Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Застраховка „Пътуване в чужбина” е една от защитните програми на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, която Ви препоръчваме, за да си осигурите спокойна и приятна почивка или бизнес пътуване извън страната. Тази застраховка покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до предпочитания от Вас лимит. При необходимост, с нея получавате гарантирана денонощна подкрепа за Вас и Вашите близки, когато сте далеч от дома.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

GRAWE CAPITAL е Валутна Спестовно-Осигурителна Програма, с която неусетно се натрупва значителен капитал във валута, като едновременно с това се гарантира високо застрахователно покритие през целия срок на Програмата. GRAWE CAPITAL е спестовна застраховка "Живот" с валутна клауза при "доживяване" или в случай на "смърт" с еднократна вноска /минимум 2 500 EUR/. Покрития: 1.При доживяване от Застрахованото лице на срока на Програмата, на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции. 2.При смърт на Застрахованото лице през срока на Програмата на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта.

Граве Българияwww.grawe.bg »

Лична инвестиция осигуряваща застрахователна защита през срока на застраховката и гарантирана сума в края; Натрупване на допълнителна доходност от инвестиции; Данъчни преференции за гражданите и работодателите. Допълнителни опции за избор по личната Ви застраховка Избор на валутата на застраховката между евро и щатски долари; Засилване на застрахователната защита, чрез включване на допълнителен застрахователен риск при злополука ("Смърт от Злополука"); На всички наши клиенти предоставяме много възможности и предимства: На всички наши клиенти предоставяме много възможности и предимства: Възможност за използване на спестовните застраховки като обезпечение, срещу което да тегли кредит; Освобождаване от плащане на вноски, които се поемат от "Алианц България Живот" при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахованото лице над 30% ; Отстъпки от вноската при плащане на срокове над една година или еднократно; Възможност за заплащане на застраховката, директно в избраната валута или в лева по фиксинга на БНБ, по банков път, на каса или автоматично чрез дебитни карти.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Сключването на срочна застраховка „Живот“ за кредитополучатели с намаляваща застрахователна сума е начин да с гарантирате спокойствие и защита на Вашите дългосрочни интереси, както и да планирате разходите си по-разумно. Най-често такава застраховка се предлага на клиентите на банкови институции, които планират покупка на жилище, но тя е подходяща също и при всеки вид кредит, който Ви обвързва с по-сериозна сума - за покупка на автомобил, за обучение, дори за околосветско пътешествие. Застрахователната сума по застраховката е съобразена със срока и размера на Вашия кредит, както и с финансовите ви възможности.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Застраховката Work & Travel е подходяща за Вас, ако планирате да пътувате в чужбина по младежки програми за обмен за работа или обучение. Тази застраховка покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до определен лимит и при необходимост - Ви осигурява денонощна подкрепа, когато сте далеч от дома. Ако сте притежател на International Student Identity Card /ISIC/, International Youth Travel Card /IYTC/, International Teacher Identity Card /ITIC/ - тази застрахователна програма е точно за Вас. Можете да я намерите и в офисите на Usit Colours, за да си осигурите едно по-безгрижно пътуване.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

При настъпване на застрахователно събитие Асистанс компанията предоставя на Застрахования: имена на лекари, стоматолози, лекари-специалисти, адреси на болници, медицински центрове, аптеки, центрове за оказване на спешна помощ и др.; дава указания за действията, които трябва да бъдат предприети преди посещение при лекар. Асистанс компанията предоставя информация за здравословното състояние на Застрахования на всички заинтересовани страни, включително на негoвото семейство. При изявено желание от страна на Застрахования, Асистанс компанията осигурява посещение на лекар при лежащо болeн. Таксата за медицинския преглед и лекарският хонорар, в този случай, са за сметка на Застрахования.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Условията и редът за задължително застраховане на лицата по чл. 83, ал. 4 от Закона за здравето, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и минималните премии, са определени в Наредбата за условията и реда за задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в република България или преминават транзитно през страната, приета с ПМС № 80 от 03.05.2005 г. Застраховат се чужди граждани пребиваващи или транзитно преминаващи през България, в добро здравословно състояние. Покрити рискове: медицински разходи вследствие злополука или остро заболяване; спешна стоматологична помощ; транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение. Непокрити рискове: хронични заболявания от всякакво естество и последиците от тях, налични заболявания преди началната дата на застрахователния договор; повтарящи се заболявания; умишлени действия на застрахования с цел самонаранявания и причиняване загуба на работоспособност, както и при особено груба небрежност от негова страна, довела до увреждане на здравето му; самоубийство или опит за самоубийство; употреба на опиати, стимулатори и допинг, алкохол, алкохолни отравяния, самолечение и злоупотреба с лекарства; слънчев и топлинен удар; радиоактивни отравяния; заболяване от СПИН, венерически и други болести, предавани по кръвен път; разноски, които са платени или поети от медицински схеми, други застрахователи, правителствена или частна медицинска програма; лечение на психични и психоневрологични смущения или състояния, а също и при прилагане на психоаналитично или психотерапевтични методи; разходи за хемодиализа и хемотрансфузия; трансплантация на органи, тъкани и клетки; искове в случай, че застрахованото лице е с фатална диагноза; искове в случай, че застрахованото лице пътува с цел лечение в Р България; искове на Застрахован вследствие участие в състезания или подготовка за такива; пластични козметични операции и други козметични медицински услуги. Застрахователният договор не може да бъде сключен за срок по-дълъг от 90 дни. Застрахователната премия се заплаща еднократно в лева, в деня, в който се сключва застрахователния договор. Не се допуска разсрочено плащане на премията. Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума. Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на епикризи, фактури, рецепти, решения на ТЕЛК, актове и други необходими документи. Отстъпка от застрахователната премия се получава: когато сте корпоративен клиент; при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост; при комплексно застраховане.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Медицинска и пътническа застраховка, осигурена от Lloyds със следните покрития: (1) ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА (1a) Смърт при физическо нараняване, в резултат на злополука ?25,000 (1b) Загуба на един или повече крайници или едно или двете очи ?25,000 (1c) Пълна трайна неработоспособност по отношение всички видове професии ?25,000 За деца на възраст под 16 години, покритието е само по точка (1a) в размер на: ?5,000 (2) МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ До ?30,000 Удръжки: ?100 (2а) Разходи за погребение в чужбина До ?2,000 (3) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ НА ДНЕВНА БАЗА ?50 за пълен ден Платим до 30 дни, за максимална сума до ?1,500 (4) БАГАЖ И ЛИЧНИ ВЕЩИ До ?2,000 Лимит за стойност на бижута и ценности: ?250 Лимит за единична вещ: ?250 Удръжки ?50 (5)ПРАВНИ РАЗНОСКИ ?1,000

СИБАНКwww.cibank.bg »

Лична инвестиция осигуряваща застрахователна защита през срока на застраховката и гарантирана сума в края; Натрупване на допълнителна доходност от инвестиции; Данъчни преференции за гражданите и работодателите. Допълнителни опции за избор по личната Ви застраховка Избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари; Индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация; Засилване на застрахователната защита и поемане на медицински разноски на застрахованите, чрез включване на допълнителни застрахователни покрития при злополука (Пакет "Злополука"). На всички наши клиенти предоставяме много възможности и предимства: Възможност за използване на спестовните застраховки като обезпечение, срещу което да тегли кредит; Освобождаване от плащане на вноски, които се поемат от "Алианц България Живот" при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахованото лице над 30%; Отстъпки от вноската при включване на повече рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно; Възможност за заплащане на застраховката, директно в избраната валута или в лева по фиксинга на БНБ, по банков път, на каса или автоматично чрез дебитни карти.

Алфа Банкwww.allianz.bg »

Злополука на посетителски места Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на посетителите на застрахованите обекти - културно-развлекателни салони, спортни зали и др., в случаите на злополука. Осигурява следните покрития: Смърт от злополука; Трайна загуба на трудоспособност, вследствие злополука; Медицински и транспортни разноски, вследствие злополука.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове