Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Застраховката е в сила по време на придвижване на застрахования извън страната на официалното му местожителство или обичайното му местопребиваване. Обект на застраховката са лица от 1 до 70 години. Лица над 70 години се застраховат само за риска “Медицински разноски вследствие злополука”. Когато застрахованият пътува в чужбина с цел работа, той уведомява застрахователя за своята професия и за предстоящия си ангажимент. Застрахователното покритие включва: смърт от злополука; трайна загуба на трудоспособност от злополука; медицински разноски за ползване на неотложна медицинска помощ в резултат от злополука и/или акутно заболяване; разходи за репатриране на застрахования до местожителството му Р България - ако това бъде сметнато за наложително с оглед здравословното им състояние и/или репатриране на тленни останки при смърт на застрахования, включително багажа, до местожителството му в Р България.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Задължителна застраховка. Превозвачите за обществен превоз на пътници са длъжни да притежават валидна застраховка “Злополука на пътниците в обществения транспорт” за минимална застрахователна сума, определена от Агенцията за застрахователен надзор, за всяко събитие за всеки пътник. Те следва да сключат тази задължителна застраховка в рамките на 15 дни от възникването на застрахователен интерес (получаване на Разрешително за обществен превоз) за времето до края на календарната година. Застрахователната премия се определя по два метода: в процент от реализираните приходи от продадените билети и карти за дадения вид превоз или; като еднократна сума на място.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Предмет на застраховката – предоставя се покритие срещу риска “смърт от злополука” на лица със седалище или местоживеене на територията н Р България, които са получили банков кредит При смърт на застрахования вследствие злополука, настъпила през срока на застраховката, договорената застрахователна сума се изплаща на ползващите лица – банката – кредитор и други посочени от договорителя лица. Застрахователната сума, за която се сключва застраховката, следва да бъде най-малко равна на сумата за погасяване на кредита (главница, лихви и банкови разноски) към момента на сключване на застраховката. Застрахователната премия се плаща еднократно, при сключване на застраховката. Застрахователният договор се сключва за срока на кредита и за лица, които към датата на погасяването на кредита не са били по-възрастни от 70 години.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Предмет на застраховката са имуществените и неимуществени интереси на български и чуждестранни физически лица при престоя им в туристически обекти и/или за периода на пребиваването им на територията на Р България срещу посочените в полицата рискове. Покритите рискове по застраховката са разделени в следните секции: Злополука; Медицински разноски; Спасителни разноски, разходи за репатриране; Загуба и кражба на багаж; Лична отговорност за нанесени щети на трети лица. Застрахователната сума за всеки от покритите рискове може да бъде определена в български лева или в чуждестранна валута. Застрахователната премия се определя по тарифата на застрахователя, която е в сила към датата на сключване на застрахователния договор. При настъпване на покрито по условията на застраховката застрахователно събитие, застрахованият или неговите наследници уведомяват застрахователя в рамките на 7 дни от датата на събитието и изпълняват предписанията им относно набавяне на необходимите документи или изясняване на обстоятелствата по злополуката

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

По тази застраховка се застраховат: учащите и персонала в учебните заведения (включително персонала в детските градини и ясли) – основни, средни, полувисши и висши (с изключение на обучаващите се задочно, във вечерни училища или курсове); децата в детските градини и ясли. Покрити рискове и размер на обезщетенията: Под загуба на трудоспособност на учащи се разбира невъзможност за посещение на учебни занятия, което важи и по време на ваканции и прекъснати учебни занятия. Обезщетения по риска “Гражданска отговорност” се изплащат при условия, че те са нанесени неумишлено. Събитието се удостоверява с протокол, съставен от ръководството на учебното заведение, съвместно с представител на застрахователя. Застрахователната сума с договаря между застрахователя и застраховащия.

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Страни по застрахователния договор са: Застраховащ (договорител) – лицето, което сключва застраховката и се задължава да плаща премията; Застрахован – лицето, чийто живот се застрахова; Ползващо лице – лицето, на което е договорено да се плати застрахователната сума при настъпване на застрахователно събитие; Застраховател. Застраховащият и застрахованият могат да бъдат едно и също лице. Застраховащият и ползващото лице могат да бъдат както юридически, така и физически лица. Злополука е всяко внезапно настъпило събитие, причинено от външни въздействия и извън волята на застрахования, което в срок до една година от датата на настъпването е причинило смърт, трайна или временна нетрудоспособност на застрахования. Покрити рискове по тази застраховка са: смърт на застрахования в резултат от злополука през срока на договора; трайна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат от злополука през срока на договора; временна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат от злополука през срока на договора; смърт на застрахования в резултат от трудова злополука през срока на договора; трайна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат от трудова злополука през срока на договора; временна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат от трудова злополука през срока на договора

Общинска застрахователна компания АДwww.ozk.bg »

Застраховките живот в програмата са разделени в зависимост от типа бизнес – "Жилищно кредитиране", "Потребителско кредитиране", "Кредити за малък и среден бизнес". "Защита на плащанията" за потребителски кредити и кредитни карти Програмата е своеобразен механизъм за посрещане на финансови затруднения по време на погасяване на кредита при настъпване на тежки житейски ситуации. Покриват се рисковете: нежелана безработица в резултат на уволнение временна нетрудоспособност вследствие на злополука или заболяване трайна нетрудоспособност над 70% вследствие на злополука или заболяване смърт вследствие на злополука или заболяване "Защита на плащанията" за получателите на ипотечни кредити Финансова защита, която гарантира спокойствието и сигурността на клиента по изплащането на кредитите. Покриват се рисковете: нежелана безработица в резултат на уволнение временна нетрудоспособност вследствие на злополука или заболяване трайна нетрудоспособност над 70% вследствие на злополука или заболяване смърт вследствие на злополука или заболяване. "Защита на кредитни вноски" по програма "Кредити за малки и средни предприятия" Клиентът получава защита срещу непредвидени събития, свързани с живота и трудоспособността. Застраховката дава сигурност на кредитополучателя, че при застрахователно събитие вноските по кредита ще бъдат покрити. Покриват се рисковете: смърт вследствие на заболяване или злополука. трайна пълна неработоспособност (ТПН) вследствие на заболяване или злополука. болничен престой вследствие на заболяване или злополука (приложим само за необезпечени кредити).

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Всички се стремим към сигурност и добър доход. Искаме да подсигурим децата, семействата и близките си, както и тяхното учение, лечение и благополучие. Искаме да сме уверени, че ще сме здрави, работещи и щастливи като същевременно искаме да инвестираме успешно чрез доказани финансови продукти и да увеличаваме нашите спестявания.Но как да стане това? Истината е, че щастливи са онези от нас, които са оставили възможно най-малко неща на случайността. Нещо повече, най-спокойните хора са тези, които планират своето бъдеще, доколкото е възможно. Ние в ДЗИ се грижим за Вашата сигурност, защита и комфорт и през това време увеличаваме спестяванията Ви. НИЕ ГАРАНТИРАМЕ ТОВА, КОЕТО ВИЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ! Има различни начини да осигурите средствата, които ще ви трябват в бъдеще. Има обаче само един начин да го направите, докато сте напълно защитени от непредвидени неприятни събития. ДЗИ ще ви позволи да сте финансово независими, дори ако се наложи да не работите вследствие на злополука. Ние не само ще се погрижим да получите спестяванията си, а дори нещо повече – ще ги увеличим!

ДЗИwww.dzi.bg »

Застраховката покрива разходи и осигурява съдействие, включително репатриране на застрахованото лице, при настъпване на застрахователно събитие при пътуване или работа извън територията на Република България. Застраховката осигурява помощ на застрахования посредством компанията "AXA Assistance Deutschland GmbH". Застраховани лица: Български граждани: пътуващи в чужбина с цел туризъм, на възраст над 14 дни и ненавършили 70 години до изтичане срока на застраховката. работещи (студенти, служащи и работници), наети по трудов договор за работа в чужбина на възраст над 18 години, но не повече от 65 години към датата на сключване на застраховката. Чужденци, продължително пребиваващи (с разрешен срок на пребиваване до 1 година) или постоянно пребиваващи в България (с разрешен неопределен срок) и ненавършили 70 години до изтичане на срока на застраховката. Териториален обхват – цял свят с изключение територията на България и територията на държавата, чийто гражданин е застрахованото лице. Териториалният обхват е разделен на две териториални зони: Зона 1 – Европа, Средиземноморските страни, страните от Близкия и Средния Изток Зона 2 – цял свят Продължителност на застраховката: Продължителността на застрахователния период е от 1 ден до 365 дни. За начало на застрахователното покритие се счита датата на пресичане на българската границата при напускане на страната.

ДЗИwww.dzi.bg »

Бизнес концепцията на Дружеството е създаване и реализация на комплексен пазарен продукт за здравно осигуряване, съобразен с най - новите европейски изисквания и стандарти за осигуряване на достъп до модерна, качествена и висококвалифицирана медицинска помощ. Нашите клиенти получават пълно съдействие по време на лечението, индивидуален подход и заплащане на ползваните здравни услуги. Контролът на качеството на предлаганите медицински услуги и защита интересите на Осигурените лица е основна част от дейността на Дружеството. НАШАТА ЦЕЛ: КОМПЛЕКСНО И КАЧЕСТВЕНО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ: Гарантиране на свободен избор и директен достъп на осигурените лица до медицински специалист или здравно заведение; Осигуряване на навременна профилактика и лечение на социално-значими заболявания; Предоставяне на пълен обем извънболнична и болнична медицинска помощ, както и свързаните с тях физиотерапевтични и рехабилитационни мероприятия; Спестяване времето на нашите клиенти при решаване на здравословните им проблеми; Гарантиране на доверие, спокойствие и сигурност при провеждане на лечението; Защитаване правата на нашите клиенти в лечебните заведения; Запазване на конфеденциалност на информацията, която сме получили при етапите на лечение; Бързо възстановяване на средства за лечение по лични картови сметки на клиента;

ДЗИwww.dzi.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове