Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

“ТОКУДА БРОКЕР” може да Ви консултира и издаде застрахователни полици с преференциални условия при : Имуществени застраховки. Сгради , движимо имущество, машини и съоръжения, стоки на склад могат да бъдат застраховани срещу природни бедствия , пожар, наводнение , земетресение, кражба , вандализъм и т.н. Застраховка на персонала. Застраховка срещу Злополука със или без медицински покрития , застраховки Живот , здравни и пенсионни фондове , всичко това може да Ви помогне да спестите пари. Отговорности към трети лица , включително професионални отговорности. Застраховки свързани с превозване на товари. Технически застраховки. Плавателни съдове. Всички видове застраховки за Вашите леки и товарни автомобили. Част от тези застраховки са задължителни , но тези които не са , могат да Ви помогнат да се чувствате по-сигурни във Вашия бизнес. ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: Частните клиенти – физически лица са много важни за нас. Обслужвайки техните застрахователни нужди , ние им помагаме да си защитят коли, домове , движимо имущество и ценности. С всеки частен клиент ние работиме заедно за да съставим специална индивидуална застрахователна програма , която може да включва: Къща , движимо имущество и ценности. Застраховка на леки автомобили. В момента почти 70% от всички застраховки са свързани със застраховане на леки автомобили – каско , гражданска отговорност , зелена карта, злополука на местата . Ние ще Ви помогнем да сключите най-добрите застраховки. Животозастраховане. Животозастраховката помага за сигурността на семейството , като същевременно има спестовен характер и носи допълнителна доходност. Здравно осигуряване. Осигуряваме допълнително доброволно здравно осигуряване в “Токуда болница – София” , както и в други лечебни заведения. Пътуване и почивка.

ТОКУДА БРОКЕРwww.tokudabroker.com »

На юридически лица и еднолични търговци Застраховка "Обща гражданска отговорност" покрива отговорността на юридически лица и еднолични търговци за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица през срока на застраховката при осъществяване на дейност, вписана в застрахователната полица, за които застрахованият носи отговорност съгласно българското законодателство. По застраховка „Обща гражданска отговорност” застрахованият ще бъде обезщетен за: всички суми, които той ще бъде законово задължен да плати на основание на претенции на трети лица като компенсация за имуществени и/или неимуществени вреди всички съдебни разноски и разходи във връзка с уреждане на претенции, покрити по условията на тази застраховка, направени с писменото съгласие на застрахователя, но не повече от 10% от лимита за едно застрахователно събитие целесъобразно направените разходи за ограничаване на вредите, дори ако усилията му са останали безуспешни

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

На юридически лица и еднолични търговци Застраховка "Обща гражданска отговорност и отговорност за продукта" покрива гражданската отговорност на застрахования (физическо или юридическо лице) за вреди, причинени на трети лица от всеки продукт, произведен, продаден, доставен, инсталиран, монтиран, поправен, променен или по друг начин пуснат в обръщение от застрахования. По тази застраховка застрахователят ще обезщети застрахования: за всички суми, които застрахованият ще бъде законово задължен да плати на трети лица като компенсация за телесни увреждания, включително смърт, заболяване или загуба на трудоспособност, и/или материални щети, по-нататък наричани и вреди за всички съдебни разноски и разходи във връзка с уреждане на претенциите за вреди, покрити по условията на тази застраховка, направени с писменото съгласие на застрахователя за целесъобразно направените разходи за ограничаване на вредите

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Застраховка "Отговорност на работодателя" покрива отговорност на застрахования в качеството му на работодател за вреди, причинени на неговите работници или служители по повод изпълнението на задълженията им по трудов договор. Покрити рискове: временна нетрудоспособност от трудова злополука – имуществени и неимуществени вреди трайна неработоспособност над 50% смърт на работника или служителя Застрахователят дължи обезщетение и когато вредите са причинени: по вина на негов орган или друг негов работник или служител от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието Обезщетението включва: обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди в размер на разликата между причинената вреда – имуществена и неимуществена, включително пропуснати ползи, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване разходите, които застрахованият е направил за оказване на медицинска помощ или други необходими разходи, разумно направени от застрахования за ограничаване на вредите направените разноски по дела, водени срещу застрахования за установяване на отговорността

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Обект на Застраховка "Отмяна на мероприятие" са финансовите загуби на лица, претърпени във връзка с прекратяване/отмяна/прекъсване/преместване на организирано от тях мероприятие. Застрахователят ще обезщети застрахования за загуби, възникнали в резултат на: имуществени вреди на помещения, сгради, здания, спортни зали и съоръжения или други помещения/площи, в които се планира организираното мероприятие, причинени вследствие на природни бедствия и/или други сили извън контрола на застрахования пожар неблагоприятни метеорологични явления (пороен дъжд, буря, градушка) природни бедствия, настъпили по време на провежданото мероприятие експлозия ден на национален траур недоставяне на техника не по вина на застрахования прекъсване на електрозахранването неявяване на ключови за организираното мероприятие лица, поради: заболяване, акутно заболяване, злополука или смърт на такова лице закъснение, отмяна, отлагане на полет на редовна или чартърна самолетна линия или превозно средство, специално наето за случая Обезщетяват се и допълнителни разходи, направени за промяна на провеждането на мероприятието/мероприятията.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

По застраховка "Строителни и земекопни машини" (КАСКО на машини) могат да се застраховат строителни, земекопни и други подобни машини, които са въведени в експлоатация и са спрени, демонтирани, монтирани или пренесени за почистване, ремонт или технически преглед. Застраховката дава възможност за получаване на много по-широко покритие на застрахованите машини спрямо стандартното покритие по застраховки "КАСКО на МПС" и "Имущество". Застрахователно покритие Обезщетяват се преките имуществени загуби или вреди върху застрахованото имущество в резултат на: липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност или небрежност енергия от електрически ток към електрическо оборудване конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на материала недостиг на вода в парни котли и бойлери имплозия или други въздействия вследствие на вакуум свръхналягане отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни, охладителни или отоплителни инсталации буря, обледеняване и непосредствено въздействие на ледоход външни, механично въздействащи събития пожар, мълния или експлозия злоумишлени действия на трети лица кражба чрез взлом или грабеж вредите в резултат на пътно транспортно произшествие с превозващото застрахованите машини сухопътно превозно средство както и щети при товаро-разтоварни операции

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Комбинирана застрахователна полица "Бизнес план" е съвременен продукт, предназначен специално за нуждите на българския малък и среден бизнес. Застрахователната полица "Бизнес план" представлява уникална за българския пазар комбинация от седем различни застраховки и три степени на застрахователна защита, покриващи нарастващ брой застрахователни рискове при увеличаваща се застрахователна сума, лимит на отговорността и/или срок на обезщетяване. Тя е гъвкав инструмент за управление на риска, който осигурява комплексна защита на Вашия бизнес срещу основни и трудно предвидими рискове застрашаващи гладкото протичане на Вашата дейност – напр. природни бедствия, пожар, грабеж, вандализъм, аварии и повреди, прекъсване на дейността, искове за обезщетение и др. Застраховки: Имущество Прекъсване на дейността Електронно оборудване Машини, съоръжения и апарати (Авария на машини) Обща гражданска отговорност и отговорност за продукта Отговорност на работодателя Злополука Степени на застрахователна защита: Стандарт Комфорт Престиж

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Комбинирана застрахователна полица „Всички рискове: Щети на имущество и прекъсване на дейността” осигурява най-пълна застрахователна защита на имуществото на бизнеса – сгради, машини и съоръжения, стоки и материални запаси, както и превозни средства, информационни носители, пари и парични ценности. Покритието включва също загуба на доход поради прекъсване или нарушаване на стопанската дейност на застрахования вследствие на имуществени вреди, настъпили в резултат на покрит от застраховката риск. Възможно е да се включат и разходи за минимизиране на загубата на печалба. Застраховка „Всички рискове: Щети на имущество и прекъсване на дейността” е особено подходяща за нуждите на големия бизнес.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Имуществена застраховка за малки и средни предприятия от т. нар. "микро-бизнес" Имуществена застраховка "Бизнес план КОМПАКТ" е създадена, за да отговори на потребностите на малки и средни предприятия в областта на търговията и услугите с размер на активите до 750 000 лева, т. нар. "микро-бизнес" – фризьорски салони, козметични салони, малки магазини за хранителни стоки, стоматологични кабинети, сервизи за ремонт на битова електроника и много други. Застраховка „Бизнес план КОМПАКТ” осигурява застрахователно покритие срещу пълна загуба или частична вреда на движимо и недвижимо имущество, собственост юридически лица и еднолични търговци. Сключването й е максимално облекчено.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Застраховка на гости на хотели е предназначена за лица, предлагащи хотелиерски услуги на територията на Република България и осигурява застрахователна защита на техните гости за времето на престоя им там. Застрахователно покритие Застраховка на гости на хотели покрива: смърт или трайна загуба на трудоспособност от злополука на госта медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване на гостите разноски за репатриране вследствие злополука или акутно заболяване на гостите щета и/или кражба или грабеж на багаж на гостите.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове