Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Чрез тази застрахователна програма имате възможност да инвестирате средства в утвърдени на българския пазар инвестиционни/ взаимни фондове. Така, Вие можете да създадете и да управлявате инвестиционен пакет, който най-добре да отговаря на Вашите предпочитания за доходност от инвестицията. Ето защо, този вид застраховка представлява комбинация от спестовност, застрахователна защита и възможност за натрупване на допълнителен капитал (в евро или лева) при по-висока степен на доходност в сравнение с традиционните форми на спестяване и инвестиции в дългосрочен план. Тази застрахователна програма е изключително гъвкава - по време на застрахователния срок Вие имате свобода да избирате в кои от предлаганите към застраховката фондове да инвестирате средствата си и в какво съотношение да бъдат те. Към момента, към застраховката са свързани четири фонда под управлението на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ - Ти Би Ай Евробонд, Ти Би Ай Комфорт, Ти Би Ай Хармония и Ти Би Ай Динамик.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на застрахованите туристи, организирани от лицензирани туристически фирми, учебни заведения, организации и фирми. Осигурява следните покрития: Основно (задължително) покритие - Смърт и трайна загуба на трудоспособност на застрахования, вследствие злополука и Медицински разноски и репатриране на застрахования или на тленните му останки, вследствие злополука или акутно заболяване. Допълнителни (избираеми) покрития - Кражба, загуба или повреда на лични вещи, Отмяна на пътуването, Гражданска отговорност на застрахования за нанесени телесни увреждания и материални щети на трети лица.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Животът и здравето на български и чуждестранни граждани, пребиваващи в хотели, мотели, хижи или други средства за подслон на територията на Р България. Застраховани лица: Български или чуждестранни граждани. Покрити рискове: смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука; медицински разноски вследствие на злополука и/или общо заболяване; разноски за репатриране; частично или пълно унищожаване на и взломна кражба на багаж; лична отговорност за нанесени щети на трети лица. Злополука, по смисъла на настоящите Общи условия, означава събитие, настъпило на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката в резултат на внезапни и непредвидими действия или сили от външен произход и причинили смърт или телесни увреждания с временна или трайна загуба на работоспособност на застрахования. Остро заболяване по смисъла на настоящите Общи условия, означава внезапна промяна в здравословното състояние на застрахования поради възникнали страдания, изискващи неотложна медицинска помощ. Застрахователното покритие е валидно за събития, настъпили на територията на средството за подслон. Непокрити рискове: застрахователят не обезщетява разходи за пребиваване в санаториум или центрове по рехабилитация, дори необходимостта от това да е предизвикана от злополуката и предписана от лекуващия лекар; хронични заболявания от всякакво естество, налични заболявания преди началната дата на застрахователния договор; повтарящи се заболявания; умишлени действия на застрахования с цел самонаранявания и причиняване загуба на работоспособност, както и при особено груба небрежност от негова страна, довела до увреждане на здравето му; самоубийство или опит за самоубийство; опит за или извършване на престъпление от общ характер; употреба на опиати, стимулатори и допинг, алкохол, алкохолни отравяния, самолечение и злоупотреба с лекарства; слънчев и топлинен удар; радиоактивни отравяния; аборт, раждане и последвалите усложненията; лечебни мерки: инжекции, операции, облъчвания и др., които не са наложени от злополуката или не са във връзка с диагностицираното общо заболяване; заболяване от СПИН, венерически и други болести, предавани по кръвен път; действия на органи на властта в отговор на гражданско неподчинение, бунт, въстание, военни действия и др., освен ако не са обект на договаряне между страните по застраховката.

Евроинс АДwww.euroins.bg »

Лична инвестиция, при която сами решавате, къде да бъдат инвестирани Вашите средства; Ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време; Данъчни преференции за гражданите и работодателите. Допълнителни възможности за избор по личната Ви застраховка Избор на инвестиционните фондове, в които да бъдат инвестирани Вашите средства; Възможност за промяна на инвестиционните фондове и за прехвърляне на инвестициите от един фонд в друг по всяко време; Възможност за инвестиране на допълнителни средства по всяко време (извънредни премии); Избор на нивото на застрахователна защита (застрахователна сума); Засилване на застрахователната защита чрез включване на допълнителни покрития "Пакет Злополука".

Алианц Българияhttp://www.allianz.bg/site/index.php?page=life_funds »

За всеки човек е важно да бъде защитен в случай на злополука или заболяване и същевременно да разполага със сигурни спестявания. Целта на спестовно-осигурителния план е да удовлетвори едновременно две нужди: Спестяване – продуктът дава възможност за натрупване на гарантирани средства и за избор на сума, с която застрахованият може да разполага в края на застрахователния срок. Защита при непредвидени обстоятелства – застраховката предлага покритие при широк кръг от рискове.

ING Пенсионноосигурително дружество ЕАДwww.ing.bg/idisplaybg.aspx »

1.По тази застраховка се застраховат лица на възраст от 18 до 85 години без оглед на здравословното им състояние. 2. Застраховката за рента или пенсия се сключва за срок не по-малък от три години. Застраховката може да се сключва и за пожизнено, срочно или отсрочено (отложено) получаване на рента. 3.Премията може да се плаща еднократно или текущо. 3.1.Еднократно платената премия се отнася за целия период на действие на застрахователния договор; 3.2.Текущите премии могат да бъдат годишни или разсрочени; 3.3.Годишните премии се плащат в началото на периода, приет за падеж; 3.4.Разсрочените премии се отнасят за период по-кратък от година. 3.5.Когато застраховката е сключена с разсрочено плащане на премиите, след изтичане на периода за плащането им, застрахованият има право да избере конкретен вид на рента: пожизнена; срочна; отсрочена (отложена) или намаляваща. Видът на рентата се договаря със застрахователя и се оформя в анекс към застрахователния договор.

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

Тази застрахователна програма на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ Ви дава не само застрахователна защита при неблагоприятни за Вас стечения на обстоятелствата, но и финансова подкрепа за важните житейски ситуации в дългосрочен план. Финансово-осигурителният план е създаден да подсигури Вашите мечти, планове и цели за бъдещето и може да се превърне в изключително добър начин да спестите спечеленото в активна възраст, като натрупате и допълнителен капитал и така си осигурите още средства и приличен доход за късните години. Ако имате за цел да си създадете подходящ стандарт на живот, гъвкавият спестовен елемент на тази застраховка е идеалната възможност спокойно да планирате бъдещите си разходи за ново жилище, автомобил, околосветско пътешествие или за подкрепа на важните за Вас хора.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Човек никога не е подготвен за злополука – тя настъпва внезапно и нищо не зависи от вас. Една злополука може да промени живота на човек, а в материален план – сериозно да намали доходите му и да увеличи разходите му. Но можете да се застраховате срещу злополука – изберете някое или всички покрития, които ви предлагаме: Пълна трайна неработоспособност вследствие на злополука: Неработоспособността се изчислява в проценти. Неработоспособност равна или по-голяма от 70% Интерамерикан Животозастраховане приема за пълна и ние гарантирано изплащаме ЦЯЛАТА застрахователна сума. Трайна неработоспособност вследствие на злополука, изчислена в прогресия 350: При трайна неработоспособност можем да увеличим до три и половина пъти застрахователната сума за обезщетение. Дневно обезщетение за временна неработоспособност (болничен лист) вследствие на злополука: Ако се случи поради злополука да отсъствате от работа повече от 22 календарни дни, тогава ние ще ви изплатим дневни обезщетения независимо от размера на направените разходи. Изплащаме обезщетение в процент от застрахователната сума, в случай че злополуката е довела до нараняване или увреждане, чието лечение е продължило повече от 15 дни.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

GRAWEproFIT е застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд и предлага застрахователна защита при доживяване или в случай на смърт. Извършва се инвестиране в един или повече инвестиционни фондове под формата на закупуване на дялове от фонда. Фондовите дялове образуват резерва (индивидуалната партида) на застрахователния договор. При покачване на курса на фондовите дялове на инвестиционния фонд, стойността на резерва (индивидуалната партида) нараства, понижението на курса на дяловете на фонда води до намаляване на стойността на резерва.

Граве Българияwww.grawe.bg »

Застраховката се сключва на основание Постановление на МС. Предмет на застраховане са пътниците в средствата за обществен превоз и лицата, намиращи се в непосредствена близост до средствата за обществен превоз преди качване или след слизане. Не са предмет на задължително застраховане водачите на превозни средства и обслужващия персонал. Застраховано лице е пътника в обществено превозно средство. Задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, покрива следните рискове, настъпили по време на пътуването / включително при качване или слизане /: смърт вследствие злополука; трайна загуба на работоспособност вследствие злополука. Непокрити рискове: Застрахователят не дължи обезщетение за вреди, причинени вследствие на: действия на органи на властта в отговор на гражданско неподчинение, бунт, въстание, военни действия и др., включително последствия от терористичен акт, освен ако не са обект на договаряне между страните по застраховката; умишлени действия на застрахования или действия, свързани с наказателната му отговорност; употреба на опиати, наркотични вещества или алкохол от пътник; болести от всякакво естество; преждевременно раждане или аборт, включително и спонтанен, освен ако те не са предизвикани от настъпилата злополука; земетресение, атомни и ядрени експлозии; опит за самоубийство или самоубийство

Евроинс АДwww.euroins.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове