Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Застраховката осигурява покритие на застрахованите лица при настъпване на злополука (битова или трудова) за изплащане на застрахователна сума/обезщетение, срещу заплащане на разумна премия от Застраховащият (Работодателят). Застраховащият (Работодателят) избира застрахователната сума за всяко покритие (всяка клауза). Териториална валидност - Република България и чужбина, 24 часа в денонощието.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

"Дженерали Животозастраховане" АД предлага конкурентни и гъвкави условията за сключване на застраховкаТрудова злополука, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука" (Наредбата), приета с Постановление на МС № 24 от 06.02.2006 г., обн. ДВ бр.15/17.02.06 г. изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г. Застраховката осигурява адекватно застрахователно покритие на застрахованите работници и служители. Застраховката се сключва по приложен списък на застрахованите лица. Застрахователни суми: 1. Индивидуалната застрахователна сума за риска смърт и риска трайна загуба на работоспособност (Клауза В1 и В3) се определят на база брутното месечно възнаграждение на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката. Индивидуалната застрахователна сума не може да бъде по-малко от 7 (седем) кратния размер на годишната брутна заплата на съответния работник/ служител. 2. Индивидуалната застрахователна сума за риска временна неработоспособност (Клауза В3) е месечната брутна работна заплата. "Дженерали Животозастраховане" АД предоставя възможност за договаряне на по-висока застрахователна сума за временна неработоспособност до 10 000 лева на едно лице. 3. Индивидуалната застрахователна сума за допълнителните покрития (Разходи за медикаменти и Дневни пари за болничен престой) се избират от Застраховащият.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Сключването на Групова здравна застраховка осигурява защита и сигурност на застрахованите лица за възстановяване на разходи за използвани медицински услуги на територията на Република България. Груповата здравна застраховка на „Дженерали Животозастраховане" АД предлага на Работодателят и застрахованите лица оптимални здравни покрития на разумна цена. Застраховащият (Работодателят) има възможност да избере застрахователна сума на едно лице между 1 000 и 10 000 лева. Рискови покрития и застрахователни плащания: 1. Разходи за медицински прегледи и изследвания в резултат на заболяване или злополука - Застрахователят възстановява до 10 % от избраната застрахователната сума за една застрахователна година, срещу представени официални документи. 2. Разходи за медикаменти свързани с конкретно лечение на застрахованото лице - Застрахователят възстановява до 10 % от избраната застрахователната сума. Застрахователят прилага самоучастие на застрахованото лице в размер на 20 %.. 3. Дневни пари за болничен престой вследствие на заболяване или злополука - Застрахователят изплаща дневни пари за болничен престой в размер на 1 % от избраната застрахователна сума за всеки ден престой в болнично заведение с максимум до 40 дни за една застрахователна година. 4. Болнично лечение вследствие на заболяване или злополука - Застрахователят изплаща процент от избраната застрахователна сума в зависимост от сложността на извършеното болнично лечение, съгласно Таблицата за болнично лечение на „Дженерали Животозастраховане" АД.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Кой може да бъде застрахован? Здрави лица на възраст от 14 до 65 години, за срок от 5 до 25 години. Какви са възможностите за избор на инвестиционна стратегия? Застраховката предлага достъп до професионално управлявани инвестиционни фондове с огромни капитали, които са недостъпни за малки инвеститори и физически лица. Инвестиционните фондове са следните: Generali Investment GaranT, управляван от Generali Investments SICAV; Parvest Step 90 Euro, управляван от BNP Paribas Asset Management; Parworld Emerging Step 80 Euro, управляван от BNP Paribas Asset Management; Fund of Funds Balanced Blend, управляван от Eurobank EFG Fund Management Company; Валута, в която се инвестират средствата в четирите фонда е евро - EUR. Подробна характеристика за инвестиционните цели, рисковия профил и структурата на портфейла е дадена в Инвестиционните условия на съответния фонд, които са част от застрахователния договор.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Ние от БНП Париба Лични Финанси, заедно със застрахователна компания Кардиф България, Ви предлагаме най-сигурния изход от непредвидени ситуации за Вас и за най-близките Ви хора. Никой не е застрахован срещу това, което може да му се случи, но с НАС ще посрещнете обстоятелствата по-подготвени. Какво включва пакетът защита: Срок – 1 година. Избор на броя на застраховани лица и застрахователната сума – 5 000, 7 500 и 10 000 лева. Максимална възраст на застрахованото лице. 60 години в началото на застраховката. 61 години при изтичането на застраховката. Рисковете, които покрива? Хоспитализация над 3 дни в следствие на злополука. Временна нетрудоспособност над 60 дни в резултат на злополука. Фатален изход в резултат на злополука.

Джет Файненс Интернешънълwww.bnpparibas-pf.bg »

Застраховка “Живот” Ви дава сигурност, че при неблагоприятни събития свързани с Вашето здраве или живот, на Вашите задължения ще бъдат покрити от Застрахователя.С Райфайзен ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР клиентите имат следните предимства: Анализи и проучване на застрахователния пазар и препоръка за най-подходящите застрахователни компании. Предлагаме застрахователни продукти, съобразени с индивидуалните потребности на възложителя. Договаряме преференциални условия за сключване на застрахователни договори и изготвяме предложения за застраховки от различни застрахователни компании. Оказваме пълно съдействие при възникване на застрахователно събитие. Следим за изтичане на застраховки на възложителя и осигуряваме своевременното им подновяване. Съблюдаваме всички обстоятелства, включително промените в застрахователния пазар и законодателство, свързани със застрахователните интереси на възложителя.

Райфайзен Застрахователен Брокерinsurance.rbb.bg »

Като компонент на социалното осигуряване, здравното осигуряване е обективна потребност за опазване, възстановяване и подобряване на индивидуалното и общественото здраве. Удовлетворяването на тази потребност се постига чрез съвременните специфични организационни технологии на задължителното и доброволното здравно осигуряване. Здравето е основен критерий, главно условие и фактор за развитието и просперитета на съвременната организацията. Доброволното здравно осигуряване най-често надстроява задължителното здравно осигуряване чрез “разчупванене” на неговата рамка като разширява структурата и обема на необходимите и достатъчни здравни услуги и стоки за по-пълно и ефективно удовлетворяване на разумните здравните потребности. Чрез пряко договаряне доброволното здравно осигуряване гарантира свободата на избор както на изпълнители, така и на съвременни технологии и стоки за постигане на желаната форма и степен на възпроизводство на здравето в конкретна организация. Като самостоятелна дейност доброволното здравно осигуряване разкрива най-пълно своите възможности при опазване, възстановяване и подобряване на груповото (корпоративното) здраве. То е пряко следствие от изискването за комплексност на съвременния корпоративен мениджмънт. Не е възможно разработване и изпълнение на реални прогнози, планове и програми за ефективно функциониране и развитие на фирмата, предприятието, дружеството или друга организация без целенасочено активно управление и инвестиции за осигуряване на оптимално здравно състояние на персонала.

ЗОФ Медико - 21www.medico-21.net »

Съгласно Решение № 195 от 23.03.2004 г. на Административната комисия за социална сигурност на работници мигранти (АК), бременността и раждането попадат в обхвата на неотложно необходимите медицински грижи, поради което необходимата медицинска помощ при временен престой в друга ДЧ се предоставя единствено срещу представяне на валидна ЕЗОК и документ за самоличност – без ограничения във вида на помощта. Същото се отнася и за студентките, на които предстои раждане в друга ДЧ. Бременните жени, осигурени в друга ДЧ и пребиваващи временно в България (вкл. и като редовни студентки), трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар, който да ги включи в своята пациентска листа за срока на престоя им у нас – до раждането на детето. Необходимите медицински грижи (извънболнична помощ, специализирана помощ, лабораторни изследвания, болнична помощ и раждане) се получават по реда, определен за гражданите на съответната държава.

ЕЗОКwww.ezok.bg »

От 1 януари 2007 година за България станаха директно приложими разпоредбите на европейските регламенти, уреждащи въпросите на социалното и здравното осигуряване - в контекста на правото на свободно придвижване на хора в рамките на Обединена Европа. При евентуално противоречие между националното и европейското законодателства - в социално - и в здравноосигурителната сфера, задължително се прилагат разпоредбите на европейското право. Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност – когато пребивават на различно основание в останалите държави от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария: краткосрочно (временен престой) или дългосрочно (пребиваване). Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, придобити в компетентната им държава. Определянето на компетентната държава за социалното и здравното осигуряване на гражданите се извършва съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) 1408/71 за координация на системите за социална сигурност в Европа. Основно правило за определяне на компетентната държава е, че това е държавата по основната трудова заетост – като наети или самостоятелно заети лица. В тази категория влизат всички граждани, които извършват (активно население), или са извършвали (пенсионери) някаква трудова дейност на територията на някоя от държавите от Обединена Европа. Към същата категория се причисляват и лицата в нетрудоспособна възраст (непълнолетни, ученици, редовни студенти и редовни докторанти) и безработните граждани в процес на търсене на работа (за срок до 3 месеца). Следователно всички граждани подлежат на задължително здравно осигуряване само в една (компетентната) държава. Ако правата на здравно осигуряване са непрекъснати в компетентната държава, гражданите имат право при необходимост да ползват медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване от държавата по престоя или пребиваването им. Медицинска помощ в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да бъде получена само от лечебни заведения или лекари, работещи с договор към обществената система на здравеопазване в съответната държава. Това право се реализира по следния начин

ЕЗОКwww.ezok.bg »

Покрити рискове: Смърт на застрахования вследствие на злополука или заболяване; Пълна трайна неработоспособност (над 70%) на застрахования вследствие на злополука или заболяване. Към датата на постановяване на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК застрахованото лице трябва да извършва дейност чрез полагане личен труд за осигуряване на доход. ВАЖНО: Рискът „Нежелана Безработица“ вече се предлага като самостоятелен продукт като: „Застраховка срещу нежелана безработица“. Срок на застрахователното покритие: Срокът на застрахователното покритие е една година и се продължава автоматично всяка година за още една година; Автоматично продължаване срока на покритието не се прилага ако: •В срок до 30 дни преди изтичане на застрахователното покритие, някоя от страните уведоми писмено другата, че не желае продължаване на покритието; Кредитът е погасен; застрахованият е навършил 65 години; застрахованият не плати застрахователната премия до или на датата на падеж.

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове