семе и др. Окопни полски, влакнодайни и тютюни; картофи, захарно цвекло, тикви, памук, лен, коноп, и др., едролистни, ориенталски и тютюневи разсади.; Лозя, маточници и лозови вкоренилища; Овощия и овощни разсадници: - ябълки, круши, кайсии праскови, череши, вишни, сливи, дюли, ягоди, малини, капини, фр. грозде арония, касис, орехи, бадеми, лешници, и др.; Многогодишни и едногодишни сяти треви; Селскостопански култури и цветя отглеждани в стъклено-метални оранжерии с отопление; Обект на застраховане при тези общи условия са и новозасадени и/или млади - неплододаващи трайни насаждения. Не са обект на застраховане: естествени и изкуствени ливади и пасища; гори и полезащитни горски пояси; насаждения с укрепително и мелиоративно предназначение; растения за зелено торене; тополови насаждения; културна върба (ракита); Покрити рискове: Всички щети, настъпили вследствие на: градушка, буря, проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, наводнение. А също така, измръзване и изтегляне на есенните житни култури. Непокрити рискове: в резултат на земетресения, свличания и срутвания, включително и срутвания в рудниците и галериите на минни и геоложки предприятия; които са резултат на военни действия и/или учения, неприятелско нахлуване, вътрешни смутове и размирици, граждански вълнения, въстания, преврат, стачки и/или локаут, тероризъм, конфискация; които са следствие на умишлени действия от страна на застраховащия и/или застрахования и/или трети лица, независимо дали извършителят е известен; които са резултат на неполагане грижите на добрия стопанин от страна на застрахования или упълномощено от него лице, когато същите не са търговци, по смисъла на Търговския закон; които са резултат на неполагане грижите на добрия търговец от страна на застрахования или упълномощено от него лице, когато същите са търговци по смисъла на Търговския закон; причинени от неправилно напояване и/или от технически неизправни съоръжения, системи и инсталации, в това число: напоителни и отводнителни канали и системи, електрически и отоплителни инсталации в парници и оранжерии, и др.; вследствие на понижаване качеството на реколтата от земеделските култури и насаждения; причинени от полягане на посевите в резултат на продължителни валежи, застояване на водни маси вследствие на тихи, продължителни дъждове, топене на снегове или покачване нивото на подпочвени води; причинени от незастрахователни събития: суша, топли и студени ветрове; болести; неприятели; диви животни и птици; непоникване; естествено отмиране; екологично замърсяване; химически повреди, причинени от прахообразни, газообразни и други вещества, изхвърляни в атмосферата от различни видове производства; неспазване на агротехническите изисквания при отглеждане на селскостопанските култури и насаждения.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Чрез застраховка "Карго" ЗД „Бул Инс” АД застрахова всички товари по време на международни и вътрешни превози до и от всички страни в света и на територията на Република България независимо от вида на транспортното средство за загуба или повреда, и разходи, вследствие настъпване на застрахователно събитие както и свързаните с тях материални интереси. ЗД „ Бул Инс” АД осигурява застрахователно покритие съгласно следните клаузи: INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) – 1.1.82. всички рискове INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) – 1.1.82. частично покритие INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) – 1.1.82. минимално покритие.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Застрахователното покритие се предоставя само за имуществени щети, настъпили внезапно и непредвидимо в резултат на: Конструктивни грешки; грешки при изпълнение на монтажа; дефекти на отливките и материала; лоша изработка на детайлите; Недостиг на вода в парни котли и парогенератори, физическа експлозия в парни котли; разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала; отказ на контролни и регулиращи уреди; пренагряване; Късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции; недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията; Внезапно и непредвидимо попадане в среда на агресивни газове и течности, предизвикващи корозия, износване и др. подобни; Буря (ураган) - за съоръжения на открито; ледоход и/или замръзване (за ВЕЦ), наводнение (за ВЕЦ и парни котли), както и в резултат от всякаква друга причина, която произтича от машината и не е била изрично упомената в изключенията.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Обект на застраховане: Имущества, собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от застрахования недвижими и/или движими имущества, в това число: Имущества на търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, обслужващи дейността им в сферата на търговията, услугите и др. дейности с непроизводствен характер; Имущества на физически лица, упражняващи свободни професии или занаяти, служещи за осъществяване на тяхната трудова дейност; Имущества на другите субекти, описани в т. 1 на тези Общи условия, използвани за административна или друга непроизводствена дейност. Покрити рискове: КЛАУЗА А1 – Пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния/гръм; експлозия, имплозия; сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар; КЛАУЗА А2 – Разходи за отстраняване на развалини и останки, разчистване, наложително събаряне или демонтиране в резултат на покрити по полицата застрахователни събития - с лимит до 5 % от застрахователната сума на застрахованото имущество, но не повече от 10 000 лв.; KЛАУЗА Б1 – Буря; ураган; градушка; падане на дървета и клони в резултат на буря или градушка; проливен дъжд; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед; КЛАУЗА Б1-1 - Наводнение вследствие на природни бедствия; КЛАУЗА Б2 - Свличане и срутване на земни пластове; КЛАУЗА Б3 – Земетресение; КЛАУЗА Б4 – Измръзване на стоки; КЛАУЗА Б5 – Измокряне в резултат на авария на водопроводни, паропроводни, канализационни и отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат на авария на спринклерни/ пожарогасителни инсталации; КЛАУЗА Б6 – Увреждане от удар от транспортно средство или в резултат на авария на товаро – разтоварни машини, както и увреждане от удар от животно; КЛАУЗА В1 – Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица/, в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж; КЛАУЗА В2 – Счупване на стъкла и витрини, рекламни надписи и табели; КЛАУЗА В3 – Кражба чрез взлом или опит за такава; КЛАУЗА В4 – Грабеж; КЛАУЗА В5 - Кражба чрез взлом или грабеж на пари в каса или трезор; КЛАУЗА В6 – Кражба, извършена с използване на техническо средство.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Срещу платена застрахователна премия, Застрахователят се задължава при настъпване на покрито по Общите условия застрахователно събитие, да покрие разходите и/или изплати обезщетение на Застрахования в границите на определените лимити. Застраховат се български и чуждестранни граждани на възраст между 1 и 74 навършени години към датата на сключване на застраховката в добро здравословно състояние. Опция А включва следните рискове: медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване; спешна стоматологична помощ; разходи за репатриране. Опция Б включва покритите рискове по Опция А, както и следните допълнителни рискове: разходи за транспортиране на тленни останки; смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука; дневни пари за болничен престой; кражба, загуба и забавяне на багаж; забавяне на полет; спасителни разходи; правни разноски; гражданска отговорност. Непокрити рискове: събития, станали в страната, чийто гражданин е Застрахованият и/или където Застрахованият има постоянен адрес; събития, станали преди началото на застрахователното покритие; лечение на хронични и/или предшестващи заболявания, както и последиците от тях, съществували или известни по времето на сключване на застраховката, дори ако не е било прилагано лечение; разходи за профилактични и/или рутинни медицински прегледи и изследвания; разходи за медикаменти и/или медицинско обслужване, чийто размер надхвърля обичайния за страната и услугата; разходи в случаите на употреба от страна на Застрахования на алкохол, наркотични вещества, медикаменти, упойващи вещества, стимулиращи или допингиращи средства; разходи за заболявания, придобити по полов път, за лечение на СПИН или венерически заболявания. лечение на всички форми на психични и психоневрологични смущения или състояния, депресии, а също и при прилагане на психоаналитични или психотерапевтични методи; разходи за рехабилитация, физиотерапия или процедури за следболнично лечение; каквито и да било разходи, свързани с бременност, аборт, вкл. спонтанен, раждане и последиците от тях; разходи, свързани с лечение на злокачествени заболявания и доброкачествени образувания; разходи, в случай че Застрахованият пътува с цел лечение в чужбина или противно на лекарските препоръки; разходи, които са платени или покрити от медицински схеми, други застрахователи, здравноосигурителни дружества и структури, правителствена или частна медицинска програма или други подобни; застрахователни събития, станали във връзка или по повод на това, че Застрахованият извършва физически труд в чужбина или се занимава с опасни спортове и/или дейности; кражба или липса /загуба/ на валута, пари, бижута, чекове, пощенски марки, кредитни, дебитни и всякакви други банкови карти, билети за пътуване, ваучери, паспорти, ръкописи, планове, чертежи, проекти, счетоводни книги, тръжни книжа и други ценни книжа и лични документи, вещи, които не могат да се третират като личен багаж. при хоспитализация не се покриват разходи за личен комфорт като самостоятелна стая, телевизор, козметични услуги и други подобни; когато са налице данни, че пред Застрахователя са представени неавтентични документи или документи с невярно съдържание, независимо от това дали Застрахованият е знаел, че съответният документ е неавтентичен и/или неверен, Застрахователят има право да намали или да откаже изцяло изплащането на застрахователно обезщетение

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Вашето жилище показва Вашия индивидуализъм. В него заедно с близките Ви хора правите нещата, които Ви носят удоволствие и се чувствате сигурни и защитени. Инвестирали сте време, усилия и средства, за да обзаведете дома си по свой вкус, така че то да отговаря на Вашите потребности и стил на живот. Но животът често ни предлага неприятни изненади и за минути човек може да загуби това, което е градил с години. ГРАВЕ Ви предлага да защитите ценните и скъпи предмети във Вашето домакинство като мебели, електрически уреди, бижута и пари в брой. Така дори в най-лошия случай със застраховка GRAWE Protect може да си възвърнете цялото домашно имущество отново.

Граве Българияwww.grawe.bg »

Продуктът „Индустриален пожар и други щети на имущество” е предназначен за застраховане на недвижимото и движимото имущество на български и чуждестранни физически или юридически лица (отговарящо на условията за „среден и голям бизнес”). Подходящ е за застраховане и на имуществото, служещо за обезпечение по кредити, в т.ч. както за недвижимо имущество - сгради, така и за движимо имущество – машини, съоръжения, оборудване, материални запаси и др. Продуктът може да се прилага както за завършени и приети в редовна експлоатация сгради, така и при определени условия и за такива в процес на доизграждане, довършителни и/или ремонтни работи. Застрахователният продукт е разделен на две части: застраховка „Индустриален пожар” – за застраховане на недвижимо и движимо имущество срещу пожар и други рискове, описани по-долу и застраховка „Кражба, въоръжен грабеж и вандализъм” – за застраховане на движимо имущество.

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Заместващ автомобил се предоставя при сключване на застраховка „Каско на МПС” за всички класове леки автомобили, включително и такива с висока проходимост (джипове), които не са на повече от 5 години, считано от годината на производството им, и са изминали не повече от 150 000 километра. Застрахователят осигурява на клиента услугата „заместващ автомобил” чрез рент-а-кар фирма в случай на настъпване на техническа повреда на застрахованото моторно превозно средство, която води до невъзможност то да бъде в движение и отстраняването й ще отнеме повече от 5 работни дни. Предимства на застраховката „Каско на МПС” клауза „Заместващ автомобил” услугата „заместващ автомобил” може да се ползва от застрахования до 2 пъти в рамките на едногодишния срок на застраховката, всеки от които до 14 дни или общо 28 дни услугата „заместващ автомобил” се предоставя съвместно с реномираната рент-а-кар фирма BUDGET БЪЛГАРИЯ заместващият автомобил може да бъде взет от офисите на BUDGET БЪЛГАРИЯ в София, Пловдив, Варна, Бургас и Сливен Застрахователната премия по клауза „Е” се определя в зависимост от застрахователната сума на автомобила по застраховката „Каско на МПС”. ЗАСТРАХОВКА „КАСКО НА МПС” Предмет на застраховане по застраховка "Каско на МПС" Mоторни превозни средства (МПС) с български държавни регистрационни номера, преминали редовен годишен технически преглед, валиден към момента на сключване на застрахователния договор. Застраховани лица Собственици на МПС с постоянен или настоящ адрес в Република България. Покрити рискове Застраховката “Каско на МПС” покрива рисковете: “пожар и природни бедствия ”; “пътно транспортно произшествие ”; “злоумишлени действия на трети лица ”; “кражба на цяло МПС”; “грабеж на цяло МПС”. При сключване на застраховка по Клауза “А” – “Пълно каско” за някои марки автомобили се изисква монтиране на електронна позиционираща система тип “GPS” . При дългосрочни договори, GPS-устройството е за сметка на Евроинс

Евроинс АДwww.euroins.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове