Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Застраховащ по договор е Банка ДСК. Застраховката е насочена единствено и само към клиенти по кредитни програми на Банка ДСК – кредитополучатели. Цел на застраховката е покриване на специфични рискове, които могат да възникнат с кредитополучателите по време на срока на кредита и биха предизвикали определени проблеми за наследниците им и/или за гарантите по кредита. На практика, съществуват два отделни договора със сходни условия, разделящи кредитополучателите в две групи според размера на кредита – Малки (до 7000BGN, 3500EUR, 3500USD) и Големи (над 7000BGN, 3500EUR, 3500USD.). Застрахован по този вид застраховка е клиент на Банка ДСК, който е изявил желание да бъде присъединен към групата на застрахованите лица срещу задължение да заплаща определената в договора премия. Изисква се Застрахования да е физическо лице на възраст от 18 до 64 години към началото на застрахователното покритие. Ползващо лице е Банка ДСК за остатъка по кредита към датата на смъртта/първото решение на ТЕЛК. За разликата между застрахователната сума и остатъка по кредита ползващо лице е Застраховащия в случай на трайна неработоспособност или неговите наследници в случай на смърт.

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

Застраховката „Злополука” от ЗД „Бул Инс” АД осигурява застрахователна защита на застрахованите лица, като дружеството приема да изплати застрахователно обезщетение в случаите на смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност, настъпила на територията на Република България и/или чужбина, в резултат на застрахователна злополука.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Застраховка „Злополука“ осигурява застрахователна защита на Вас и Вашите близки в случай на злополука за период от една година. Подходяща е за всеки от Вас, който има активен начин на живот и прекарва по-голяма част от деня си в движение. По Ваша преценка, можете да подновявате застраховката всяка година. Подобно на другите видове срочни застраховки, застраховка „Злополука“ гарантира застрахователна и финансова защита, ако във Вашия живот се случи нещо непредвидено.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Допълнителната застраховка за дневни пари при болничен престой – тарифа KHBZ може да бъде сключена като допълнение към Основната програма и осигурява финансова защита при стационарно лечение, наложило се поради заболяване или злополука. Предпоставка за сключване на Допълнителната застраховка за болничен престой е съществуването на Основна програма, която може да бъде застраховка Живот или застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, според тарифите на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД. Допълнителната застраховка може да бъде сключена както при сключване на нова застраховка Живот или застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, така и към вече съществуваща такава. Сключването и прекратяването на Допълнителната застраховка за дневни пари при болничен престой е възможно към всеки основен падеж на Основната програма, като клиентът може да избира застрахователна сума в размер на 5 евро/ден, 10 евро/ден или 20 евро/ден. За сключването на Допълнителна застраховка по тарифа KHBZ не се изисква явяване на медицински преглед.

Граве Българияwww.grawe.bg »

Началото на учебната година за децата е подходящо време ние, родителите, да предвидим на кой можем да разчитаме в случаите на злополука. Застраховката Злополука за ученици и деца в детските градини на ЗАД Алианц България Живот осигурява финансови средства, необходими за покриване на увеличените семейни разходи след претърпяна Злополука от застрахованото дете. При трайна загуба на трудоспособност в резултат на застрахователна злополука – на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от процента загубена трудоспособност, определен от застрахователно медицинска комисия на ЗАД Алианц България Живот. Например при избрана застрахователната сума е 4 000 лева, след счупване на ръка и определени 10% трайна нетрудоспособност на застрахования, ще се изплатят 400 лева. Определеното обезщетение се завишава съгласно специална скала, с оглед предоставяне на по-висока застрахователна защита в случаите на тежки злополуки и сериозни последици за застрахования. При временна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат на застрахователна злополука: Съществуват няколко причини, които правят успешен избора на застраховка Злополука за учащи от ЗАД Алианц България Живот: Застрахователната закрила е осигурена от финансово стабилно дружество - Алианц България Холдинг е член на семейството на Алианц Груп - Германия, която е застраховател No.1 в света; Застраховката е относително с ниска цена спрямо поетите отговорности от застрахователя. За 4000 лв. застрахователна сума годишната премия е 10 лева; Сроковете за изплащане на дължимото обезщетение са кратки - няколко дни след завършване на лечението; Удобство при обслужването на клиентите в случай на настъпване на застрахователно събитие - Алианц България разполага с широка мрежа от представителства в над 100 града в цялата страна.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Този вид финансово-осигурителна програма е добро решение, когато искате да защитите децата си от непредвидени обстоятелства, защото получавате застрахователна защита за себе си и същевременно обезпечавате бъдещето на детето без излишен риск. Тъй като Детската застраховка на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ е застраховка в полза на дете, това е идеална възможност да осигурите на децата си средства за образование, жилище или подходящ старт в живота. Вие можете да изберете срока на застрахователната програма, така че да съвпадне с пълнолетието на детето или друго специално събитие, когато то да получи определената застрахователна сума заедно с натрупания допълнителен капитал.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Застраховка Multitrip е позната още като застраховка „Многократно пътуване в чужбина”. Тя е особено подходяща за Вас, ако пътувате често извън страната, защото Ви гарантира застрахователна защита за срок от една година, независимо от това колко често ще пътувате през този период от време. За Ваше удобство, можете да избирате между три вида покрития според продължителността на Вашия престой в чужбина. Тази застраховка покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до определен лимит и при необходимост - Ви осигурява денонощна подкрепа, когато сте далеч от дома.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

ING Group e лидер в застраховането в Централна и Източна Европа и е сред най-големите в световен мащаб. През 2006 г. стартира ING Животозастраховане – клон на ING Insurance Co.Ltd., Унгария. Kомпанията пренася в България многогодишния опит на ING в животозастраховането. Новият член на групата на ING в България започва с мрежа от агенции, обхващаща най-големите български градове. Животозастрахователните продукти са важно допълнение към пенсионноосигурителните услуги в реализиране на основния стремеж на компанията да помага на хората да планират финансовото си бъдеще

ING Банкwww.ing.bg »

Добрата и достатъчна грижа за здравето е важна. Дългосрочна здравна застраховка е допълнителна здравна застраховка, която можете да добавите към основната си финансово-осигурителна програма, за да си осигурите повече комфорт и финансова сигурност при необходимост от болничен престой вследствие на злополука или заболяване. Благодарение на тази застраховка, ще получите финансово обезщетение за времето на престоя си в лицензирано медицинско заведение, което ще облекчи Вашите непредвидени разходи значително. В зависимост, от сумите, които искате да получите като компенсация за престоя си, можете да изберете Вашата Дългосрочна здравна застраховка да бъде със златно или сребърно покритие.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Предимства: ефективна застрахователна защита; сигурност; спокойствие. Покрити рискове: смърт от застрахователна злополука; трайна загуба на трудоспособност вследствие застрахователна злополука; временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука продължила повече от 21 дни.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове