Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Загуба на живот вследствие на злополука с обезщетение от 5000 лв. Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на злополука с обезщетение от 5000 лв. Покриване на разходи за преиздаване на oткраднaти/изгубени заедно с банковата карта лични документи (лична карта, шофьорска книжка, задграничен паспорт и талон за правоуправление на МПС) с лимит до 250 лв. В случай на злоупотреба с кредитната карта, застрахователната компания възстановява до 300 лева от сумите признатите от ОББ за неоторизирани транзакции. Цена на покритието за една година - 1.50лв. месечно, събирани еднократно за период от една година (18.00лв).

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

Застрахователната програма "Защита на дома и семейството" е интегриран продукт, който предлага застрахователна защита на клиентите на ОББ при следните рискове: Застраховка "Живот": Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука; ­Пълна трайна нетрудоспособност* вследствие на заболяване или злополука; ­Временна пълна нетрудоспособност** вследствие на заболяване или злополука. Застраховка "Имущество": ­Увреждане / унищожаване на ипотекирания имот; Гражданска отговорност към трети лица. Нива на защита в случай на застрахователно събитие: Пакет "А": Покритие „Живот"- застрахователната сума по покритие „Живот" е равна на остатъка по кредита. Обезщетението по риска Временна Пълна Нетрудоспособност се изплаща за всеки пълен 30 (тридесет) дневен период и е дължимо след изтичане на 60 (шестдесет) дневен изчаквателен период и е в размер на една месечна вноска според първоначалния погасителен план. Застрахователната сума по част имущество е в размер на остатъка по кредита. Лимит на отговорност към трети лица - 500 лв. Пакет "Б": Покритие „Живот" - покритието на Пакет „А" Покритие „Имущество" Застрахователната сума е в размер на пазарната оценка на имота към момента на отпускане на кредита. Нива на риска и съответстващи изискуеми медицински документи: до 75 000 лв - попълва се здравна декларация; от 75 001 лв до 150 000 лв. - попълва се здравна декларация и медицински въпросник; над 150 001 лв. - попълва се здравна декларация и медицински въпросник; предоставят се необходимите медицински изследвания и кандидата подлежи на предварително одобрение за застраховка от Застрахователната компания.

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

Защита ползвате при следните често срещани заболявания: Сърдечен инфаркт; Мозъчен инсулт; Рак; Бъбречна недостатъчност; Слепота; Трансплантация; Засягане на коронарната артерия (Байпас). Основните предимства на програма „Здраве" са: Солидно обезщетение на достъпна за всеки цена! Ползвате и покритие „Живот" в следствие на злополука; При достигане на максимална възраст, клиентите ползващи програмата не отпадат от нея, а продължават да я ползват още 5 години с редуцирани покрития; Лично ползвате обезщетенията; Получавате възможност за по-добро лечение; Не натоварвате финансово себе си и своите близки в трудни моменти. Получавате финансова подкрепа в трудни моменти.

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

.Покрити рискове: Застрахователната програма "Защита на кредита" осигурява клиентите на ОББ при следните рискове: Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука; Пълна трайна нетрудоспособност* вследствие на заболяване или злополука; Временна пълна нетрудоспособност** вследствие на заболяване или злополука; Платимо обезщетение: В случай на настъпване на застрахователно събитие „Загуба на живот" или „Пълна трайна нетрудоспособност", застрахователната компания изплаща на бенефициента ОББ задължението на клиента към момента на настъпване на събитието. В случай на настъпване на застрахователно събитие „Временна Пълна Нетрудоспособност", покритието влиза в сила след изтичане на 60 дневен изчаквателен период. След изтичането му компанията покрива месечните вноски на клиента след представяне на болничен лист за всеки следващ 30 дневен период. Размерът на месечното обезщетение не може да надхвърля 500 лв. Периодът на покритие е до 24 месечни вноски за периода на кредита. Цена на застрахователното обезщетение: Паричната стойност на застрахователната защита е 99 стотинки месечно за всеки 1000 лева отпуснат кредит. Застрахователната премия се събира месечно и се добавя към дължимата месечна вноска по кредита.

ОББ МетЛайфwww.ubb-metlife.bg »

Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като полицата може да се сключи в три варианта – индивидуална, семейна и групова. По условията на застрахователната полица се покриват следните рискове: Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука; Медицински разходи /включително разходи за болничен престой/, но за не повече от 30 дни от датата на злополуката; Разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение вследствие злополука. Покритието по полицата е валидно за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застраховката е подходяща за лица, активно практикуващи спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, както и за длъжностни лица, имащи отношение към организацията, подготовката и участието на спортистите в учебно-тренировъчния и състезателeн процес в отбора, клуба, съюза или федерацията. Застраховката може да бъде индивидуална или групова. Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете. Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития за: Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука; Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар; Дневни пари за болничен престой; Действително извършените разходи за издирване и спасяване на Застрахования; Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования. Допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. Застраховката може да се сключва индивидуално и групово. Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете. Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития за: Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука; Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар; Дневни пари за болничен престой. Допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

По условията на тази застраховка ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” покрива риска от настъпване злополука, настъпила по време на пътуване със застрахованото моторно превозно средство (с изключение на мотоциклети и мотопеди), включително при качване или слизане от него, в рамките на срока на застраховката, в резултат на пътно-транспортно произшествие, която пряко е причинила смърт или трайна загуба на работоспособност на лицата, пътуващи в застрахованото МПС. Покритието по тази застраховката е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България и чужбина. Условията на полицата предоставят възможност по нея да бъдат застраховани всички лица, пътуващи в моторното превозно средство или само водача на МПС, в зависимост от избора на Застраховащия.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Условията на застрахователната полица са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука". Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, в чиято полза се сключва застраховка “Трудова злополука”. Застрахователната полица осигурява покритие срещу следните рискове: Смърт в резултат на трудова злополука; Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука; Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Застраховката е предназначена за застраховане на физически лица /български и чуждестранни граждани/, които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство/домакинство или за група физически лица, при пътуване и пребиваване в страната и чужбина с цел бизнес-пътувания, екскурзии и престой. Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете. Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, Булстрад Виена Иншурънс Груп ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития за: Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука; Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар; Дневни пари за болничен престой; Действително извършените разходи за издирване и спасяване на Застрахования; Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования; Действително извършените разходи за репатриране на тленните останки на Застрахования; Действително извършени погребални разноски за погребението на тленните останки на Застрахования. За това покритие не подлежат на застраховане чуждестранни граждани.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове