Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Лица, пребиваващи в туристически обекти на територията на Република България. Застрахователният договор се сключва за периода на пребиваване на застрахованите в туристическите обекти на територията на Република България в качеството им на гости на туристическия обект. Какво покрива Пълното застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове: Основно покритие Клауза “А”: Медицински разноски в резултат на злополука и/или акутно заболяване - обезщетяват се разходите, направени от Застрахования във връзка с претърпяна злополука и/или акутно заболяване за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване до лимита, посочен в договора. Клауза “Б”: Разноски за репатриране и спасителни мероприятия в резултат на злополука - възстановяват се разходи до размера на лимита на отговорност, посочен в застрахователния договор. Допълнително покритие: Клауза “В”: Смърт и трайно намалена работоспособност в резултат на злополука - изплаща се обезщетение до размера на застрахователната сума. Клауза “Г”: Гражданска отговорност към трети лица - Застрахователят покрива в границите на определените в договора лимити отговорността на Застрахования за виновно причинените от него на трети лица (физически или юридически) имуществени и неимуществени вреди. Клауза “Д”: Унищожаване или кражба чрез взлом на багаж - Застрахователят дължи обезщетение за унищожаване и повреждане и/или кражба чрез взлом на личен багаж от туристическия обект по времето на престоя на Застрахования в него.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

С Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, обнародвана в бр. 15 от 17.02.2006 г. на “Държавен вестник”, се определят условията и редът за задължително застраховане за риска “трудова злополука” на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Наредбата е приета на основание чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Обхватът на застраховката се определя с писмена заповед от работодателя след консултации със Службата по трудова медицина и с Комитета/Групата по условия на труд. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол. На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Покрити рискове: Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука; Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука; Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука. Застрахователни суми: Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката. Застрахователната сума за рисковете “смърт” и “трайна загуба на трудоспособност” не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител. Застрахователната сума за риска “временна загуба на трудоспособност” не може да бъде по-малка от месечното брутно възнаграждение.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

ХДИ Застраховане” АД предлага застраховка “Помощ при пътуване” с асистанс, осигурен от асистираща компания КОРИС. Предмет на застраховката: По тази застраховка Застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от Застрахования покрития и до лимитите на отговорност за събития, настъпили по време на пътуване или престой на Застрахования в чужбина. КОРИС е асистиращата компания, която поема организацията и заплащането на лечението и/или репатрирането на Застрахования, съгласно условията и лимитите на покритие, отразени в застрахователната полица. Обект на застраховката: Български граждани за периода на пребиваването им в чужбина. Чуждестранни граждани при пътуване в друга държава, различна от държавата, чиито граждани са или в която е тяхното постоянно местожителство. Застраховката се сключва с лица на възраст от 3 месеца до 65 години. Застраховката може да бъде сключена с лица на възраст от 65 до 75 години, както и с лица със загубена работоспособност до 50%, по преценка на Застрахователя и след заплащане на застрахователна премия в двоен размер. Застрахователни покрития: Основно покритие – злополука и/или акутно заболяване: Отговорността на Застрахователя при настъпване на злополука и/или акутно заболяване включва: Предоставяне на денонощна информация за лекари, лекари по дентална медицина, лечебни заведения, аптеки и др. при възникване на необходимост от спешна медицинска помощ. Покриване на разходи за неотложна медицинска помощ, включително на лечение по медицинско предписание при спешни случаи. Отговорността на Застрахователя е до лимита, посочен в полицата, и включва разходи за медицинско, фармацевтично, болнично и хирургическо обслужване, спешни лабораторни и рентгенови изследвания, такса за специализиран медицински транспорт и/или придружаващо медицинско лице, но за период не повече от 15 (петнадесет) дни при акутно заболяване и 30 (тридесет) дни при злополука. Разходи за неотложна дентална помощ само в резултат на злополука. Репатриране на Застрахования (ако оригиналният билет за връщане не е валиден за тази цел), когато след лечение и по преценка на квалифицирано медицинско лице състоянието на Застрахования позволява това. Репатриране в случай на смърт на Застрахования до местоживеенето му.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

"Бъдеще + Детство " е застраховка Живот при достигане на определена възраст, създадена да Ви предложи сигурност и спокойствие за бъдещето на Вашето дете и да Ви предостави възможност да му осигурите успешен старт в живота. Този застрахователен продукт обединява характеристиките спестовност и рискова защита и осигурява изплащане на гарантираната застрахователна сума след изтичане на срока на полицата, с включен окончателен гарантиран бонус за всички лоялни клиенти на Компанията и допълнителната доходност натрупана от инвестиции. С този продукт клиентите осигуряват бъдещето на децата си с натрупан капитал, който е управляван от Компанията за целия срок на полицата в полза на застрахованото лице и рискова защита за живота на притежателя на полицата, която да осигури предвидената сума за бъдещето на застрахованото лице.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

"Бъдеще + Екстра" е застраховка Живот при достигане на определена възраст или по-ранна смърт, с предхождащо плащане създадена да предложи пълна финансова защита за Вас и Вашето семейство, независимо от трудностите, през които преминавате. Застрахователният продукт обединява характеристиките спестовност и рискова защита и осигурява изплащане на фиксирана застрахователна сума след изтичане на срока на полицата, с включен окончателен гарантиран бонус за всички лоялни клиенти на Компанията и допълнителната доходност натрупана от инвестиции. С този комбиниран продукт клиентите осигуряват своето бъдеще със забележителен капитал, който е управляван от Компанията за целия срок на полицата в полза на клиента, и рискова защита, която да подпомогне семейството или самото застраховано лице в труден момент при настъпване на застрахователно събитие вследствие на злополука или заболяване.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

"Бъдеще +" е застраховка Живот при достигане на определена възраст или по-ранна смърт, създадена да предложи пълна финансова защита за Вас и Вашето семейство, независимо от трудностите, през които преминавате. Този застрахователен продукт обединява характеристиките спестовност и рискова защита и осигурява изплащане на фиксираната застрахователна сума след изтичане на срока на полицата, с включен окончателен гарантиран бонус за всички лоялни клиенти на Компанията и допълнителната доходност натрупана от инвестиции. С този комбиниран продукт клиентите осигуряват своето бъдеще със забележителен капитал, който е управляван от Компанията за целия срок на полицата в полза на клиента, и рискова защита, която да подпомогне семейството или самото застраховано лице в труден момент при настъпване на застрахователно събитие, вследствие на злополука или заболяване.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

„МедикАсист” е комплексен здравно- застрахователeн продукт, който позволява достъп до качествени и скъпо платени здравни услуги, осигурява спокойствие и достатъчно средства за Вас и Вашето семейство в случай на сериозно заболяване или злополука. „МедикАсист” предоставя следните застрахователни покрития: Обезщетение при болнично лечение вследствие на злополука или заболяване. Обезщетение, за всеки ден от престоя на застрахованото лице в болничното заведение, при хоспитализация, вследствие злополука или заболяване. Обезщетение при хирургическа намеса, вследствие злополука или заболяване. Обезщетение за: прием в болница, анестезия, прием в интензивно отделение, ползване на линейка, посещение на лекар, диагностичен преглед след приключване на лечението, вследствие злополука или заболяване. Обезщетение при диагностициране на едно от 32 тежки заболявания включени в пакета. Покритие „Телемедицина” – осигуряване на второ медицинско мнение, диагноза и предписание за лечение от квалифицирани лекари, практикуващи в четири от най- добрите университетски болници в САЩ. „МедикАсист” Ви дава възможност да включите допълнително фамилно покритие. Премията дължима за допълнителния член на Вашето семейство, е по-ниска, а Вие сте спокойни, че човекът, на когото разчитате е защитен.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

MetLife в България Ви предоставя възможност да увеличите застрахователната си защита чрез добавяне на допълнителни покрития към застраховката Живот, която сте сключили при нас. Предлагаме защита от множество допълнителни рискове, която можете да активирате към съществуващата полица Живот във всеки момент на действие на полицата. Телемедицина – второ медицинско мнение: Продуктът "Телемедицина" осигурява онлайн консултации от най-добрите болници в САЩ, възможност да получите второ професионално медицинско мнение в потвърждение на диагнозата и предписаното Ви лечение или с предложение за алтернативно лечение. Това е възможност за пациенти, диагностицирани с тежки заболявания, без да напускат дома си и без разходи за индивидуално лечение в чужбина, да получат от специалисти в най-добрите болници в света професионално лекарско мнение дали поставената им диагноза е точна, а предписаното лечение - подходящо. Телемедицина осигурява покритие както за застрахования и притежателя на полицата, така и за техните близки. Второто медицинско мнение спасява живот! Тежки заболявания: MetLife в България Ви предоставя възможност да увеличите защитата си чрез добавяне на изключително и единствено за българския пазар покритие – Тежки заболявания. В случай на диагностициране на което и да е от 32 тежки заболявания в срок от 30 дни от датата на поставяне на диагнозата, получавате еднократно обезщетение, което да Ви осигури финансовата възможност за провеждане на по-добро лечение. Ежедневно обезщетение при хоспитализация, вследствие на злополука или заболяване: Този продукт Ви гарантира получаване на ежедневно обезщетение в случай на престой в болнично заведение, вследствие на злополука или заболяване. В допълнение ние Ви осигwряваме обезщетение и за периода на "възiтановяване и домашно следболнично лечение". Обезщетение при хирургическа намеса, вследствие на злополука или заболяване: Чрез този продукт Вие си осигурявате обезщетение в случай на хирургическа намеса, вследствие на злополука или заболяване. Срочен модул: Срочната застраховка Живот, като допълнително покритие към други животозастрахователни продукти, Ви гарантира по-високо ниво на защита на много ниска цена. Този продукт Ви дава възможност да планирате стандарта на живот на близките си, ако нещо непредвидено се случи с Вас, като ги обезпечите финансово в трудни моменти.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

„Бъдеще Срочен” е Застраховка Живот с изцяло рисков характер, създадена да осигури финансова стабилност и сигурност на онези, които обичате ако Вие не можете да бъдете до тях. Застрахователният продукт предлага рискова защита на много ниска цена и осигурява изплащане на застрахователната сума при настъпване на застрахователно събитие вследствие злополука или заболяване по време на срока на полицата.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

„Сигурна защита +" и "Живот Закрила +" са застраховки Живот предлагащи рискова защита, създадени да осигурят финансова подкрепа на Вас и Вашето семейство в труден момент. Тези застрахователни продукти предлагат висока рискова защита и осигуряват връщане на 25% от платената премия при изтичане срока на застраховката, в случай че не е предявяван иск за изплащане на обезщетение за загуба на живот или за диагностициране на тежко заболяване. Със „Сигурна защита +" и "Живот Закрила +" Вие осигурявате защита, както на Вас, така и на Вашите близки, в случай на нещо непредвидено.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове