Застраховки

Реклама
Търсене

Общо застраховане

Обект на застраховнае: Моторни превозни средства и прикачваните към тях ремаркета или полуремаркета, селскостопански, пътно-строителни, вътрешнозаводски, горски и други, колесни или верижни машини със специално предназначение с поставени български регистрационни номера или с регистрационни номера на друга страна членка на Европейския съюз, собственост на ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ. Покрити рискове: Застраховката се сключва на база Общи условия по застраховка "БИЗНЕС КАСКО" на "Дженерали Застраховане" АД . КЛАУЗA "А" Щети по МПС в следствие на Пътно-транспортно произшествие /ПТП/; КЛАУЗА "Б" Кражба или грабеж на цялото МПС; КЛАУЗА "В" Щети на открито след противозаконно отнемане МПС; КЛАУЗА "Г" Щети, нанесени на МПС в паркирано състояние; КЛАУЗА "Д" Щети на МПС от злоумишлени действия на трети лица; КЛАУЗА "Е" Пожар; КЛАУЗА "Ж" Природни бедствия; КЛАУЗА "З" Разходи за "Пътна помощ" ПЪЛНО КАСКО - Всички клаузи с изключение на Клауза "З"; ЧАСТИЧНО КАСКО - Всички клаузи без Клаузи "Б", "В" и "З"; ОСНОВНО КАСКО - Клаузи "А" и "Г"; ОГРАНИЧЕНО КАСКО - Клаузи „"Д", "Е" и "Ж", Клаузи "Б", "В" и "З". Сключва се само за спрени от движение или оставени на съхранение за продължително време МПС; СПЕЦИАЛНО КАСКО - Клаузи "А", "Е" и "Ж". Сключва се за селскостопански, военни, строителни, горски и други колесни или верижни машини със специално предназначение; КАСКО ПЛЮС - Всички клаузи.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

"Дженерали Застраховане" AД застрахова следните животни, птици, риби и кошери с пчели, собственост на физически и юридически лица: Eдри рогати животни на възраст над 3 месеца; Овце и кози на възраст над 6 месеца; Коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца до 15 г., вкл.; Свине за разплод на възраст над 6 месеца; Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 кг; Птици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство при промишлени условия; Риба и зарибителен материал, отглеждани във водоеми за интензивно рибовъдство; Паспортизирани ловни, луксозни и охранителни кучета – на възраст от 1 до 8 години; Кошери с пчели; Племенни (елитни) и състезателни животни, за времето на участие в състезания, изложби и др. Застраховката на животни, птици, риби и кошери с пчели гарантира съвременни и приемливи условия, реално застрахователно покритие, сигурност и спокойствие. Покрити рискове: За едри рогати и еднокопитни животни, овце, кози и свине: Основно покритие смърт от заразни заболявания (потвърдени лабораторно и клинически); Допълнителни покрития: смърт от незаразни и паразитни заболявания; смърт от природни бедствия и злополука; клане (убиване) по необходимост по нареждане на ветеринарните органи при настъпване на горепосочените рискове (заразни, незаразни заболявания, природни бедствия и злополука).с пчели

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Осигурявате си денонощна помощ при неизправност на автомобила, кражба или грабеж. Автомобилът, водачът и пътниците, които се намират в автомобила, без значение на тяхното гражданство. При настъпване на застрахователно събитие, чрез Mondial Assistance Ви осигуряваме: Ремонт на автомобила на място и заплащане на разходите за него до лимита, посочен в полицата; Транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз, в случай, че ремонтът не може да бъде извършен на място; Осигуряване и заплащане на разходите за хотел в случай, че ремонтът на автомобила не може да бъде извършен веднага; Заплащане на разходите за паркинг на неизправния автомобил за срок, не по-дълъг от 3 дни и до лимита, посочен в полицата; Ако автомобилът не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен, се организират и заплащат разходите за бракуване на автомобила в съответната държава, както и завръщането на водача и пътниците в автомобила до България; В случай, че автомобилът Ви стане обект на кражба или грабеж, се осигурява или се заплащат разходите за хотел на застрахованите лица за периода на издирване. В случай, че автомобилът не бъде открит в рамките на 48 часа, заплащаме разходите за завръщането на пътниците в България. Стандартният срок на застраховката е 1 година, но се предлага и в краткосрочен вариант.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховките се сключват съгласно световните стандарти, като за пълната гама морски застраховки имаме всички необходими разрешения. При необходимост се обърнете към най-близката главна агенция на Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" или Централно управление.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Всички видове електронно оборудване и системи които се изполват съгласно предазначението си и се намират в нормална експлоатация, при спазване на изискванията на производителя и на приложимите законови изисквания. Обект на застраховане могат да бъдат персонални компютри, сървъри, мрежово оборудване, алармени инсталации, телефонни централи и апарати, касови апарати, банкомати, климатични инсталации, радио оборудване, антени, медицинско оборудване, копирни машини, комуникационно оборудване, студиа за фотография, звукозапис, телевизия, промишлена електроника, измерителна апаратура, рекламни съоръжения и др. Застраховката може да бъде сключена в полза на банката-кредитор.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховката е предназначена за машини, съоръжения и оборудване, които се намират в нормална експлоатация извършвана съгласно предназначението им и при спазване на препоръките на производителя и нормативните изисквания. Застраховката може да бъде сключена в полза на банка-кредитор. Срокът на застраховане, ако не е уговорено друго, е 12 месеца. Основното покритие включва щети и загуби, настъпили внезапно и непредвидимо поради дефектен материал или отливка, грешен проект; грешки в изработката или монтажа, лоша изработка, недостиг на вода в котли, физическа експлозия, която не е част от нормалния технологичен процес, разбиване в резултат на центробежна сила, свръхскорост и дебалансиране, но само щетите, причинени на самата машина или съоръжение, късо съединение, буря, градушка, замръзване или размразяване, липса или недостатъчно смазване; самонагряване, умора на материала. От основното покритие са изключени всички рискове, които не са описани като покрити. По договореност между застрахования и застрахователя, към основното може да бъде добавено допълнително застрахователно покритие, за рисковете свързани с конкретния обект на застраховане. Застрахователното покритието е валидно на посочения в полицата адрес. Застрахователната сума се определя от застрахования и е равна на действителната стойност на имуществото към датата на сключване на застраховката. Застрахователната сума се определя за всяка отделна машина или съоръжение. Застрахователна премия, самоучастия определят от застрахователя в зависимост от вида на машините и съоръженията, рисковите обстоятелства и обхвата на застрахователното покритие. Застраховката може да бъде сключена самостоятелно, а също и в комбинация с други застраховки.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Какво може да бъде застраховано: Едри рогати животни (говеда и биволи) на възраст над 6 месеца; Еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и магарета) - на възраст над 6 месеца; Овце и кози - на възраст над 3 месеца; Свине за разплод (свине майки и нерези); Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 килограма; Птици - подрастващи пилета на възраст над 3 месеца, кокошки носачки, бройлери, гъски и патици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство (монолитни помещения, оборудвани със системи за отопление и вентилация, съобразени с технологичните изисквания и норми за отглеждане на птици); Кошери с пчели. Покрити рискове: Смърт и клане (убиване) по необходимост, настъпили вследствие на: Пожар - за пожарообезопасени обекти; Природни бедствия - буря със скорост над 15 м/сек., проливен дъжд, наводнение, градушка и удар от мълния; Злополука - обгаряне или убиване от взрив, нападение от диви животни, инцидент с МПС и удар от електрически ток; Заразни болести (потвърдени лабораторно от ветеринарен институт или станция) или мерки за борба с тях: бруцелоза, червенка, шап, бяс, антракс, устрел, туберкулоза, сап и мит; за птици над 3-месечна възраст - туберкулоза, псевдочума, левкоза, пастьорелоза (холера), марекова болест и шарко-дифтерит; нозематоза, акароза и американски гнилец - при кошери с пчели; Незаразни и паразитни болести. Отговорността на Застрахователно АД"ВИКТОРИЯ" е в размер, както следва: При смърт на животни вследствие на: -пожар, природни бедствия, злополуки и заразни болести - за 100% от застрахователната сума; -незаразни и паразитни болести - за 80, 70 и 60% от застрахователната сума, като нивото на покритие се избира от кандидата за застраховане; При клане (убиване) по необходимост вследствие на: -пожар, природни бедствия, злополуки и заразни болести - за 100% от разликата между застрахователната сума и реализирания приход от продажбата на добитите продукти; -незаразни и паразитни болести - за 40% от застрахователната сума при едри рогати и еднокопитни животни и 30% от застрахователната сума - при овце, кози и свине. Застрахователната сума се определя по договаряне, в зависимост от вида на животните и тяхната пазарна стойност. Застрахователната премия може да бъде внесена разсрочено на вноски или еднократно - с отстъпка. Застрахователното обезщетение се заплаща в срок до 15 дни след представяне на всички изискуеми документи.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Обект на застраховката са: електронни системи за обработка на данни; електрическо оборудване за медицински цели; комуникационни съоръжения; радио-телевизионна и киноснимачна техника, оборудване на фотографски ателиета; електрически и навигационни съоръжения; оборудване за изследване и тестване, контролно измервателни системи. Имуществото, което се застрахова, трябва да бъде трайно монтирано и в експлоатация. Не се покрива периода на транспорта, монтажа, и изпитанията му. Застрахованият може да застрахова допълнително и външните носители на информация. Оборудване, което не може да се застрахова по този вид застраховка: домашни електроуреди (телевизори, хладилници, радио - оборудване, др.), електронно оборудване за развлекателни цели (дискотеки), слухови апарати и сърдечни стимулатори.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

Обект на застраховнае: Строително-монтажни работи, извършвани при високо и ниско строителство, материали и оборудване, вградени инсталации и съоръжения, строителна техника и механизация, а също и разходи, свързани със строителството или разчистване на останки, при настъпване на застрахователно събитие. "Дженерали Застраховане" АД осигурява застрахователно покритие на инвеститори, изпълнители, подизпълнители и други участници в строително-монтажните работи, срещу всички рискове, които могат да настъпят в процеса на строителството. Застраховката е разработена на база европейски клаузи и покрития и e съобразена с българското законодателство. Покрити рискове: В раздела “Материални щети” се покриват загубите от всички случайно възникнали и непредвидими събития, които могат да настъпят по време на строителството, в това число: пожар, мълния, експлозия, имплозия, блъскане (падане) от летателни тела и падащи предмети от тях; природни бедствия; кражба чрез взлом и вандализъм; грешки при строителството и монтажа поради несръчност или небрежност при изпълнение на възложената работа; земетресение; всички останали случайни, внезапно възникнали и непредвидени събития, освен обичайните изключения. В раздела “Отговорност към трети лица” в рамките на договорените лимити се покриват: смърт, телесни увреждания или заболявания, вследствие злополука на трети лица на територията на строителната площадка или в непосредствена близост до нея; пълна загуба или частични щети на движимото и недвижимо имущество на трети лица, намиращо се на територията на строителната площадка или в непосредствена близост до нея, причинени при изпълнението на строително-монтажните работи.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Какво покрива застраховката на имущество срещу първи риск? Застраховката покрива понесените от Вас щети вследствие пожар, природни бедствия и други събития, довели до унищожаване или увреждане на Вашето имущество. В сравнение с обичайните имуществени застраховки предимствата на тази застраховка са: обезщетяваме в пълен размер Вашите загуби вследствие първото застрахователно събитие; нисък размер на премията, която заплащате; облекчено сключване и обслужване - не описвате и не оценявате Вашето имущество, не попълвате въпросник, не уведомявате за новопридобито имущество и др. Предлагаме Ви три варианта на покритие, предмет на избор съобразно Вашите конкретни изисквания и необходимост: На обезщетение подлежат понесените от Вас щети вследствие пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, удар от мълния, експлозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони, и други външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно. Към основното покритие може да добавите рисковете земетресение и злоумишлени действия на трети лица. Към основното покритие може да добавите рисковете земетресение, злоумишлени действия на трети лица, късо съединение или токов удар, и кражба чрез взлом на аудио-визуална или стационарна компютърна техника (вкл. периферни устройства) съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове