Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

"Дженерали Застраховане" AД застрахова реколтата от полски култури, овощни и зеленчукови градини, розови, черничеви, ягодови и малинови насаждения, овощни разсадници, културна шипка, културна къпина, лозя, лозови маточници и вкоренилища, медицински растения, френско грозде (касис), семенилища и цветя за продажба и семена, както и култури, отглеждани в парници и стъклено-метални оранжерии. Компанията застрахова трайни насаждения като основни средства за производство за избрани от клиента покрития, както и по изискванията на програма САПАРД и ДФ "Земеделие". Застраховката на земеделски култури гарантира спокойствието и сигурността на Вашия труд и Ви осигурява реална застрахователна защита при най-изгодни условия. Покрити рискове: В случай на застраховатено събитие "Дженерали Застраховане" AД изплаща обезщетение за преките количествени вреди на реколтата на застрахованите земеделски култури. При застраховане на трайни насаждения като основни средства за производство Компанията обезщетява фактурната стойност на загиналия посадъчен материал и разходите за засаждането му. "Дженерали Застраховане"АД покрива следните рискове, групирани по клаузи, както следва: Основно покритие: Клауза 01 и 02 – градушка и буря. Допълнителни покрития: Клауза 03 – проливен дъжд; Клауза 04 – пожар на корен; Клауза 05 – осланяване; Клауза 06 – измръзване и изтегляне (за есенни житни култури); Клауза 07 – наводнение и киша (за есенни житни култури). Застраховката може да се сключи по основното покритие, съчетано с една или повече от рисковите клаузи на допълнителното покритие.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Предмет на застраховката: Яхти - корпус и оборудване; Интереси на застрахования, възникнали вследствие директното използване на плавателния съд. Застрахователно покритие: Каско - повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/ експлоатация на съда: Щети по корпуса; Потъване; Отстраняване на отломки; Кражба и вандализъм; Природни бедствия; Рискове при транспортиране на плавателния съд по суша; Рискове при вдигане и спускане от стапел; Отговорности: Отговорности към трети лица /без членове на екипажа/ и тяхното имущество, пристанищни съоръжения, отговорност сблъскване; Допълнителни покрития Военни и стачни рискове. База за определяне на застрахователната сума: договор за покупко-продажба, фактура, оценка от компетентно лице или е предмет на договаряне между дружеството и клиента.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховките се сключват съгласно световните стандарти, като за пълната гама морски застраховки имаме всички необходими разрешения. При необходимост се обърнете към най-близката главна агенция на Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" или Централно управление.

ЗАД Викторияvictoria-bg.borsabg.com »

Дълготрайни материални активи /ДМА/ и прилежащи към тях имущества, като тази позиция включва: сгради, производствени, административни, битови и складови помещения, както и: вградени в тях инсталации /електрически, газови, водопроводни, отоплителни, пожарогасителни, пожароизвестителни, климатични, вентилационни, телефонни и други/, представляващи неразделна част от сградите, с изключение на крайните устройства; асансьори; трайно монтирани подови настилки; врати и прозорци; трайно монтирани осветителни тела. машини, съоръжения и оборудване; електронно-компютърна техника и автоматика; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА /незавършено строителство/; други ДМА; транспортни средства /без сухопътни превозни средства с ДК№, релсови превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства/. Краткотрайни материални активи /материални запаси/, включително: материали; продукция; стоки; незавършено производство. Чужди имущества: наети /приети/ за ремонт, обработка или съхранение и заведени в счетоводните книги на предприятието; лични вещи и принадлежности на работниците и служителите в предприятието, като за лични вещи се приемат обичайните лични вещи и вещите, които съгласно писмена заповед на работодателя трябва да се намират на територията на застрахования обект. Имущества от особен вид - към тази група се отнасят имущества, които по предназначение, съхранение или начин на употреба и експлоатация се отличават със специфични особености и не могат да бъдат включени в някоя от другите позиции. Необходими /целесъобразни/ разноски - извършените от застрахования разходи за ограничаване или намаляване на размера на щетите върху посочено в застрахователния договор застраховано имущество в резултат на настъпило застрахователно събитие, покрито при условията на Клауза “А”, Клауза “Б” и Клауза “З”, вкл. разноските за разчистване и транспортиране на остатъците на унищожено имущество. Застраховани лица: Еднолични търговци, юридически лица, учреждения и организации

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Покрити рискове; Загуби на реколтата, причинени от следните природни бедствия: Градушка - валеж от ледени зърна или парчета със сферична или неправилна форма; Буря - вятър със скорост над 15 м/сек; Вихрушка - въртеливо движение на въздуха около вертикална ос; Смерч - спускащ се от облаците фуниеобразен вихър; Проливен дъжд - интензивен валеж в голямо количество, паднал за кратко време; Пожар - горене, съпроводено с топлина и светлина, или с жарава, възникнало или излязло извън определените желани граници и което е в състояние да се разпространява чрез собствена енергия; Осланяване - измръзване на растения и плодове вследствие на мразове. Мразът е понижение на температурата на въздуха през нощта под 0оС тогава, когато средните температури за денонощие вече (или още) се задържат над 0оС. Покриват се щетите от късни пролетни мразове, настъпили след 00:00 часа на 20 април, и от ранни есенни мразове, настъпили до 24:00 часа на 10 октомври. Наводнение - заливане на обикновено суха земя от голямо количество вода поради нейното преливане извън обичайните предели на естествени или изкуствени водни потоци, езера и язовири. Предизвиква се от бързо топене на големи снежни маси, интензивни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени баражи в реките и др.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховката е предназначена за широк кръг клиенти, вкл. физически лица, търговски или промишлени обекти. Предмет на застраховката е движимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност, покрито по налична застраховка срещу пожар и природни бедствия при същия Застраховател. В основното покритие на застраховката са включени загуба на имущество вследствие кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс. Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми. Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗПАД "Алианц България и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Автомобилът е едно от най-необходимите неща за всеки човек. Статистиката показва, че близо 46% от българите в трудоспособна възраст притежават лек автомобил. Забързаният и непредсказуем живот може да ни поднесе изненада на всеки ъгъл. Полицата Автокаско от „Бул Инс” Ви дава сигурност, че каквото и да се случи с вашия автомобил, без значение дали вие или някой друг е виновен, ние ще покрием щетите. Всеки притежател на моторно превозно средство с българска регистрация може да се застрахова при нас. При допълнителни условия това може да стане и за превозни средства с чуждестранна регистрация. Леки автомобили. Товарни автомобили. Ремаркета и полуремаркета. Мотоциклети, мотопеди. Микробуси.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Независимо от мястото и часа, позвънете в "Асистанс центъра" на ЗАД "Алианц България"! 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието ние Ви осигуряваме необходимата помощ. Сигурност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. С "Алианц България" и ELVIA

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Каско - пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на летателни апарати. Застрахователно покритие: Всички рискове възникващи по време на излитането, полета, приземяването и рулирането на летателния апарат; -Дружуството ще плати допълнително разумните извънредни разходи, направени по необходимост от застрахования за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземявяне до 10 % от договорената за тази цел сума. Допълнително покритие: Рискове от войни и стачки. Застрахователната сума се определя на базата на договора за покупко-продажба или е предмет на договаряне между дружеството и клиента.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховката осигурява защита на МДА, вкл. сгради, оборудване, транспортни средства; материални запаси - материали, продукция; други имущества - индивидуални по опис имущества; чужди имущества - наети, приети за ремонт, обработка или съхранение.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове