Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

ING предлага на своите клиенти допълнителна защита към всички класове застраховки Живот. Двата основни продукта „ING Перспектива” и „ING Защита”, както и инвестиционната застраховка живот „ING Едно”, позволяват към основния застрахователен план да бъде добавен изключителен набор от допълнителни покрития. Клиентите на компанията могат да получат покритията при сключване на който и да е вид нова застраховка Живот или да ги добавят към вече сключена такава. Защитните покрития гъвкаво адаптират застрахователния план към специфичните рискове, които съпровождат ежедневието, като дават възможност за увеличаване размера на гарантираното обезщетение и включване на близки лица, които също да бъдат защитени.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

Предмет на застраховане са пътниците в МПС, според местата по регистрационен талон на съответния автомобил. Застраховат се всички места по регистрационен талон. Застраховано лице е пътникът в МПС, непредставляващо средство за обществен превоз. Доброволната застраховка "Злополука на лицата в МПС" покрива следните рискове, настъпили по време на пътуването /включително при качване или слизане/: смърт вследствие злополука; трайна загуба на работоспособност вследствие злополука; временна загуба на работоспособност вследствие злополука; допълнителни медицински разходи, предписани от лекуващия лекар. Застрахователят не дължи обезщетение за вреди, причинени вследствие на: действия на органи на властта в отговор на гражданско неподчинение, бунт, въстание, военни действия и др., включително последствия от терористичен акт, освен ако не са обект на договаряне между страните по застраховката; умишлени действия на застрахования или действия, свързани с наказателната му отговорност; болести от всякакво естество; преждевременно раждане или аборт, включително и спонтанен, освен ако те не са предизвикани от настъпилата злополука; опит за самоубийство или самоубийство.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Смесената здравна застраховката "Живот" се сключва срещу събития, свързани с живота и здравето на Застрахования. Като спестовна застраховка продукта предлага професионална грижа за вашите вложения, върху които ежегодно се начислява допълнителна лихва, както и възможност за ползване на бърз кредит срещу резерва на застраховаката, когато обезщетенията са недостатъчни за покриване разходите по медицинска интервенция. Застраховани могат да бъдат физически лица на възраст от 18 до 65 навършени години, като към датата на изтичане срока на застраховката възрастта на Застрахования не трябва са надхвърля 70 навършени години. Срокът на застраховката е от 5 до 30 години. Доживяване края на срока на застраховката от застрахованото лице: При доживяване края на срока на застраховката от застрахованото лице на Застрахования се изплаща резерва на застраховката. Смърт на Застрахования, настъпила през срока на застраховката: При смърт на Застрахования на ползващите лица в случай на смърт се изплаща резерва на застраховката. Хирургическо лечение на Застрахования през срока на застраховката: В случай на хирургическо лечение на Застрахования се изплащат фиксирани суми в зависимост от сложността на операцията, определена съгласно Списъка на хирургическите процедури (операции) , както следва: Малки операции (Група 1): 500 евро на операция; Средни операции (Група 2): 1 500 евро на операция; Комплексни операции (Група 3): 3 000 евро на операция. Болничен престой на Застрахования през срока на застраховката: За всеки пълен ден болничен престой на Застрахования се изплаща дневна сума в размер на 25.00 евро. Дължимата на Застрахования сума за първите два дни при всеки болничен престой през срока на застраховката е за сметка на резерва на застраховката и се удържа от него при извършване на застрахователното плащане.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застрахователната сума е не по-малка от седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на застрахования. Покрити рискове: Смърт от злополука. Трайна нетрудоспособност от злополука. Временна нетрудоспособност от злополука. Допълнителни ползи: Срещу допълнително заплащане, Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" предлага разширяване на застрахователното покритие с рисковете смърт, трайна, временна нетрудоспособност и медицински разходи от БИТОВА злополука и Общо заболяване. Съгласно чл. 200 от Кодекса на труда, в случай на трудова злополука, изплатеното застрахователно обезщетение по тази застраховка се приспада от имуществената отговорност на Работодателя. Застраховане без медицинска оценка на риска.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховката се сключва върху живота и трудоспособността на здрави лица на възраст от 14 до 60 навършени години, като при изтичане на застраховката възрастта на застрахованото лице не трябва да надхвърля 70 години. Срокът на застраховката се избира от Договорителя и може да бъде от 10 до 20 години, като се спазва изискването по т. 1. Размерът на застрахователната сума се определя от Договорителя в евро (EUR) или щатски долари (USD). Покрити рискове: При преживяване на срока на застраховката, застрахователната сума се изплаща на Застрахования или на ползващите лица при доживяване. При смърт на Застрахования, през срока на застраховката, на ползващите лица се изплаща застрахователната сума и застраховката се прекратява. При трайна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на злополука, настъпила през срока на застраховката и при редовно платени премии, на застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на загубената трудоспособност. Ако процентът загубена трудоспособност е над 30% застраховката се освобождава от премии, като остават в сила за пълния размер на застрахователната сума и всички покрити рискове. Допълнителни рискове: По желание на Договорителя и срещу плащането на допълнителна премия, към условията на застраховката може да се включи допълнителен риск "Смърт в резултат на злополука". При смърт на застрахованото лице в резултат на злополука, настъпила през срока на застраховката, на ползващите лица в случай на смърт към обезщетението по т. 6 се изплаща и допълнителна застрахователна сума, при условие че дължимите основни и допълнителни премии са платени. Допълнителната сума се определя от Договорителя и може да бъде равна на основната застрахователна сума или на двукратния й размер.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

GRAWE FAMILY е Валутна Спестовно-Осигурителна Програма за две лица. Тя е изключително подходящ продукт за семейни двойки, бизнес партньори, роднини или приятели, които получават на по-ниска цена една Програма, която защитава живота на две лица и едновременно с това осигурява валутно спестяване. Тя се състои от: Основна програма, включваща спестовна застраховка "Живот" с валутна клауза при "доживяване" или в случай на "смърт"; Допълнителен пакет "Злополука", покриващ риска смърт вследствие на злополука и трайна инвалидност вследствие на злополука. Сключването на Допълнителния пакет "Злополука" е по желание.

Граве Българияwww.grawe.bg »

Животът и здравето на дееспособни български и чуждестранни граждани. Застраховани лица: Физически лица, получили банков кредит Покрити рискове: смърт вследствие на злополука; трайно намалена работоспособност вследствие на злополука; Непокрити рискове: умишлени действия на застрахования с цел самонаранявания и причиняване загуба на работоспособност, както и при особено груба небрежност от негова страна, довела до увреждане на здравето му; самоубийство или опит за самоубийство; употреба на опиати, стимулатори и допинг, алкохол, алкохолни отравяния, самолечение и злоупотреба с лекарства; смърт от заболяване опит за или извършване на престъпление от общ характер; слънчев и топлинен удар; радиоактивни отравяния; аборт, раждане и последвалите усложненията; действия на органи на властта в отговор на гражданско неподчинение, бунт, въстание, военни действия и др., освен ако не са обект на договаряне между страните по застраховката. Застрахователният договор се сключва за срок от 1 /една/ година. Застрахователната премия може да бъде платена директно на представител или посредник на дружеството или по банков път. Застрахователната премия се заплаща в лева. Премията се издължава еднократно или разсрочено. Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума. Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на епикризи, решения на ТЕЛК, актове и други необходими документи. Отстъпка от застрахователната премия се получава: когато сте корпоративен клиент; при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост; при комплексно застраховане.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Продуктът се продава от служителите на Банка ДСК, в качеството й на застрахователен агент и е предназначен за кредитополучателите по всички видове кредити – потребителски, жилищни и ипотечни. Застраховка „Сигурност” се предлага в два варианта – за кредитополучатели по малки кредити с максимален размер до 10 хил. лв. или 5 хил. евро/долара, и за кредитополучатели на големи кредити с размер над 10 хил.лв. или над 5 хил. евро/долара. Застраховката може да се сключва за нови кредитополучатели, както и за съществуващи такива, които нямат застраховка или желаят да прекратят старата и да сключат нова, по новия продукт. Застрахователен продукт „Сигурност” може да бъде закупен, като бъде направен избор между следните два пакета: - пакет „Максимум” със застрахователно покритие смърт, трайна нетрудоспособност и нежелана безработица, - пакет „Живот” със застрахователни покрития за смърт и трайна нетрудоспособност. От застраховката могат да се възползват лицата на възраст между 18 и 64 години, с подходящ здравен статус, а при желание за закупуване на пакет „Максимум” и с постоянна трудова заетост. Правото да получи застрахователно обезщетение е на кредитора Банка ДСК, но при рисковете смърт и трайна нетрудоспособност, ако има разлика между първоначалната застрахователна сума и дължимото към Банката, то тази разлика се получава от застрахования, респ. неговите наследници, което е едно от най-големите ни предимства пред останалите застрахователни компании, предлагащи застраховане на кредитополучатели. За удобство на застрахованите лица и съответно за облекчаване на месечните разходи, при застраховането на малки кредити застрахователната премия се плаща веднъж годишно, а при големи кредити – на месечни вноски.

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

Застраховката се сключва от Работодателя, който плаща застрахователната премия за своя сметка. Застраховани лица могат да бъдат работниците и служителите на Работодателя, включително лицата, работещи по договор за управление. Застраховката се сключва за група от десет или повече застраховани лица. Покрити рискове: Смърт на застрахования вследствие на заболяване; Смърт на застрахования вследствие на злополука или определен вид злополука; Трайно намалена или загубена работоспособност на застрахования от 1% до 100% вследствие на злополука; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука над 21 дни; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука над 41; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука над 90 дни; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на заболяване над 41; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на заболяване над 90; За Работодателя: Работодателят предоставя социална придобивка на служителите си; Разходите за застраховка „Живот”, извършени от работодателя за неговите работници и служители, които не превишават 40 лева месечно за всеки работник или служител не се облагат нито с окончателен данък нито с данък върху печалбата; Работодателят не дължи осигуровки върху разходите за застраховка „Живот”; Съгласно съдебната практика, ако застрахователната премия се плаща от Работодателя, платените от застраховател на работник или служител суми при трудова злополука, се приспадат от дължимото от работодателя обезщетение по чл.200 от Кодекса на труда.

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

ПОКРИТ РИСК – РАЗМЕР НА СУМИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА: ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА: РЕНТА СЪГЛАСНО ОУПЖЗ И ИЗБРАНИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАНИЯ СУПЖЗ. ПРИ СМЪРТ ОТ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: 2500 BGN. ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА: 5000 BGN. ПРИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ: ДО 2500 BGN. ПРИ ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ЗА СРОК НАД 14 ДНИ: 300BGN.ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ, НА ВСЕКИ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. НАЧАЛО: 24.00 ч. НА ДАТАТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪРВАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА/КРАЙ: ДО НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове