Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Застраховката се сключва съгласно Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната, наричана по-долу в текста Наредбата. /обн. в ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г.; изм. и доп., обн. в ДВ бр. 57 от 13.07.2007 г.; изм., обн. в ДВ бр. 51 от 05.07.2011 г./. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще обезщети застрахованото лице за действително извършените медицински разходи за неотложна и спешна медицинска помощ при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали в срока на действието на застрахователния договор. За разходи за лечение и болничен престой се считат разходите за медицинска помощ при спешни състояния, разходите, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ и разходите за дентална помощ по условията на Наредбата.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Тази застраховка е предназначена за чужди граждани, които краткосрочно или продължително пребивават в Република България или транзитно преминават през страната. Застраховката е задължителна за лицата, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея и нямат сключена в чужбина здравна осигуровка или медицинска застраховка, валидна за територията на Република България. Застрахователно покритие: В обсега на застрахователната отговорност се включват: Разходи за извънболнично лечение и болничен престой. Разходи за транспортиране. Разходи за спешно дентално лечение. Застрахователна сума: Минималната застрахователна сума съгласно чл. 12 от Наредбата за Общите условия, минимална застрахователна сума, минимална застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Р.България или преминават транзитно през страната е 60 000 лева.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Не е ли най-важното да предпазите Вас и тези, които обичате, срещу последиците от събития, които може да променят живота Ви? Злополуките не се случват само на пътя. Такива могат да се случат и на улицата, когато сте сред приподата , или просто инцидент в кухнята.... В ежедневието Ви, когато не сте в автомобила си, нито на работното си място, рискът от злополука остава и затова е важно да сте в сигурни ръце в такъв момент. Финансова подкрепа - дори само при Продължителен болничен и Хоспитализация Финансова сигурност за Вас и Вашето семейство в случай на злополука В случай на ПТП – най-често срещаните злополуки сумата на обезщетението се удвоява

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

GRAWE COMFORT е Валутна Спестовно - Осигурителна Програма, предлагаща уникална комбинация, гарантираща висока доходност, защита при настъпване на определено тежко заболяване, допълнително покритие срещу риска смърт вследствие от злополука и предлагаща разнообразни допълнителни застрахователни пакети при годишни премии. Тя се състои от: Основна програма, включваща спестовна застраховка „Живот” при „доживяване”, „при настъпване на определено тежко заболяване”, или в случай на „смърт на Застрахованото лице вследствие на злополука”. Допълнителен пакет „А”, покриващ риска „трайна инвалидност на Застрахованото лице в размер над 50%, настъпила вследствие на злополука”. Допълнителен пакет „В”, покриващ риска „трайна инвалидност на Застрахованото лице вследствие на злополука” и „болничен престой над 3 дни на Застрахованото лице вследствие на злополука”. Сключването на допълнителните пакети е по желание, като те могат да бъдат сключени заедно и поотделно. Основна програма – Покрити рискове: При доживяване от Застрахованото лице на срока на Програмата, на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователна сума, включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции; При настъпване на определено тежко заболяване през срока на Програмата на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума, включително и натрупаният до момента допълнителен доход от лихви и инвестиции; При смърт на Застрахованото лице през срока на Програмата на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователна сума включително и натрупаният до момента допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта; При смърт на Застрахованото лице вследствие на злополука през срока на Програмата на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща удвоената застрахователна сума по основната програма, включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта. При програма GRAWE COMFORT е възможно сключването на Допълнителен пакет „А” със застрахователна сума в размер на 10 000 EUR. Покрит риск: При трайна инвалидност на Застрахованото лице в размер на или над 50%, настъпила вследствие на злополука през срока на Пеограмата на Застрахованото лице се изплаща пълната застрахователна сума по Допълнителен пакет „А”. Изплатеното обезщетение за инвалидност не се приспада от крайната сума, която Застрахованото лице ще получи при изтичане на Програмата. При програма GRAWE COMFORT е възможно сключването на Допълнителен пакет „В” с покрития 5 000, 10 000 или 20 000 EUR в зависимост от покритието по Основната програма. Покрити рискове: При трайна инвалидност вследствие на злополука през срока на застраховката на Застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума по Допълнителния пакет „В”, равен на процента на инвалидност. Изплатеното обезщетение за инвалидност не се приспада от крайната сума, която Застрахованото лице ще получи при изтичане на Програмата. При престой в болница над 3 дни на Застрахованото лице вследствие на злополука през срока на застраховката на Застрахованото лице се изплащат дневни пари за целия период на болничния престой (включително и първите 3 дни). Размерът на дневните пари е 5, 10 или 20 EUR според застрахователната сума по Основната програма. Застрахователна премия Минималният размер на годишната застрахователна премия е 200 EUR. Срок на Програмата Минимален срок: 10 години Максимален срок: 25 години Възрастови граници Начална възраст: 20 години Крайна възраст за сключване на Програмата: 55 години /За лица на възраст между 51 и 55 години се изисква Основен медицински преглед/ Крайна възраст при изтичане на Програмата: 65 години.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Застраховката се сключва върху живота на физически лица от 16 до 69 години, като при изтичане на срока на застраховката възрастта на застрахованото лице не трябва да надхвърля 70 години. Какво покрива? Пълното застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Клауза “А” – Основно покритие Временна неработоспособност от злополука - изплаща се договореното в полицата обезщетение; Трайнo намалена работоспособност от злополука - изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента трайно намалена работоспособност, определен от ТЕЛК, НЕЛК и/или ЗМК; Смърт в резултат от злополука - изплаща се застрахователната сума. Клауза “Б” – Допълнително покритие Медицински разходи - възстановяват се разходи до договорен в полицата размер; Спасителни разходи - възстановяват се разходи до договорен в полицата размер; Ритуални разходи при смърт от злополука - на наследниците се изплаща обезщетение до договорен в полицата размер; Разходи за болничен престой - Застрахованият получава договорената в застрахователната полица сума за всеки ден хоспитализация. Териториален обхват: Застраховката е валидна за територията на Република България и/или цял свят.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховката се сключва върху живота на физически лица от 16 до 69 години, които предстои да получат или са получили банков кредит, като при изтичане на срока на застраховката възрастта на застрахованото лице не трябва да надхвърля 70 години. Какво покрива? Пълното застрахователно покритие осигурява защита срещу следните рискове: В случай на смърт Застрахователят изплаща на банката-кредитор частта от непогасения кредит, а на другите ползващи лица се изплаща остатъкът от застрахователната сума; По желание на Застрахования може да се включат и допълнителни рискове - трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност в резултат на злополука, като при настъпване на застрахователно събитие обезщетенията се изплащат на Застрахования. Срок на застраховката: Срокът на застраховката се договаря в зависимост от срока на договора за кредита и изискванията на банката-кредитор. Застрахователна сума: Застрахователната сума е равна на размера на отпуснатия кредит. Валута на договора Застрахователната сума може да се определи и във валутата на договора за кредит.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Застраховат се лица, активно практикуващи спортна дейност на аматьорски или професионални начала, организирани в спортни клубове, отбори, дружества, федерации и др., както и длъжностни лица, имащи отношение към организацията, подготовката и участието на спортистите в учебно-тренировъчния и състезателeн процес в отбора, клуба, съюза или федерацията. Какво покрива? Пълното застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Клауза “А” – Основно покритие Временна неработоспособност от злополука – изплаща се обезщетение в зависимост от продължителността на неработоспосбносоността на Застрахования; Трайнo намалена работоспособност от злополука, както и настъпила злополука по време на състезание - изплаща се обезщетение в двоен размер; Смърт в резултат от злополука, както и настъпила злополука по време на състезание - обезщететяват се наследниците със застрахователната сума в двоен размер. Клауза “Б” – Допълнително покритие Медицински разходи – възстановяват се разходи до договорен размер; Спасителни разходи – възстановяват се разходи до до договорен размер; Разходи за болничен престой – Застрахованият получава договорената в полицата сума за всеки ден хоспитализация; Приключване на спортна кариера (само за професионални спортисти) поради телесна повреда в резултат на злополука, настъпила по време на състезание - Застрахователят обезщетява еднократно Застрахования с договорена в застрахователната полица сума.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Лица, посещаващи както планинските, така и морските курорти на територията на Република България. Могат да се застраховат български или чуждестранни граждани от 3 до 70 г. Полицата може да бъде индивидуална или групова. Какво покрива? Пълното застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Основно покритие: Спасителни разходи в резултат на злополука - на Застрахования или директно на Планинска спасителна служба се възстановяват разходи, направени в резултат на злополука за издирване, спасяване и транспортиране на Застрахования до най-близкото заведение за оказване на медицинска помощ; При извършени медицински разходи в резултат на злополука на Застрахования се възстановяват разходи, предписани за лечението на последиците от злополуката и действително направени от Застрахования във връзка с лечението на последиците от злополуката. Допълнително покритие: Временна неработоспособност в резултат на злополука; Трайно намалена работоспособност в резултат на злополука; Смърт от злополука – изплаща се договорената застрахователна сума.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

По групова застраховка “Злополука” се застраховат група физически лица, които имат поне една обща характеристика – работно място, обща професионална или друга организация, участие в едно и също мероприятие. Застраховката може да се сключи по приложен списък или за улеснение на работодателите – по средносписъчен състав. Какво покрива? Пълното застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Клауза “А” – Основно покритие Временна неработоспособност от злополука – изплаща се обезщетение в зависимост от продължителността на неработоспособността на Застрахования; Трайнo намалена работоспособност от злополука, като при настъпила трудова злополука Застрахователят изплаща обезщетение в двоен размер; Смърт в резултат от злополука, като при настъпила трудова злополука Застрахователят обезщететява наследниците със застрахователната сума в двоен размер. Клауза “Б” – Допълнително покритие Медицински разходи – възстановяват се разходи до договорен в полицата размер; Спасителни разходи – възстановяват се разходи до договорен в полицата размер; Ритуални разходи при смърт от злополука – на наследниците се изплаща обезщетение до договорения в полицата размер; Разходи за болничен престой – Застрахованият получава договорената в застрахователната полица сума за всеки ден хоспитализация.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Учащи и техните преподаватели в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения. Застраховката се сключва с поименен списък на застрахованите, който се заверява от класен ръководител или директор, и е неразделна част от застрахователната полица. Какво покрива? Пълното застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Клауза “А” – Основно покритие Временна неработоспособност от злополука от 11-тия ден – изплаща се обезщетение в зависимост от продължителността на неработоспособността на Застрахования; Трайнo намалена работоспособност от злополука - Застрахователят изплаща обезщетение в процент от застрахователната сума; Смърт в резултат от злополука - Застрахователят обезщететява наследниците с договорената застрахователната сума. Клауза “Б” – Допълнително покритие Медицински разходи – възстановяват се разходи до договорения в полицата размер; Временна неработоспособност в резултат на инфекциозно заболяване (само по време на кампания) - изплаща се обезщетение в зависимост от продължителността на неработоспособността на Застрахования.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове