Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Чрез тази комбинирана застраховка Булстрад Виена Иншурънс Груп предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти — магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от: Пожар, включително и последиците от гасенето на пожара; Експлозия на съд под налягане; Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия; Изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове); Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); Удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар. В комбинация с посочените покрития Булстрад Виена Иншурънс Груп предлага допълнително Рисковете: Кражба чрез взлом Земетресение И покрития за: Пари в каса /в работно и в извънработно време/; Отговорност на наемателя; Отговорност към посетители и клиенти; Отговорност на работодателя; Счупване на стъкло или стенни огледала и витрини; Развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера; Стоки на път;

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Това покритие се осигурява, като отделна клауза към комбинираната застраховка „Имущество” /виж Материални загуби/. Булстрад Виена Иншурънс Груп осигурява застрахователно покритие срещу загуба на Брутна печалба (нетна печалба + обичайни постоянни разходи), в резултат на прекъсване на бизнеса от настъпило застрахователно събитие, която може да се яви поотделно или паралелно: по отношение намаление на оборота; по отношение на допълнително направени разходи във връзка с предприети по спешност мерки след събитието за запазване на оборота или поддържането му на друго ниво. Булстрад Виена Иншурънс Груп предоставя възможност за избор и договаряне на периода на обезщетяване, съответно за срок от: 6 месеца. 12 месеца 18 месеца до 24 месеца друг, по договаряне

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата от 1 януари 2005 год. застраховка “Професионална отговорност на адвокати” става задължителна за всички практикуващи адвокатската професия. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП разработи и предостави за одобрение на Висшия адвокатски съвет Общите условия, лимитите на отговорност и начина на изчисление на застрахователната премия по застраховка “Професионална отговорност на адвокати”. След анализ на условията на всички застрахователни компании Висшият адвокатски съвет излезе със становище, че условията на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП са сред трите най-изгодни предложения на пазара на застрахователни услуги . Ние, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП разглеждаме това заключение, като най-добрата референция за нашия продукт - застрахователна полица “Професионална отговорност на адвоката”.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Тази застраховка е предназначена за малки фирми и граждани (със застрахователна сума до 300 000 лева). Обект на застраховката: Движимо и недвижимо имущество, находящо се на територията на Република България. Имуществото може да бъде собствено, наето или прието за ремонт, обработка и др. от физически, юридически лица или ЕТ. Какво покрива? Застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Клауза “А” – Основно покритие: пожар, гръм (мълния), експлозия, имплозия, сблъсък и/или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар. Клауза “Б” – Допълнително покритие: (1) буря; (2) градушка, проливен дъжд, наводнение; (3) естествено натрупване на сняг или лед; (4) измръзване, замръзване; (5) свличане или срутване на земни пластове; (6) увреждане от действието на подпочвени води и/или от действието на морски вълни; (7) авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди; при застраховане имущество на физически лица ще се покриват и щети, причинени в резултат на незатворени кранове и чешми; (8) удар от превозно средство или животно; (9) земетресение; (10) палеж; (11) необходими разноски (извършените разходи за почистване и ограничаване на размера на щетите в резултат на настъпило, покрито по тази застраховка); (12) вандализъм; (13) гражданска отговорност към трети лица; (14) късо съединение и/или токов удар; (15) всички рискове на стъкла.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховката е задължителна по българското законодателство – ЗУТ (чл.171, ал.1) и Наредбата за реда и условията за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховани по тази застраховка могат да бъдат: проектанти; консултанти – извършващи оценка за съответствието на инвестиционни проекти и упражняващи строителен надзор; строители; лица, упражняващо строителен надзор; лица, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна”. Обект на застраховката е професионалната отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 на ЗУТ за имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на техните задължения, извършени през срока на застраховката или в периода от ретроактивната дата до началото на застрахователната полица. Покритието по застраховката е в сила за претенции, предявени в писмен вид през срока на действие на застрахователната полица. Покритието включва и всички съдебни разноски и разходи.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Покрива отговорността на застрахования в качеството му на експерт-счетоводител и/или регистриран одитор, в т.ч. регистрирано одиторско предприятие за сумите, които той е отговорен да заплати във връзка с искове, произтичащи от нарушаване на професионалните задължения поради небрежност, грешка или пропуск (чл. 34 от Закона за независимия финансов одит), извършени през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Застраховката може да се сключва за експерт-счетоводителя самостоятелно, за предприятия на експерт-счетоводители и за специализирани одиторски предприятия. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката. Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя. Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховката е задължителна по българското законодателство – Закон за нотариусите и нотариалната дейност. Застраховката покрива сумите, които застрахованият в качеството си на правоспособен нотариус е отговорен да заплати във връзка със застрахователни събития, произтичащи от виновно неизпълнение на професионалните му задължения съгласно чл. 73 (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Застрахователната защита се отнася за персонала на нотариалната кантора, който следва да е посочен в Заявлението-въпросник. По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Покритието по тази полица е на база “отговорност за искове, предявени през срока на полицата”. Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие. Самоучастие на застрахования във всяка щета: договаря се при сключване на застраховката. Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя. Тарифиране: извършва се въз основа на договорените лимити.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

ЗАД Армеец застрахова гражданската отговорност на застрахованото физическо лице или застраховащото юридическо лице или едноличен търговец за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица, като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие. Предмет на обезщетение по тази застраховка са всички суми, в рамките на договорените лимити, които застрахованият/застраховащият законово е задължен да заплати на основание претенции от трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката, включително и всички разходи, направени с писменото съгласие на застрахователя. Застрахователната премия се определя като твърда сума на лице, в зависимост от лимитите на обезщетение и брой на ползваните оръжия. В случай на валидна претенция застрахователното обезщетение се определя на база одобрено от застрахователя извънсъдебно споразумение между застрахования и увреденото лице, или ако не бъде постигнато споразумение, на база влязло в сила съдебно решение. Застрахователното обезщетение се изплаща в 14-дневен срок след определяне на основанието и размера на дължимата сума.

ЗПАД Армеецwww.armeec.bg »

Рисковете свързани с нашето здраве и живот са най-често извън нашия контрол. Една злополука или внезапно заболяване, могат да нарушат ритъма на нашето ежедневие и да се отразят на финансите ни. Един от начините да намалим негативните последици от подобни събития е сключване на застраховка. В зависимост от това дали пътувате в чужбина или планирате отпуска на планина или море в България, Булстрад Виена Иншурънс Груп винаги може да Ви предложи подходящата застраховка

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП обезщетява лекари и медицински персонал за всички суми, които въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение са задължени да платят по предявени искове за причинените вреди на трети лица, произтичащи от лекарски деликти (виновно неизпълнение на професионалните задължения, вкл. от грешка, пропуск или небрежност). Застрахователната сума (лимит на отговорност) се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица. Срещу заплащане на допълнителна премия, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП осигурява покритие за присъдени съдебни разноски и разходи за адвокатска защита по искове, предявени срещу застрахованите.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове