Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Детска спестовна застраховка с допълнителни покрития: Децата са нашата най-голяма радост и безценно богатство. Те са бъдещето, към което трябва да проявим родителска грижа и отговорност. Ние в УНИКА знаем колко е важно да отгледаме здрави, щастливи и пълноценни деца, като наред с това обезпечим и доброто им образование, за да им осигурим перспективно бъдеще, подходяща социална среда, добра и успешна реализация, висок жизнен стандарт. Чрез Детска застраховка "УНИКА Генерация" имате възможност: да планирате бъдещето да осигурите на детето си добро образование и старт в живота да натрупвате средства, които да му предоставите при необходимост, за продължаване на образованието или в първите стъпки от самостоятелния му живот

ЗК "УНИКА" АДwww.uniqa.bg »

ПОКРИТИ РИСКОВЕ: Временна загуба на работоспособност, вследствие на злополука; Временна загуба на работоспособност от общо или акутно заболяване; Трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука; Трайна загуба на работоспособност, вследствие на професионално заболяване; Смърт от злополука (трудова и битова); Медицински разноски, вследствие на злополука и общо заболяване; При специални условия Дружеството предлага допълнителни застраховки на: Спортисти; Учащи и педагози; Работници и служители по време на работа (задължителна трудова злополука); Всички пътуващи в МПС, включително и в средствата за обществен превоз;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Индивидуална застраховка „Злополука” на картодържатели може да сключи всяко физическо лице, което е титуляр на разплащателна сметка в лева в Банка ДСК ЕАД, по която има издадена основна карта на негово име, т.е. „Картодържател”. Необходимо е картодържателят, да е на възраст от 18 до 64 навършени години, към началото на застрахователното покритие. Възрастта на застрахования не може да надвишава 65 навършени години към края на застрахователното покритие. Покрити рискове: Смърт на застрахования вследствие на злополука; Трайно намалена или загубена работоспособност над 50% на застрахования вследствие на злополука. Срокът на застрахователното покритие е една година. Срокът на застрахователното покритие се продължава автоматично всяка година. Автоматичното продължаване на срока на застрахователното покритие не се прилага ако: някоя от страните уведоми писмено другата, че не желае продължаване на покритието; Застрахованият е навършил 65 години; Застрахованият не плати застрахователната премия за продължението на срока на застрахователното покритие.

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

Целта на рисково-осигурителния план е да предложи финансови решения в два случая. Запазване на жизнения стандарт - при неблагоприятни събития, засягащи източника на основния доход в домакинството, стандартът на живот на близките хора ще бъде гарантиран. Посрещане на непредвидени разходи - семейството е облекчено да се справи с възникващите допълнителни материални разходи като резултат от неочаквани обстоятелства, засягащи живота на застрахованото лице. Всеки от нас ежедневно е заобиколен от множество рискови фактори. Разумно е да се погрижим за онези, които са ни скъпи и чийто жизнен стандарт и материална стабилност зависят от нас.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

Условията и редът за задължително застраховане за риска „трудова злополука” на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им са определени в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, приета с ПМС №24 от 06.02.2006 г. Застраховани лица: Работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. смърт вследствие на трудова злополука; трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука; – временна неработоспособност вследствие на трудова злополука. По смисъла на наредбата: „трудова злополука” е понятието по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Непокрити рискове: умишлени действия на застрахования с цел самонаранявания и причиняване загуба на работоспособност; Застрахователният договор не може да бъде сключен за срок по-кратък от 1 /един/ месец и по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца. Застрахователната премия може да бъде платена директно на представител или посредник на дружеството или по банков път. Застрахователната премия се заплаща в лева. Премията се издължава еднократно или разсрочено. Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума. Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на разпореждане на ТП на НОИ, декларация на работодателя за настъпила трудова злополука, епикризи, болнични листа, решения на ТЕЛК, актове и други необходими документи. Отстъпка от застрахователната премия се получава: когато сте корпоративен клиент; при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост; при комплексно застраховане.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

ING Едно е модерен финансов продукт, позволяващ инвестиране на международните финансови пазари. Продуктът съчетава застрахователната закрила и данъчните преференции на традиционните застраховки "Живот" с възможността за по-висока доходност в резултат на професионално управлявани инвестиции. ING Едно има два компонента – застрахователен и инвестиционен.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

Предимства: ефективна застрахователна защита; обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на неговата смърт от застрахователна злополука; финансова помощ в случай на загуба на трудоспособност от злополука. Покрити рискове: смърт от застрахователна злополука; трайна загуба на трудоспособност вследствие застрахователна злополука; временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука продължила повече от 21 дни. Допълнителни рискове: медицински разноски, вследствие застрахователна злополука; инвалидизиране и временна загуба на трудоспособност от, вследствие професонално заболяване; разходи за репатриране и погребение при смърт вследствие застрахователна злополука. Дружеството носи отговорност за посочените рискове, както по време на работа, така и в извънработно време, като срещу минимални застрахователни вноски от страна на застрахования, осигурява спокойствие за него и неговите близки.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Покрити рискове: Смърт от злополука. Трайна нетрудоспособност от злополука. Временна нетрудоспособност от злополука. Опционално: Медицински разходи от злополука. Разходи за погребение, при смърт вследствие злополука. Застрахователното покритие е валидно 24 часа в денонощието, опционално, за територията на Република България, ЕС или Цял свят . Допълнителни ползи: Застрахователното обезщетение, когато се нуждаете от него. Различни нива на покритие, съобразени с Вашия бюджет. Застраховат се не само пътуващите в автомобила, но и водача.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

Застраховат се физически лица без оглед на здравословното им състояние на възраст от 18 до 72 години за срок подбран така, че при изтичане срока на застраховката, застрахованият да не е на възраст над 75 години, освен ако със застрахователя не е договорено друго. Премиите са месечни в размер до 10% от бруто дохода на застрахования от работна заплата. Срокът на застраховката е от 3 до 30 години включително. По тази застраховка застрахователят може да направи предплата за животоспасяваща операция или трансплантация на застрахования по реда на ОУМЖЗ и до размера на текущото си задължение.

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

Препоръчваме Ви да изберете застраховките за клиентите на банкови институции, ако се нуждаете от потребителски или ипотечен кредит, но искате да обезпечите изплащането на отпуснатата сума при недобро стечение на обстоятелствата за Вас и Вашите близки. Сключването на срочна застраховка „Живот“ за кредитополучатели е начин да с гарантирате спокойствие и защита на Вашите дългосрочни интереси. Най-често такава застраховка се предлага на клиентите на банкови институции, които планират покупка на жилище, но тя е подходяща също и при всеки вид кредит, който Ви обвързва с по-сериозна сума - за покупка на автомобил, за обучение, дори за околосветско пътешествие. Застрахователната сума по застраховката е съобразена с първоначалния размер и срок на Вашия кредит, както и с предпочитания от Вас начин да планирате разходите си. В зависимост от това, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ Ви предлага два вида застраховка „Живот“ за кредитополучатели – с равни вноски или с намаляващи вноски по застраховката.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове