Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Групама Протект": Застраховка "Живот, свързана със структуриран бонд" е част от съвместен комбиниран продукт "ДСК Възможност" - промоция на Банка ДСК и Групама Животозастраховане ЕАД. Новият продукт можете да намерите в клоновата мрежа на Банка ДСК! Само за периода от 25.10.2010г. до 19.12.2010г. Групама Животозастраховане и Банка ДСК Ви предлагат нов инвестиционен продукт: "ДСК Възможност" - комбинация от средносрочна инвестиция (застраховка "Групама Протект") и краткосрочна инвестиция (срочен влог "ДСК Възможност"). При инвестиране в застраховката "Групама Протект" можете да се възползвате от срочен влог "ДСК Възможност". Можете да закупите и само застраховката. Схема на инвестиране: Разполагаемата сума се инвестира, както следва: 50% в срочен влог "ДСК Възможност": В краткосрочен план с доходност съгласно условията на влога. 50% в застраховка "Групама Протект": В средносрочен план - гарантирано плащане на 100% платената еднократна премия на падеж и възможност за допълнителна доходност. Предимства на продукта: Защита на капитала на падеж. Застрахователна защита (застраховка "Живот"). Възможност за срочен влог "ДСК Възможност". Комбинация от краткосрочна и средносрочна инвестиция за редуциране ефекта от кратковременни негативни промени. Данъчни облекчения. Застрахователното обезщетение не се включва в наследствената маса. Плащанията по застраховката са несеквестируеми.

www.groupama.bg

По доброволна застраховка „Злополука на местата“ застрахователят покрива рисковете смърт, трайно загубена или намалена работоспособност и временна неработоспособност в резултат на злополука на пътниците в МПС, настъпили вследствие на ПТП до една година от датата на събитието. По задължителна застраховка „Злополука на местата“ покритието включва смърт и трайно загубена или намалена работоспособност от злополука в резултат на ПТП на пътниците в обществен превоз, снабдени с билети или карти, или имащи право на безплатно пътуване, когато те се намират в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане. Минималната застрахователна сума за един пътник е определена от МС с Наредбата за задължително застраховане за съответния период.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

При различните застрахователи застраховката се предлага по условията на застраховка „Медицински разноски за чужбина“, „Помощ при пътуване в чужбина“ и др. Повечето застрахователи осигуряват 24-часов асистанс чрез международна асистираща компания, която в случай на нужда насочва застрахования към съответно лечебно заведение, където да получи спешна или неотложна медицинска помощ, за която не се заплаща, ако е в рамките на договорения в полицата лимит. В зависимост от продължителността и типа на пътуването на пазара се предлагат два основни варианта за сключване на застраховката – за еднократни пътувания и за многократни бизнес пътувания. За еднократни пътувания: Застраховката е подходяща за лица, пътуващи в чужбина във връзка с еднократни пътувания с цел туризъм или бизнес. Застраховката може да се сключи за период от 1 до 365 дни. Обичайното основно покритие е за рисковете: Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение; Репатриране;

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Сигурност за Вас и Вашите спътници; Застраховката злополука на местапредлага застрахователна защита за ВСИЧКИ пътници в автомобила, включително и водача.

Порше Лизинг БГwww.porscheleasing.bg »

Застраховка „Здравен чек“ е продукт, разработен специално от Алианц България Живот за М-Тел Клуб, която предоставя фиксирана сума на ден на участниците в клуба и членовете на техните семейства при заболяване и злополука, довели до болничен престой или хоспитализация в интензивно отделение, независимо от направените разходи за това. Сключването на „Здравен чек“ става само по телефона съгласно Закона за предлагане на финансови услуги от разстояние и не се налага посещение в офис на Алианц или М-Тел и попълване на документи. Като израз на признателност за доверието на клиентите към М-Тел застраховката включва начален гратисен период, в който те могат на спокойствие да се запознаят с нея и преценят качествата й. Услугата е насочена към хора с динамично ежедневие и предоставя покритие дори и при злополуки, причинени при непрофесионално упражняване на спортове като лов, конен спорт, бойни изкуства, зимни спортове, както и моторни спортове, управление на планери, делтапланери, парапланери и летателни, парашутизъм, скокове с еластично въже, включително управление на скутери и джетове и други подобни спортове.

ПОД "Алианц България" АДwww.allianz.bg »

Комплексна здравна застраховка е допълнително покритие, което ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ви предлага като алтернатива на Дългосрочна здравна застраховка. Тази застраховка ви дава възможност да разширите обхвата на здравна и застрахователна защита, защото ви осигурява финансова подкрепа както в случай на престой в болнично заведение, така и при необходимост от оперативни намеси или възникване на неочаквани медицински разноски. С Комплексна здравна застраховка получавате още една възможност да изберете решение, което ще отговори в най-голяма степен на индивидуалните ви потребности от повече сигурност и грижа за здравето в непредвидени ситуации. За примерни варианти за добавяне на Комплексна здравна застраховка към избраната от Вас финансово-осигурителна програма, можете да се свържете с нашите консултанти.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Тази застраховка е предназначена за лица, които в рамките на една година осъществяват многократни бизнес пътувания, всяко от които не надвишава 92 последователни дни. Територията на валидност на полицата е цял свят, с изключение на Република България. Този продукт е разработен съвместно с компанията Inter Partner Assistance, разполагаща с денонощно работещи центрове в цял свят. По тази застраховка БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП осигурява: Покритие в размер на 100 000 щатски долара за спешни медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски при неочаквани и спешни случаи, възникнали в резултат на заболяване и/или злополука. 300 щатски долара за спешни стомотологични разноски. Безплатна доставка на лекарства. Транспортиране — прехвърляне на застрахования с необходимия медицински надзор до най-близката специализирана болница или директното му репатриране до България. Посещение по спешност — заплащане на двупосочен билет на едно лице, посочено от застрахования, при хоспитализация на застрахования за повече от седем последователни дни. Поемане на разноски до 200 щатски долара при закъснение на полет повече от шест часа. Изплащане до 500 щатски долара за неотложни разходи при загуба на регистриран багаж. Юридическа помощ — заплащане на адвокатски хонорар до 2 000 щатски долара. Заемане на парични средства за покриване на неотложни разходи до 1 500 щатски долара •и много други допълнителни услуги.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Този застрахователен продукт е разработен съвместно с AXA ASSISTANCE и е предназначен за туристически и бизнес пътувания. Застраховката е подходяща за пътувания, чиято продължителност на пътуването не надвишава 90 дни. Посредством денонощно работещите центрове на AXA ASSISTANCE в чужбина ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” гарантира на клиентите си сигурност и спокойствие по време на тяхното пътуване. Лимитът на отговорност по полицата е предмет на избор от страна на клиента и може да бъде в размер на: 2 000 евро 4 000 евро 6 000 евро 8 000 евро 10 000 евро 15 000 евро 20 000 евро 25 000 евро 30 000 евро 50 000 евро До размера на избрания лимит на отговорност се покриват следните разходи: Разходите за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване; Приемане в най-близката болница и ако се налага — репатриране до България, включително и със санитарен самолет. Репатриране в случай на смърт. В цената на застраховката е включено покритие и за разходите за амбулаторно лечение и разноските за спешно зъболечение с лимит до 350 евро, както и организиране и заплащане на адвокатска защита (до 900 евро) в случаите, когато застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава. Като разширение на горепосоченото застрахователно покритие ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” предлага сключването на застраховка „Злополука” при изброените по-горе в текста лимити на отговорност. При сключване на застраховка Помощ при пътуване с разширение на покритието и за риска „Злополука” клиентите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” получават намаление на цената на застраховка „Злополука” в размер на 50%.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застраховка „Злополука” на пътниците в обществения транспорт е задължителна застраховка, съгласно действащото законодателство на Република България за всички, които извършват обществен превоз: таксиметрови автомобили. релсови транспортни средства; тролейбуси и автобуси; въздухоплавателни средства; всички видове морски и речни плавателни съдове; въжени линии и влекове; Застраховката осигурява покритие за живота, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт и лицата, намиращи се в непосредствена близост до тях при качване или слизане. Съгласно Наредба за задължителното застраховане минималната застрахователна сума за всяко събитие за всеки пътник е в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева. Застрахователната премия се изчислява на база броя места в превозното средство.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото. Застрахователната сума се определя от Вас при следните лимити: 10 000 лв. 20 000 лв. 30 000 лв. друга, по договаряне Застрахователното обезщетение се разпределя поравно на броя на пострадалите лица в МПС. Така разпределената сума представлява лимит на обезщетение за всяко от тях. Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на трудоспособност. При настъпване на най-лошото събитие обезщетението се изплаща в пълен размер на законните наследници.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застраховката се сключва съгласно Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната, наричана по-долу в текста Наредбата. /обн. в ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г.; изм. и доп., обн. в ДВ бр. 57 от 13.07.2007 г.; изм., обн. в ДВ бр. 51 от 05.07.2011 г./. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще обезщети застрахованото лице за действително извършените медицински разходи за неотложна и спешна медицинска помощ при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали в срока на действието на застрахователния договор. За разходи за лечение и болничен престой се считат разходите за медицинска помощ при спешни състояния, разходите, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ и разходите за дентална помощ по условията на Наредбата

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове