Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" предлага на настоящите си и бъдещи клиенти своя нов пакет застрахователни продукти "ЕВРОКАСКО", който включва: Застраховка "Каско на МПС" за България и Европа /ЕВРОКАСКО/; Застраховка "Автомобилен асистанс за Европа". ЗАД "ВИКТОРИЯ" гарантира пълна застрахователна защита при пътуване с автомобил на територията на Европа, като осигурява техническа помощ и специфични услуги за автомобила в случай на ПТП или техническа повреда.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Всички товари внос, износ или реекспорт и свързаните с тях интереси по време на превоз, независимо от превозното средство. Всяко физическо или юридическо лице, производител и търговец на стока, което извършва търговия със стоки и превозващи товари. Покрити са само тези рискове и разходи, които са посочени в застрахователния договор, като посочването им в застрахователния договор е изчерпателно. По желания на застрахования ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по своя преценка може да осигури и застрахователно покритие не по рисковете и своите клаузи, цитирани в предходните алинеи, а съгласно изискванията на стандартните международни клаузи Institute Cargo Clauses (А) – 1.1.82, Institute Cargo Clauses (Б) – 1.1.82, Institute Cargo Clauses ( C ) – 1.1.82 или други действуващи или прилагани на международния застрахователен пазар специализирани карго клаузи, съответствуващи на вида на товара или на начина на превоз. По искане на застрахования и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ може да осигури и застрахователно покритие срещу военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно клаузите Institute War Clauses ( Cargo ) – 1.1.82 и Institute Strikes Clauses ( Cargo ) – 1.1.82. или други действуващи специализирани и прилагани на международния застрахователен пазар карго клаузи за покритие на военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения. Непокрити рискове: При застраховка на товари по време на превоза им, винаги са изключени загубата и/или повредата на товарите, причинени от следните рискове: умишлени действия и/или груба небрежност на застраховащия и/или застрахования, и/или превозвача, и/или изпращача, и/или получателя, и/или спедитора, и/или екипажа (водача) на превозното средство, и/или представители на всички тези групи лица, нарушение от страна на лицата по предходната б. “а” на установените правила при превоза, по препращането, подреждането и съхраняването на товара; собствен недостатък или естество на товара, като например изсъхване, свиване, саморазвала, естествена загуба в теглото, оцветяване, обезцветяване, поемане на миризми и др. подобни, освен в случаите когато такава загуба и/или повреда е настъпила вследствие на риск, който е покрит от застрахователния договор; преки или непреки влияния от ядрена експлозия и/или радиоактивно излъчване и/или заразяване от радиоактивност вследствие на каквато и да е експлоатация на атомна енергия и/или радиоактивни вещества; загуба от забава на превоза, разлика в цени и други непреки загуби, като например загуба от валутен курс, от лихва, от конюнктурни условия, от допълнителни навла, разноски за карантина, включително когато се дължат поради на забавяне на превоза

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Предмет на застраховане: едри преживни животни; едрокопитни животни; овце и кози; свине за разплод, подрастващи прасета и свине за угояване; ловни и луксозни кучета; птици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство; кошери с пчели; племенни и състезателни животни; екзотични животни и животни за ценни кожи, отглеждани при интензивни условия; риби, отглеждане във водоеми за интензивно рибовъдство. Застраховани лица: Всички физически и юридически лица, стопани на изброените видове животни Покрити рискове: Застрахователят изплаща обезщетение за вреди, причинени от следните рискове: Основно покритие: смърт или унищожаване, причинени от заразни заболявания; смърт, причинена от природни бедствия или злополука. Допълнително покритие: смърт от незаразни заболявания; смърт на паспортизирани кучета от заболявания, при убиване по необходимост при заразни заболявания или при смърт, причинена от диви животни; смърт или унищожаване на кошери с пчели; смърт на племенни и състезателни животни, екзотични животни за ценни кожи. Застраховката се сключва за срок от 30 дни до 1 година. Застрахователната премия е процент от застрахователната сума и се определя в зависимост от вида на животните и покритите по договора клаузи. Тя може да бъде внесена еднократно или разсрочено. Стопаните се обезщетяват за размера на претърпяната щета, но не повече от застрахователната сума. Застрахователното обезщетение се изплаща в срок до петнадесет дни след представянето на всички необходими документи.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Застраховката покрива единствено и само винени сортове грозде. Покрити рискове: Загуба на качество на продукцията като последица от увреждания, нанесени от градушка. Тази застраховка позволява на застрахованите да получават по-големи обезщетение от дължимите при условията на традиционното застраховане. Загуба на количество и качество на продукцията, поради възникване на загниване на грозде вследствие на проливен дъжд, паднал в 20-дневния период, предшестващ началото на гроздобера.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховка „Помощ при пътуване” е медицинска застраховка с осигурен асистанс при пътуване в чужбина на отделни физически лица, организирани туристически групи и служители на фирми. Застраховката осигурява защита в случай на злополука и/или остро заболяване по време на пътуването и пребиваването на застрахования в чужбина с цел туризъм, работа, обучение, командировка и др. Независимо от местонахождението на застрахования, Асистанс компанията EuroCross International му гарантира възможност да получи висококвалифицирана медицинска помощ, като предварително го насочва към специализирано медицинско заведение, и при необходимост осигури транспортирането му. Заплащането на оказаните медицински услуги и друг вид помощ се осъществява директно от Асистанс компанията.

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Сертификат "Зелена kарта" е международен сертификат за наличие на автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“. Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица. Сертификат „Зелена карта” ви е нужен когато пътувате извън рамките на България, но в държави членки на системата „Зелена карта”. А това са: Страните от ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Р.Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна. Къде не важи? Косово не е член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане на граничния пункт със застраховка "Гражданска отговорност", валидна за Косово.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Обект на застраховнае: Собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от застрахования недвижими и/или движими имущества, които в своята съвкупност имат производствено предназначение или обслужват производството. Покрити рискове: КЛАУЗА А1 - Пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния/гръм; експлозия, имплозия; сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар; КЛАУЗА А2 - Разходи за отстраняване на развалини и останки, разчистване, наложително събаряне или демонтиране в резултат на покрити по полицата застрахователни събития - с лимит до 5 % от застрахователната сума на застрахованото имущество; КЛАУЗА Б1 - Буря; ураган; градушка; падане на дървета и клони в резултат на буря или градушка; проливен дъжд; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед; КЛАУЗА Б1-1 - Наводнение вследствие на природни бедствия; КЛАУЗА Б2 - Свличане и срутване на земни пластове; КЛАУЗА Б3 - Земетресение; КЛАУЗА Б4 - Измръзване на стоково - материални запаси; КЛАУЗА Б5 - Измокряне в резултат на авария на водопроводни, паропроводни, канализационни и отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат на авария на спринклерни/ пожарогасителни инсталации; КЛАУЗА Б6 - Увреждане от удар от транспортно средство или в резултат на авария на товаро - разтоварни машини, както и увреждане от удар от животно; КЛАУЗА В1 - Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица/, в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж; КЛАУЗА В2 - Счупване на стъкла и витрини, рекламни надписи и табели; КЛАУЗА В3 - Кражба чрез взлом или опит за такава; КЛАУЗА В4 - Грабеж; КЛАУЗА В5 - Кражба чрез взлом или грабеж на пари в каса или трезор; КЛАУЗА В6 - Кражба, извършена с използване на техническо средство;

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Срещу документ от КАТ за липса на виновно причинени щети през последните 5 г. или златен талон за липса на нарушения. Автокаско с 5% отстъпка и безплатно покритие за чужбина; Помощ при пътуване – Автоасистанс за България с до 30% отстъпка; "Минимално каско" (с лимит на отговорност до 1000 лв.) - само за 39 лв. Отстъпките се отнасят за индивидуални клиенти при валидна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите в Алианц България, с начало не по-рано от 6 месеца преди сключване на застраховките Автокаско и Асистанс. Защо в Алианц България? Коректност и сигурност при изплащане на щети; Прецизна оценка на риска, индивидуално за всеки водач; Разсрочено плащане; Преференции при сключване на застраховки: Помощ при пътуване – Автоасистанс" за територията на Република България (с Автоасистанс получавате не само техническа и пътна помощ, но и при необходимост нощувка в хотел); "Каско", комбинирано със застраховка "Гражданска отговорност"*; *Застраховката покрива риска от увреждане на застрахованото МПС при настъпило пътнотранспортно произшествие; "Злополука на местата". При излизане в чужбина клиентите на Алианц България получават подкрепа от 43 застрахователни компании, партньори на Алианц в Европа; Валидна за всички страни-членки на ЕС и за още 15 страни от системата на Зелената карта.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Щети на имущество в резултат от: -пожар (мълния, експлозия, сблъскване или падане на пилотирано летателно средство, негови части или товар) -природни бедствия (буря, градушка, пороен дъжд и наводнение, естествено натрупване на сняг и лед, падане на дървета, стълбове и други подобни обекти в резултат на по-горе изброените рискове) -изтичане на вода от тръби и инсталации. Покриват се и вреди, причинени от измокряне на имущество в резултат на забравени отворени водопроводни кранове -земетресение -отговорност на наемателя -счупване на стъкла -умишлени действия на трети лица -гражданска отговорност в случай на пожар, експлозия, изтичане на вода от тръби и инсталации -кражба и грабеж -кражба чрез взлом или грабеж на каси -свличане и срутване на земни пластове -техническа помощ -електронно оборудване -късо съединение- удар от транспортно средство. Какво може да бъде застраховано? Собствено, наето, предоставено във владение, държане или на разпореждане движимо и/или недвижимо имущество.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

За периода на застрахователния договор Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер поради каквато и да е причина освен изрично посочените и допълнително уговорени изключения, на или във връзка с включените в полицата обекти, до размер, непревишаващ лимитите по всяко застрахователно събитие и до размера на записаната за всеки обект застрахователна сума. Застраховани лица: Лица и организации извръшващи строително-монтажна дейност. За периода на застрахователния договор Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер поради каквато и да е причина освен изрично посочените и допълнително уговорени изключения, на или във връзка с включените в полицата обекти, до размер, непревишаващ лимитите по всяко застрахователно събитие и до размера на записаната за всеки обект застрахователна сума. Застрахователят обезщетява Застрахования до посочените в полицата лимити за суми в рамките на договорения общ лимит на отговорност, които суми Застрахования бъде законно отговорен да заплати за щети, вследствие на: телесни увреждания или заболяване на трети лица поради злополука (с или без смъртен изход); загуби и щети на имущество, собственост на трети лица, поради злополука - доколкото такава злополука е в пряка връзка с изпълнението на застрахованите по раздел "Материални щети" и се е случила през периода на валидност, на или в непосредствена близост на строителната площадка. Във връзка с исковете за обезщетение Застрахователят обезщетява Застрахования и за разноски, одобрени в писмен вид от Застрахователя, в рамките на посочените в полицата лимити на отговорност

Евроинс АДwww.euroins.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове