Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застраховката се сключва като допълнение към застраховка “Авария на машини” за хладилни инсталации. Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на хладилни инсталации. Предмет на застраховката са поименно описани хранителни или други продукти (субстанции и медикаменти за хуманитарната и ветеринарната медицина, химически продукти, технически продукти и др.), които са собственост на застрахования или за които той носи отговорност. Застраховката се сключва въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на застрахования и опис на предлаганите за застраховане машини и съоръжения. Покритието по тази застраховка включва вреди и загуби, изразяващи се в развала на съхраняваните стоки, настъпили като пряк резултат от: Застрахователните суми се определят на база максималната продажна цена, която може да се реализира в края на предвидения период за съхранение. Тази стойност се изчислява окончателно едва след изтичане на обичайния едногодишен застрахователен период, а при сезонно съхранение – след изтичане на сезона.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховани по тази застраховка са предприятия от сферата на търговията, услугите и промишлеността с обем на активите над 500 000 лв. и численост на персонала над 25 души, както и обекти, държавна и общинска собственост – училища, здравни заведения административни и културни сгради. Предмет на застраховката са: сгради, машини, съоръжения и оборудване, други дълготрайни активи, материални запаси и др. Не могат да се застраховат моторни и други превозни средства, лицензирани за движение по суша, въздух и вода, както и други специфични видове имущества. Покритието по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на: ОСНОВНО ПОКРИТИЕ (задължително) – пожар, вкл. последиците от гасенето му, експлозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар. Застрахователните суми се определят по договореност между страните и могат да бъдат въз основа на данни от баланса (първоначална или остатъчна), договорена (действителна, възстановителна или друга) или като лимит на отговорност (за определени покрития и/или групи имущества). Застраховката се сключва въз основа на попълнено Заявление-въпросник от страна на застрахования или негов представител и след оглед на имуществата на място от представител на застрахователя.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховани по тази застраховка са магазини, офиси, малки предприятия и други с обем на активите до 500 000 лв. и численост на персонала до 50 души. Предмет на застраховката са: недвижими и движими имущества, собственост на застрахования или ползвани от него на законно основание. Не могат да се застраховат моторни и други превозни средства, лицензирани за движение по суша, въздух и вода, както и други специфични видове имущества. Покритието по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на: ОСНОВНО ПОКРИТИЕ (задължително) – пожар, вкл. последиците от гасенето му, експлозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар. Застрахователните суми се определят по договореност между страните и могат да бъдат въз основа на данни от баланса (първоначална или остатъчна), договорена (действителна, възстановителна или друга) или като лимит на отговорност (за определени покрития и/или групи имущества).

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Задължителна застраховка. Сключва се въз основа наопределени от Министерски съвет на Р Българиязадължителни минимални лимити на отговорност и премии или за избрани от застрахования доброволни нива наотговорност. Застраховката покрива отговорността на собствениците, държателите, ползвателите и упълномощените водачи на МПС в рамките на определени лимити за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство. Не се считат за трети лица водачът на МПС, съпрузите и роднините по права линия до втора степен, включително и застрахованите.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховани по тази застраховка са български или чуждестранни физически лица, собственици на имота или ползващи го на законно основание. Предмет на застраховката са: сгради и/или намиращото се в тях движимо имущество. Не могат да се застраховат моторни и други превозни средства, лицензирани за движение по суша, въздух и вода, както и други специфични видове имущества. Покритието по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на: ОСНОВНО ПОКРИТИЕ (задължително) – пожар, вкл. последиците от гасенето му, експлозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар. Срокът на застраховката е 12 месеца. Застрахователните суми се определят по договореност между страните.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховани по тази застраховка са физически и юридически лица, собственици на МПС или ползващи ги на законно основание. Обект на застраховката са всички видове сухопътни МПС със собствен двигател и техните прикачени устройства с български номера, без релсови превозни средства. Застрахователното покритие по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на: пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на цяло МПС, злоумишлени действия на трети лица и пътно-транспортно произшествие. В покритие са също: Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това дали е постигнат очаквания резултат или не; Разходите за отговорно пазени на МПС в рамките на един месец след застрахователното събитие; Разходите за почистване вътрешността на купето вследствие застрахователно събитие (до определен лимит); Разумните разходи за транспортиране на МПС вследствие и непосредствено след възникване на застрахователно събитие на територията на Р България от местопроизшествието до сервизна база, до дома на собственика или до охраняем паркинг. Покритите рискове са комбинирани в четири различни клаузи:

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховани по тази застраховка са физически и юридически лица, собственици на МПС или ползващи ги на законно основание. Обект на застраховката са всички видове сухопътни МПС със собствен двигател и техните прикачени устройства с български номера, без релсови превозни средства. Застрахователното покритие по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на: пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на цяло МПС, злоумишлени действия на трети лица и пътно-транспортно произшествие. В покритие са също: Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това дали е постигнат очаквания резултат или не; Разходите за отговорно пазени на МПС в рамките на един месец след застрахователното събитие; Разходите за почистване вътрешността на купето вследствие застрахователно събитие (до определен лимит); Разумните разходи за транспортиране на МПС вследствие и непосредствено след възникване на застрахователно събитие на територията на Р България от местопроизшествието до сервизна база, до дома на собственика или до охраняем паркинг.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Продуктът е иновативна комбинация от три услуги Застраховка живот: Предлагаме Ви три различни комбинации от покрити рискове. Вие избирате кой пакет е най-подходящ за Вашия начин на живот. Удобен начин на спестяване: При изтичане срока на Застраховката получавате договорената застрахователна сума. При сключване на договора вие избирате колко да внасяте месечно/годишно или колко пари да спестите до изтичане срока на застраховката. Допълнителна доходност: В края на застрахователния период освен застрахователната сума, получавате и натрупаната към момента допълнителна доходност. Договорената застрахователната сума е гарантираната възвръщаемост на вашите спестявания. Сами определяте: Валутата на застраховката - лева, евро, щатски долари Срока на договора - от 7 до 25 години Удобния за Вас начин на плащане на вноската: Месечно, при минимален размер 15 евро или тяхната равностойността в избраната валута; Годишно, при минимален размер 150 евро или тяхната равностойността в избраната валута.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Застраховка на имоти на клиенти с ипотечни кредит: Застрахователната програма "Защита на дома и семейството" е интегриран продукт, който предлага застрахователна защита на клиентите на ОББ при следните рискове: Пожар; гръм (мълния); експлозия; падане и блъскане на летателно тяло; наводнение; измокряне вследствие на спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби; вятърна буря; градушка; падане на дървета, стълбове и други обекти, които не са част от увредения застрахован обект и които не са част от същия клас обекти; тежест от естествено натрупване на сняг и лед; свличане и срутване на земни маси; щети, нанесени от дим; земетресение; вандализъм. Допълнително покритие: Гражданска отговорност - на обезщетение по застраховката, до посочения в полицата лимит, подлежат щети, изразяващи се в увреждане на имущество на трети лица, в резултат на пожар, експлозия, наводнение, измокряне вследствие на спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане. Нива на защита в случай на застрахователно събитие: Пакет А: Застрахователната сума по част имущество е в размер на остатъка по кредита. Лимит на отговорност към трети лица - 500 лв. Пакет Б: Застрахователната сума е в размер на пазарната оценка на имота към момента на отпускане на кредита.

ОББ-Чартис ЗД АДwww.ubb-chartisinsurance.bg »

Предлага лесни решения за застраховане на имуществени и неимуществени интересни. Анализира и проучва застрахователния пазар и препоръчва най-подходящите застрахователни компании, според индивидуалната необходимост на всеки клиент Договаря преференциални условия и цени за клиентите си. Ценим и уважаваме взаимоотношенията на доверие с нашите клиенти. Предлага персонално отношение от нашия екип от застрахователни специалисти.

Райфайзен Застрахователен Брокерinsurance.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове