Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

По застраховка "Машини, съоръжения и апарати" (Авария на машини) могат да се застраховат машини, съоръжения и апарати с производствено и/или търговско предназначение, които са въведени в експлоатация и са спрени, демонтирани, монтирани или пренесени за почистване, ремонт или технически преглед и в които електрониката е по-малко от 40%. Застрахователно покритие Застраховка "Машини, съоръжения и апарати" (Авария на машини) предоставя специфично покритие свързано с рискове, които е възможно да възникнат при нормалната експлоатация на застрахованите машини, съоръжения и апарати. По тази застраховка се обезщетяват преките имуществени загуби или вреди върху застрахованото имущество в резултат на: липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност или небрежност енергия от електрически ток към електрическо оборудване конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на материала недостиг на вода в парни котли и бойлери имплозия или други въздействия вследствие на вакуум свръхналягане, с изключение на експлозия отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни, охладителни или отоплителни инсталации буря, обледеняване и непосредствено въздействие на ледоход външни, механично въздействащи събития

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

По застраховка "Електронно оборудване" могат да се застраховат всички видове електронно оборудване, компютри и системи с производствено или търговско предназначение. С оглед на специфичните особености на електронната техника застраховка "Електронно оборудване" предоставя по-пълно покритие от стандартното покритие по застраховки "Имущество". Застрахователното покритие включва: материални вреди загуба или щета на външни носители на данни допълнителните разходи за използване на алтернативна (заместваща) техника както и възможност да се сключи покритие за "всички рискове".

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

По застраховка "Всички рискове на фотоволтаични и термични соларни централи" могат да се застраховат всички видове фотоволтаични и термични соларни централи, собственост на юридически и физически лица. Обект на застраховката са приетите и пуснати в експлоатация технически съоръжения за добиване на електрическа енергия, термични инсталации за нагряване на вода и други допълнителни уреди, изброени подробно в секция "Детайли".

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Застраховка "Всички рискове на предприемача" предоставя комплексна застрахователна защита срещу всевъзможни внезапни и непредвидими събития по време на извършване на строителни и монтажни дейности: материални загуби или вреди, възникнали при изпълнение на строителни работи претенции на трети лица относно имуществени и неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителните работи бъдеща загуба на печалба на инвеститора. По застраховка "Всички рискове на предприемача" могат да бъдат застраховани всички лица, които имат застрахователен интерес в обекта на застраховката и са вписани в застрахователната полица. Такива лица са: инвеститор строител подизпълнители.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Тази застраховка е предназначена да покрие отговорността на физически лица за вреди на трети лица, причинени при използване на оръжие за самоотбрана, за лов или за спортни цели. Отговорността на служители на фирми с предмет на дейност охрана, във връзка с използването на огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните им задължения, подлежи на задължително застраховане съгласно действащото законодателство. В този случай застраховката се сключва от работодателя. Застраховката „Отговорност при използване на оръжие” е валидна само ако придобиването, съхранението, носенето и употребата на огнестрелното оръжие са в съответствие с изискванията на нормативна уредба.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Застраховки на професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия, адвокати, нотариуси, туроператори, участници в проектирането и строителството Застраховката на професионална отговорност покрива вреди, причинени от застрахования на трети лица вследствие на неизпълнение на задълженията му при упражняване на определена професия или оказване на определен вид професионална услуга, за която застрахованият притежава съответната правоспособност. По застраховката на професионалната си отговорност застрахованият ще бъде обезщетен за: всички суми, които той ще бъде задължен да плати за вреди, причинени на трети лица през срока на застраховката, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения; всички съдебни разноски и разходи във връзка с уреждане на такива претенции. Такива застраховки са: професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия професионална отговорност на нотариуси професионална отговорност на адвокати професионална отговорност на туроператор професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството (по ЗУТ) Голяма част от тези застраховки са задължителни по силата на действащото законодателство и основните им параметри са дефинирани от съответните нормативни актове.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Спестовна застраховка живот с допълнителни покрития Групова спестовна застраховка живот с допълнителни покрития "УНИКА Актив" предлага закрила и сигурност за Вас и Вашия най-ценен капитал Вашите служители. Групова спестовна застраховка "УНИКА Актив" Ви предоставя възможност да подобрите имиджа си на работодател и да натрупате значителни средства, които да послужат за допълнителен стимул за застрахованите служители. Премийните вноски по застраховката са съобразени изцяло с Вашите бизнес планове и Ви носят законово регламентирани данъчни облекчения.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Международни и вътрешни превози на товари Застраховка Карго на УНИКА осигурява застрахователно покритие за всички видове товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани с морски, сухопътен, речен, въздушен или комбиниран транспорт, срещу загуба и/или вреда, вследствие на настъпване на застрахователно събитие по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на България.

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Застраховка "КАСКО на плавателни съдове" на УНИКА е предназначена за морски и речни плавателни съдове, собственост на юридически и физически лица. Основно покритие всички рискове за физическа загуба или повреда на застрахования плавателен съд, освен изрично изключените в общите условия загуба или повреда на застрахования плавателен съд, причинени от всякакви действия на всеки правителствен орган с цел предотвратяване или намаляване до минимум на замърсявания вследствие повреда на плавателния съд, за която застрахователят носи отговорност, при условие, че тези действия на правителствения орган не са вследствие липса на дължимо старание от страна на застраховащия, собствениците или операторите за предотвратяване или намаляване до минимум на такова замърсяване. Допълнителни покрития Избираеми клаузи, които могат да се добавят към основното покритие: •Клауза за отговорност при сблъскване и съприкосновение Клауза за обща авария и спасяване Клауза за предотвратяване и намаляване на загуба Клауза за разширение на покритието

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

Липса или повреда на товара при автомобилни превози в страната и чужбина Застраховка "Отговорност на автомобилен превозвач" е предназначена за транспортни фирми с лиценз за извършване на международни автомобилни превози и превози с товарни автомобили на територията на Република България. Застрахователно покритие Застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач за цялостна или частична липса или повреда на товара при: Международни превози – съгласно Конвенцията за международен автомобилен превоз (CMR), глава IV Вътрешни превози – съгласно Закона за автомобилните превози, глава V, раздел IV Отговорността на застрахователя за цялостна или частична липса или повреда на стоката за всяко застрахователно събитие е до размера, определен в: при международен автомобилен превоз – Конвенцията CMR, чл. 23, параграф 3 (респ. Протокол 2 към него) при вътрешен автомобилен превоз – Закон за автомобилните превози, чл. 71

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове