Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Понякога нещата в живота се случват така, както не ги очаквате, въпреки положителната Ви нагласа. Това, което можете да направите, е да подходите отговорно и да са погрижите за застрахователната защита на Вас и Вашето семейство. Така ще осигурите парични средства, които да Ви помогнат да посрещнете по-леко финансовите последици от неблагоприятната ситуация, предизвикана от злополука или внезапно заболяване. "Здраве всеки ден" е здравна застраховка, която Ви гарантира финансова подкрепа при необходим престой в болнично заведение. Какво е застрахователното покритие? Фиксирана сума от 30 лева за всеки ден болничен престой (максимум 25 дни годишно) наложен от заболяване, злополука или раждане* Фиксирана сума в размер на 30 лева за всеки ден престой поради раждане, но не по-малко от 180 лева, независимо от броя дни престой в болничното заведение

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Тази застраховка може да бъде сключена както от собствениците на хотели в полза на техните клиенти, така и от индивидуални туристи — български или чуждестранни граждани. Покритието по полицата е валидно само за територията на Република България. Основните рискове, които покрива полицата, са: Трайна загуба от трудоспособност в резултат от злополука. Смърт в резултат от злополука. В комбинация с посочените покрития БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага допълнително: Медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране. Кражба и повреда на личен багаж и пари. Отмяна на пътуването или съкращаване на срока на престоя. Закъснение при пристигането. Неосъществено пътуване. Правни разноски. Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица. Помощ при пътуване с автомобил. Застрахователните суми/лимити на отговорност/ за отделните покрития са предмет на договаряне.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

По тази застраховка се застраховат местата на моторните превозни средства. Застраховат се всички места в МПС, включително и мястото на шофьора. Не се разрешава застраховане на част от местата. За моторни превозни средства със специално предназначение(линейки, специализирани банкови автомобили) могат да се застраховат и по-малко места. Застраховката може да се сключи и за товарни и лекотоварни МПС, които не служат за превоз на хора, като се застраховат само местата в кабината, включително и мястото на шофьора. Злополука е събитие, настъпило през периода на застраховката, по време на пътуване със застрахованото МПС (включително при качване и слизане от него), в резултат на ПТП, което пряко е причинило смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност на пътуващите в МПС лица до една година от датата на събитието. Покриват се всички злополуки, настъпили с пътуващите, докато те се намират в моторното превозно средство, включително и при качването или слизането от него. По тази застраховка, освен изключените рискове, съгласно Общите условия по застраховка “Злополука”, не се покриват и злополуки, станали при ремонт на транспортното средство.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Задължителна застраховка. Превозвачите за обществен превоз на пътници са длъжни да притежават валидна застраховка “Злополука на пътниците в обществения транспорт” за минимална застрахователна сума, определена от Агенцията за застрахователен надзор, за всяко събитие за всеки пътник. Те следва да сключат тази задължителна застраховка в рамките на 15 дни от възникването на застрахователен интерес (получаване на Разрешително за обществен превоз) за времето до края на календарната година. Застрахователната премия се определя по два метода: в процент от реализираните приходи от продадените билети и карти за дадения вид превоз или; като еднократна сума на място.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховатена програма „Пълна защита" е създадена специално за клиентите на Обединена Българска Банка и има за цел да предложи максимална защита на ползвателите на дебитни и кредитни карти. Освен покритията за загуба на живот, пълна и трайна нетрудоспособност, както и преиздаване на загубени лични документи, ОББ МетЛайф добави и защита от рискове като финансови загуби в случай на грабеж на парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката с банкова карта, по-високо обезщетение за преиздаване на лични документи, както и дневни пари за болничен престой.

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

Застрахователната програма "Защита на работни пари" осигурява клиентите на ОББ при следните рискове: Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука; Пълна трайна нетрудоспособност* вследствие на заболяване или злополука. В застрахователната програма могат да бъдат включени от 1 до 4 лица (N = 1 до 4), посочени от представляващия юридическото лице, като застрахователната сума се разпределя солидарно между застрахованите лица. Цената на застрахователната защита е 53 стотинки месечно за всеки 1000 лева от кредитния лимит и не зависи от броя на застрахованите лица. Застрахователната премия се събира месечно и се добавя към минималната месечна вноска по кредита. В случай на застрахователно събитие, застрахователят изплаща на ОББ 1/N от усвоената част от кредитния лимит, където N е равен на броя на застрахованите лица. Разликата до сумата на обезщетението се изплаща на застрахования или неговите наследници.

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

ПРОТЕКТ Плюс е самостоятелна застрахователна програма, която защитава клиентите на ОББ в случай на Злополука. ПРОТЕКТ Плюс покрива следните рискове : Загуба на живот вследствие на злополука; Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на злополука; Частична трайна нетрудоспособност вследствие на злополука; Предлага се в две опции, всяка от които дава допълнителна възможност за включване на членовете на семейството в програмата. "Златен пакет" (Опция А). "Сребърен пакет" (Опция Б).

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

Застрахователната програма "Защита на работни пари" осигурява клиентите на ОББ при следните рискове: Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука; Пълна трайна нетрудоспособност* вследствие на заболяване или злополука. В застрахователната програма могат да бъдат включени от 1 до 4 лица (N = 1 до 4), посочени от представляващия юридическото лице, като застрахователната сума се разпределя солидарно между застрахованите лица. Цената на застрахователната защита е 53 стотинки месечно за всеки 1000 лева от кредитния лимит и не зависи от броя на застрахованите лица. Застрахователната премия се събира месечно и се добавя към минималната месечна вноска по кредита. В случай на застрахователно събитие, застрахователят изплаща на ОББ 1/N от усвоената част от кредитния лимит, където N е равен на броя на застрахованите лица. Разликата до сумата на обезщетението се изплаща на застрахования или неговите наследници.

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

Обхват на застрахователното покритие: Застрахователната програма "Защита на кредита" осигурява клиентите при следните рискове: Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука; Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука. В случай на настъпване на застрахователно събитие, застрахователната компания изплаща на ОББ задължението на клиента към момента на настъпване на събитието. Цена на застрахвателното покритие: Паричната стойност на защитата е 50 стотинки месечно за всеки 1000 лева одобрен кредитен лимит. Застрахователната премия се събира авансово и еднократно за една година след активиране на картата и подписване на застрахователния сертификат.

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

Загуба на живот вследствие на злополука с обезщетение от 8000 лв. Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на злополука с обезщетение от 8000 лв. Покриване на разходи за преиздаване на oткраднaти/изгубени заедно с банковата карта лични документи (лична карта, шофьорска книжка, задграничен паспорт и талон за правоуправление на МПС) с лимит до 250 лв. В случай на злоупотреба с кредитната карта, застрахователната компания възстановява до 300 лева от сумите признатите от ОББ за неоторизирани транзакции. Цена на покритието за една година - 2.00лв. месечно, събирани еднократно за период от една година (24.00лв).

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове