Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Предимства: ефективна застрахователна защита; сигурност;спокойствие. Покрити рискове смърт от застрахователна злополука; трайна загуба на трудоспособност вследствие застрахователна злополука; временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука продължила повече от 21 дни; Разходи за лекарства и консумативи при злополука; Болничен престой при злополука; Хирургическо лечение на последиците от злополука.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

GRAWE START е Валутна Спестовно - Осигурителна Програма за деца, която дава възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира застрахователна защита през целия срок на договора, както за детето, така и за застраховащия (роднина на детето), ако той желае. Тя се състои от: Основна програма, включваща спестовна застраховка "Живот" с валутна клауза на детето и застраховка "Изплащане на застрахователната сума при трайна инвалидност на детето вследствие на злополука над 50 %". Допълнителен пакет "Злополука", покриващ рисковете смърт вследствие на злополука на застраховащия и застраховка "Освобождаване от премии при трайна инвалидност вследствие на злополука над 50%" на застраховащия.

Граве Българияwww.grawe.bg »

Лична инвестиция осигуряваща гарантирана рента за определен срок; Допълнителна рента необвързана с пенсионна възраст или прослужен трудов стаж; Натрупване на допълнителна доходност от инвестиции; Данъчни преференции за гражданите и работодателите. Допълнителни опции за избор по личната Ви застраховка Избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари; Избор за получаване на пожизнена или срочна рента; Възможност Вашата рента да се наследява; Включване на застрахователна защита и поемане на медицински разноски на застрахования, чрез включване на допълнителни застрахователни покрития при злополука ("Пакет Злополука"); На всички наши клиенти предоставяме много възможности и предимства: Възможност за използване на рентната застраховки като обезпечение, срещу което да тегли кредит; Освобождаване от плащане на вноски, които се поемат от "Алианц България Живот" при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахованото лице над 30%; Отстъпки от вноската при включване на повече рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно; Възможност за заплащане на застраховката, директно в избраната валута или в лева по фиксинга на БНБ, по банков път, на каса или автоматично чрез дебитни карти.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Спестява и умножава средства отделяните от вас средства за бъдещето на децата. Помага на децата да преживеят неприятните изненади, които може да им поднесе животът. Помага на вашите деца, ако се случи вие да не можете да се грижите за тях. Гарантирана сума в края на застрахователния период: – гарантирана сума: парите от вноските се натрупват, заедно с лихвите и формират застрахователната сума, която детето получава в края на застрахователния период – срокът на застраховката е 25 години: колкото по-дълъг срок изберете, толкова по-добри са финансовите резултати. Възможност за допълнителна доходност върху спестяванията. Вие можете да увеличите лихвите по спестяванията с наша помощ. Доверете се нашите експерти – EUREKO е с огромен опит и доказан професионализъм в управлението на инвестиции. Гарантираната сума в края на периода си остава гарантирана – а лихвите могат да бъдат още по-големи. Освен сигурните спестявания за бъдещето на децата ни, застраховка „Когато порасна“ помага на децата да преживеят неприятните изненади, които може да ни поднесе животът. Злополуката е една такава изненада и е добре някой да има грижата, ако ни се случи.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

GRAWE COMFORT е Валутна Спестовно-Осигурителна Програма, предлагаща уникална комбинация, гарантираща висока спестовност, защита при настъпване на определено тежко заболяване, допълнително покритие срещу риска смърт вследствие от злополука и предлагаща разнообразни допълнителни застрахователни пакети при годишни премии. Тя се състои от: Основна програма, включваща спестовна застраховка "Живот" при "доживяване", "при настъпване на определено тежко заболяване" или в случай на "смърт" и застраховка "смърт на Застрахованото лице вследствие на злополука".

Граве Българияwww.grawe.bg »

ING Group e лидер в застраховането в Централна и Източна Европа и е сред най-големите в световен мащаб. През 2006 г. стартира ING Животозастраховане – клон на ING Insurance Co.Ltd., Унгария. Kомпанията пренася в България многогодишния опит на ING в животозастраховането. Новият член на групата на ING в България започва с мрежа от агенции, обхващаща най-големите български градове. Животозастрахователните продукти са важно допълнение към пенсионноосигурителните услуги в реализиране на основния стремеж на компанията да помага на хората да планират финансовото си бъдеще. ING Животозастраховане предлага индивидуални застрахователни решения, разработени според потребностите на всеки клиент. Те са създадени, за да гарантират качеството на живот, независимо от обстоятелствата.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

Застраховката предвижда обезщетяване на застрахования за действително заплатените от него разходи за стационарно лечение в болнично заведение, в резултат на претърпяна злополука, ако стационарното лечение е продължило минимум две денонощия. Застраховката може да бъде сключена като индивидуална, групова за сметка на работодателя или семейна. Осигурява следните покрития: Разходи за стационарно лечение - възстановяват се реално извършените за стационарно лечение разходи до размера на избраната застрахователна сума; Дневни пари за болничен престой - на Застрахования се изплащат по 1 % от застрахователната сума за всеки ден от стационарното лечение, но за не повече от 10 дни еднократно и 20 дни за целия период на застраховката.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

GRAWE LIFE е Валутна Спестовно-Осигурителна Програма, предлагаща оптимално съотношение между спестовност и застрахователна защита при годишни премии. Тя се състои от: Основна програма, включваща спестовна застраховка "Живот" при "доживяване" или в случай на "смърт" и застраховка "Освобождаване от премии при трайна инвалидност вследствие на злополука над 50%". Допълнителен пакет "Злополука", покриващ рисковете смърт вследствие на злополука,трайна инвалидност вследствие на злополука и изплащане на дневни пари при болничен престой вследствие на злополука. Сключването на Допълнителния пакет "Злополука" е по желание.

Граве Българияwww.grawe.bg »

Застраховката се сключва по силата на Наредба за задължителното застраховане и е задължителна за собствениците и водачите на МПС, предназначени за обществен превоз на пътници. Видовете средства за обществен транспорт, за които тази застраховка е задължителна са: релсови, тролейбуси и автобуси, таксита, въжени линии и влекове, морски и други плавателни съдове и въздухоплавателни средства. Покритите рискове са Смърт и трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука при минимална застрахователна сума за пътник 20 000 лева.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

GRAWE CORPORATE е Групова Валутна Спестовно - Осигурителна Програма, която работодателите сключват за техните служители. Ползващи се лица могат да бъдат: при доживяване - работодателят и/или служителят; при смърт - посочените от работодателя или служителя лица. GRAWE CORPORATE сe отличава с гъвкавост, тъй като в случай на прекратяване на трудовото правоотношение с даден служител, на негово място работодателя може: да предложи друго лице; да направи откуп; да разпредели застрахователната резерва от застраховката на напусналия служител между останалите Застраховани лица; напусналият служител да си откупи правата по договора и да продължи самостоятелно да поддържа Програмата. Валутната Спестовно-Осигурителна Програма GRAWE CORPORATE се състои от: Основна програма която може да бъде сключена: 1.по тарифа GRAWE LIFE /има по-висока застрахователна защита/, тя включва спестовна застраховка "Живот" с валутна клауза при "доживяване" или в случай на "смърт" и застраховка "Освобождаване от премии при трайна инвалидност вследствие на злополука над 50%"; 2.по тарифа GRAWE SAVE /има по-силен спестовен елемент/, тя включва спестовна застраховка "Живот" с валутна клауза при "доживяване" или в случай на "смърт" и застраховка "Освобождаване от премии при трайна инвалидност вследствие на злополука над 50%"; Допълнителен пакет "Злополука" , покриващ риска смърт вследствие на злополука и трайна инвалидност вследствие на злополука. Сключването на Допълнителния пакет "Злополука" е по желание.

Граве Българияwww.grawe.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове