Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Искате да осигурите безпрепятствено изпълнение на житейските си планове, да бъдете отговорни към себе си, своето настояще и бъдеще? За всички Вас, които се нуждаете от стабилна и надеждна застрахователна защита, Дженерали Животозастраховане АД създаде своя нов продукт „Дженерали Оптимум". Ние сме готови да подкрепяме Вашите решения и постижения и да защитаваме Вашите планове и мечти! „Дженерали Оптимум" е дългосрочна застраховка „Живот" с увеличени рискови покрития и гарантирана спестовна част. Застраховката е подходящ избор за всички, които искат да минимизират риска в своя живот. „Дженерали Оптимум" дава възможност едновременно да спестявате и финансово да осигурите себе си и своето семейство при евентуално настъпване на неблагоприятни събития свързани с живота, здравето и работоспособността. "Дженерали Оптимум" дава възможност за голям избор и гъвкаво съчетание, както на застрахователни покрития и суми, така и на срок и цена. С избора на "Дженерали Оптимум" бързо и лесно достигате до оптимално персонализирано застрахователно решение, съобразено с Вашата потребност от защита и лични финансови възможности.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Чрез избора на този продукт, Вие намирате решение на два важни въпроса: Ползвате данъчни облекчения; Компанията обезпечава солидна сума, която ще подсигури близките ви в тежък момент. При заплащане на допълнителна премия можете да включите и покрития за временна и трайна загуба на работоспособност.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Дженерали Животозастраховане АД поема отговорността да изплати на финансовата институция непогасената част от кредита, а остатъка - на законните наследници. Застрахованият може да промени ползващите лица Застрахователната сума се определя по споразумение между застрахования и застрахователя, като не може да превишава размера на кредита. Изплаща се цялата застрахователна сума, независимо от погасената част от кредита. При предсрочно издължаване по кредита имате възможността да прекратите застрахователния договор.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Дженерали Животозастраховане АД гарантира покриването на задълженията към кредитната институция за случаи на смърт или трайна загуба на работоспособност. Застрахованият може да промени ползващите лица. Застрахованият може да избере дали да плати еднократно или с годишни премии. Изплаща се непогасената част от получения кредит в зависимост от погасителния план. При предсрочно издължаване по кредита можете да прекратите застрахователния договор.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ СРЕЩУ ТРУДОВА И БИТОВА ЗЛОПОЛУКА! Предимства на продукта: Дженерали Животозастраховане АД изплаща обезщетения при нараняване в резултат на трудова или битова злополука. Отговорности на компанията: Обезщетения се изплащат при: смърт на застрахованото лице. трайна загуба на работоспособност. временна загуба на работоспособност. закупуване на медикаменти.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Отчитайки жестоката статистика на пътно-транспортните произшествия, в резултат на които има стотици загинали и хиляди души с трайна инвалидност Дженерали Животозастраховане АД започна продажба на "Застраховка ЗЛОПОЛУКА на участниците в движението по пътищата". Застраховка могат да сключат всички лица от 14 до 69 г. Те ще бъдат защитени по пътищата на България и в чужбина, като: Пешеходци; Пътници в МПС; Водачи на МПС; Работници на пътя. При достъпна годишна премия от 25 лв. Дженерали Животозастраховане АД поема отговорност за 25 000 лв. в случай на: Смърт на застрахования в резултат на пътно-транспортно произшествие /ПТП/; Трайна загуба на работоспособност, вследствие застрахователна злополука при пътно-транспортно произшествие /ПТП/.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Повече от 100000 учащи, родители и преподаватели вече избраха Дженерали Животозастраховане АД! Защото ние осигуряваме тяхната сигурност и спокойствие! Дженерали Животозастраховане АД предлага групови застраховки "Злополука" за деца, ученици, студенти и преподаватели за срок една година без ограничения на възраст и здравословно състояние на застрахованите лица. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Застраховката е валидна за застрахователни събития станали в учебното заведение или в бита, по време на практики, лагери, пътувания на територията на Р България и/или чужбина. Груповите застраховки "Злополука" за ученици, студенти и преподаватели се сключват с поименен списък на застрахованите лица, който е неразделна част от договора. Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на деня, следващ връчването на договорителя, при условие, че е платена застрахователната премия. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ: Временна загуба на трудоспособност вследствие на: ЗЛОПОЛУКА с продължителност: от 21 до 30 дни вкл. - 5 % от застрахователната сума; над 30 дни - 10 % от застрахователната сума. АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ с продължителност: от 31 до 40 дни вкл. - 5 % от застрахователната сума; над 40 дни - 10 % от застрахователната сума. Закупени медикаменти, във връзка с лечение на последиците от злополука - до 10% от застрахователната сума; Трайна загуба на трудоспособност от ЗЛОПОЛУКА - изплаща се такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубената трудоспособност; Фатално събитие вследствие ЗЛОПОЛУКА - на законните наследници се изплаща застрахователната сума.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Обект на застраховката са физически лица за времето, през което упражняват спортна или туристическа дейност в планина на територията на Р България. Застрахователно събитие по условията на застраховката е злополука или акутно заболяване, при което: застрахованото лице получава трайни телесни увреждания или смърт, предизвикани по време на спортна или туристическа дейност в планината; застрахованото лице се нуждае от животоспасяваща помощ от страна на Планинската спасителна служба (ПСС) и/или неотложна медицинска помощ; Застраховката може да се сключи индивидуално, семейно или групово. Групови и семейни застраховки се договарят за две и повече лица със списък по образец на застрахователя, неразделна част от издадената полицата.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Ако желаете да осигурите на своите служители застрахователна защита срещу трайна и временна загуба на работоспособност, загуба на живот и разходи за медикаменти Вие може да изберете Групова рискова застраховка „Живот" със стандартни покрития на „Дженерали Животозастраховане" АД. Застраховащият (Работодателят) има правото да избере индивидуална застрахователната сума равна за всичките си служители или различа в зависимост от заеманите длъжности, нива на отговорности и индивидуални месечни заплати. Валидността на застраховката е 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

Груповата рискова застраховка „Живот" с гъвкави покрития дава възможност за избиране на надеждна застрахователна защита и надграждане на покритията в зависимост от потребностите на Застраховащия (Работодателя). Застраховката осигурява застрахователно покритие срещу настъпване на застрахователни събития с живота, работоспособността и здравето на застрахованите лица. Клиентите могат да изберат основното покритие за смърт на застраховано лице и да добавят някои от възможните рискови и здравни покрития.

Дженерали Застрахованеwww.generali.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове