Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Клауза „Минимално каско" Пожар, буря (ураган), градушка, наводнение, гръм (мълния), снежно и/или ледено натрупване, вследствие на обилен снеговалеж, морски вълни, свличане или срутване на земни пластове; авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електро-проводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения. Клауза „Частично каско" Всички рискове, по клауза "Минимално каско", както и: случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС; сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата; внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на Застрахования. Клауза „Разширено каско" Всички рискове, по клауза "Частично каско", както и: Причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване. Клауза „Пълно каско" Всички рискове, по клауза "Разширено каско", както и: Кражба на цяло МПС; Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио и др. подобно оборудване на единична стойност до 5 % от застрахователната сума на МПС. Стойността на допълнителното оборудване се отразява в полицата и не може да надвишава общо 20% от застрахователната сума. Грабеж на цяло МПС; Клауза „КРАЖБА": При желание на клиента можем да предложим клауза "Кражба", която включва кражба и грабеж на цяло МПС на територията на Република България

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Какво може да бъде застраховано: Лозя винени и десертни с приземна формировка - до 3-годишна възраст; Лозя винени с полувисока и високостeблена формировка, и десертни с полувисока формировка - до 4-годишна възраст; Праскови, мушмули, актинидия, арония, маслодайна роза, лавандула, шипка и хмел - до 3-годишна възраст; Кайсии, вишни, дюли, круши нискостеблени и средностеблени, ябълки нискостеблени и бадеми - до 4-годишна възраст; Череши, сливи, круши високостеблени, ябълки средностеблени и черници - до 5-годишна възраст; Ябълки високостеблени - до 8-годишна възраст; Орехи и кестен облагороден - до 10-годишна възраст.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Обект на застраховане са строително-монтажни работи, извършвани в изпълнение на одобрен проект от квалифициран за тази работа строител или строители, на строителната площадка. Застраховано лице е строителят (изпълнителят), т.е. лицето или лицата, които изпълняват проекта. Като допълнителни застраховани лица могат да бъдат вписани подизпълнителите, инвеститорът, възложителят и т.н. но трябва да се има пред вид, че застрахователното покритие се отнася за изпълнителите на застрахованите работи. Периодът на застраховката започва от момента, в който строителната площадка е предадена на изпълнителя и завършва при предаването на обекта на възложителя. В отделни случаи, когато строителят пожелае това, застраховката може да бъда сключена и след започване на строежа, и, тогава, застрахователят изключва загуби причинени от събития настъпили преди датата на сключване на застрахователния договор. Застрахователното покритие е на база всички рискове, т.е. в полицата са описани изключенията. Застрахователното покритие е разделено на две секции: Секция І Материални щети, където се застраховат строително-монтажните работи. Секция І може да бъде разширена за да включи допълнително строителни машини, съоръжения и оборудване, лимит за разчистване на развалини и останки - резултат от настъпило застрахователно събитие, и др. Разширенията на покритието се сключват при допълнителни условия и срещу допълнителна застрахователна премия. Секция ІІ Отговорност към трети лица, която покрива загуба или повреда на имуществото на трети лица и злополука на трети лица.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ до една година от датата на събитието. Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила. Застрахователното покритие е валидно на територията на Р България. Териториалната валидност на застраховката може да бъде разширена и за чужбина по споразумение със Застрахователя и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, което се записва в полицата Основно покритие Смърт от злополука Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука Допълнително покритие Временна загуба на трудоспособност, следствие на злополука Медицински разноски следствие на злополука Допълнителното покритие се сключва по желание на Застраховащия. Не е възможно сключване на застраховка само за допълнително покритие.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Обект на застраховане могат да бъдат всякакви стоки, превозвани по силата на товарителница или друг договор за превоз с всякакъв вид признато превозно средство. Застрахователят на товара, срещу застрахователна премия, поема задължение да обезщети бенефициента на застраховката в случай на покрито съгласно условията на застрахователния договор събитие с цел да върне застрахования в икономическото състояние, в което се е намирал преди настъпването на събитието. Застрахователната стойност се формира от фактурната стойност на товара плюс навло, разходи по товарене и разтоварване, застрахователни премии, банкови комисионни и евентуални други разходи. Покритията по застраховката са според Институтските Карго клаузи А, В или С.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

Станали сте участник в ПТП, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица, някой непознат или Вие самите неволно сте причинили вреди на собствената си кола - отстраняването им винаги отнема време, предполага значителни разходи и предизвиква много допълнителни затруднения. Високите цени на сервизните услуги, изгубеното време, невъзможността да ползвате автомобила си превръщат подобни случаи в истинско изпитание. Предлаганата от Алианц застраховка КАСКО ще ви спести пари, време и грижи. Застраховката КАСКО ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. При сключване на застраховката можете да изберете най-подходящите условия за Вас и Вашия автомобил. Застраховката КАСКО е валидна за територията на Република България за период от една година. Покритието на застраховка КАСКО може да бъде разширено и за чужбина. Покриваните от Застрахователя рискове са групирани в три рискови клаузи – една основна и две допълнителни, които може да се сключват само комбинирано с основната рискова клауза: Основна рискова клауза "Стандарт" Природни бедствия: наводнение; вулканично действие; свличане или срутване на земни пластове; буря; обръщане на МПС или удар от предмети, отнесени вследствие на буря; пороен дъжд; мълния; градушка; падане върху МПС на ледени късове или снежна маса, както и случайно падане на предмети вследствие на гореизброените природни бедствия. Пътнотранспортно произшествие (ПТП): настъпили в процес на движение по път, отворен за обществено ползване: сблъсък на застрахованото МПС с: поне едно известно или неизвестно превозно средство; пешеходец/и; животно/и ; други физически тела; попадане или преминаване през дупки или неравности по пътното платно; самокатастрофиране.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Станали сте участник в ПТП, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица, някой непознат или Вие самите неволно сте причинили вреди на собствената си кола - отстраняването им винаги отнема време, предполага значителни разходи и предизвиква много допълнителни затруднения. Високите цени на сервизните услуги, изгубеното време, невъзможността да ползвате автомобила си превръщат подобни случаи в истинско изпитание. Предлаганата от Алианц застраховка КАСКО ще ви спести пари, време и грижи. Застраховката КАСКО ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. При сключване на застраховката можете да изберете най-подходящите условия за Вас и Вашия автомобил. ЗАД Алианц България ще Ви обезщети, ако Вашият автомобил пострада при: Пожар и природни бедствия Пътнотранспортно произшествие Сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП) Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/ Кражба на цялото МПС Грабеж на цялото МПС. Допълнително обезщетяваме и целесъобразните разходи за: намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома ви отговорно пазене на МПС за срок, не по-дълъг от седем календарни дни почистване вътрешността на купето на МПС

Алианц Българияwww.allianz.bg »

По застраховка „Домашно имущество" се застраховат имуществата на физически и юридически лица. Обект на застраховнае: Жилищни сгради (апартаменти) и домашно имущество - покъщнина и обзавеждане, електродомакински уреди, радио-телевизионна, аудио, видео и електронно-компютърна техника, имущества от особен вид като мобилна електронна техника, газови, нафтови котли или котли на твърдо гориво, слънчеви батерии и сателитни антени, огради, басейни, отделно изградени в рамките на имота барбекюта и външни пещи, сечива, инструменти и техника за битови ремонти, лично оръжие, пари, бижута, ценни книжа, ценни предмети, съхранявани в сейфове или метални каси, произведения на изкуството, гоблени, филателни колекции и предмети с антикварна стойност, селскостопанска продукция, съхранявана при подходящи условия в закрити помещения, музикални инструменти, аудио и видео касети и компактдискове, бутикови дрехи и обувки, книги и ръкописи с антикварна стойност, велосипеди, съоръжения за лов и риболов и за упражняване на други хобита и спортове, играчки. Покрити рискове: Клауза А1 - Пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния; експлозия; имплозия; сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар; Клауза А2 - Разходи за разчистване на развалини и останки, вследствие настъпило застрахователно събитие, покрито по полицата и разходи за хотел, в случай че жилището е станало необитаемо, вследствие настъпило застрахователно събитие; Клауза Б1 - Буря; ураган; градушка; падане на дървета и клони в резултат на буря, ураган или градушка; проливен дъжд; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед; Клауза Б1-1 - Наводнение, вследствие на природни бедствия. Клауза Б2 - Свличане и срутване на земни пластове; Клауза Б3 - Земетресение; Клауза Б5 - Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и измокряне от забравени кранове и чешми; Клауза Б6 - Увреждане от удар от транспортно средство, както и увреждане от удар от животно; Клауза Б7 - „Късо съединение, токов удар, непряко попадение на мълния" Клауза В1 - Вандализъм; Клауза В3 - Кражба чрез взлом или опит за такава. Клауза В6 - Кражба, извършена чрез използване на техническо средство. Клауза Г1 - Гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица вследствие настъпването на застрахователно събитие, покрито по клаузи А1 или Б5.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Вие притежаватe това, за което много хора мечтаят - собствен дом. Инвестирали сте много усилия, време и средства, за да изградите нещо стойностно, което да остане и за Вашите деца. Когато се случи нещо непредвидено като пожар, удар от мълния, наводнение, спукване на тръба, буря или градушка, със сигурност ще искате да имате възможност да си възвърнете всичко, в състоянието в което е било преди това. Именно решението за застраховка на Вашия дом Ви осигурява желаната защита. ГРАВЕ ще бъде до Вас и ще Ви помогне да си възвърнете това, което сте загубили в състоянието преди настъпване на застрахователното събитие. ГРАВЕ ще Ви помогне да изберете оптималния за Вас избор на застрахователна защита.

Граве Българияwww.grawe.bg »

„ЗД ЕВРОИНС” АД има богат опит в морското застраховане. Този вид застраховане се регламентира както от Общите условия за застраховане на плавателни съдове на дружеството, така и от INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS -1.11.95г. Обект на застраховане са всички видове плавателни съдове, включително плаващи докове и платформи по време на експлоатация, както по време на строеж и ремонт. Застрахователното покритие е по избор на клиента и включва Каско пълна загуба или загуба или щета от посочени рискове, отговорност сблъскване, обща авария и спасяване, загуба на навло и дисбурсменти, война и стачни действия, както и други специални покрития. Дружеството предлага и застраховане на всички видове морски товари при условията, които са посочени подробно в раздел Карго.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове