Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Лична инвестиция осигуряваща застрахователна защита през срока на застраховката и гарантирана сума в края; Натрупване на допълнителна доходност от инвестиции; Данъчни преференции за гражданите и работодателите. Допълнителни опции за избор по личната Ви застраховка Избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари; Индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация; Засилване на застрахователната защита и поемане на медицински разноски на застрахованите, чрез включване на допълнителни застрахователни покрития при злополука (Пакет "Злополука"). На всички наши клиенти предоставяме много възможности и предимства: Възможност за използване на спестовните застраховки като обезпечение, срещу което да тегли кредит; Освобождаване от плащане на вноски, които се поемат от "Алианц България Живот" при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахованото лице над 30%; Отстъпки от вноската при включване на повече рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно; Възможност за заплащане на застраховката, директно в избраната валута или в лева по фиксинга на БНБ, по банков път, на каса или автоматично чрез дебитни карти.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Допълнителната застраховка за хирургическа операция – тарифа KOBZ може да бъде сключена като допълнение към Основната програма и осигурява финансова независимост и първокласна защита при необходимост от хирургическо лечение. В случай, че през срока на застраховката се наложи хирургическо лечение поради претърпяна злополука или заболяване, с получената застрахователна сума Застрахованото лице може да си осигури по-добро лечение, болнично обслужване и последващо възстановяване. Предпоставка за сключване на Допълнителната застраховка за хирургическа операция е съществуването на Основна програма, която може да бъде застраховка Живот или застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, според тарифите на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД. Допълнителната застраховка може да бъде сключена както при сключване на нова застраховка Живот или застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, така и към вече съществуваща такава. Сключването и прекратяването на Допълнителната застраховка е възможно към всеки основен падеж на Основната програма, като размерът на застрахователната сума може да бъде 1500 евро, 3000 евро или 5000 евро. За сключването на Допълнителна застраховка по тарифа KOBZ не се изисква явяване на медицински преглед.

Граве Българияwww.grawe.bg »

Застраховката е предназначена към хора, желаещи да осигурят финансова възможност за децата си за по-нататъшното им развитие при достигане на определена възраст. Освен добрата доходност, рисковия елемент в тази застраховка е несъмненото й предимство пред избора на натрупването на средства в банкова сметка. Застрахования и Застраховащия са едно и също лице. Обикновено това са родители или близки роднини на детето, в чиято полза се сключва договора. Изисква се Застрахован да е физическо лице на възраст от Физическо лице на възраст от 18 до 60 години към началото на застрахователното покритие и не по-възрастен от 75 навършени години към края. Ползващо лице е дете, до 17 годишна възраст, определено от Застраховащия, което ще бъде на възраст между 18 и 25 години към края на застрахователното покритие. Покрити рискове: Смърт на Застрахования през срока на застрахователното покритие.

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

Застраховката е в сила: За български и чуждестранни граждани от датата на първата регистрация в туристическия обект до последната регистрационна дата на пребиваване в туристическия обект; При организиран туризъм на чуждестранни граждани от момента на пресичане границите на Република България; Застрахователното покритие за злополука е валидно и по време на организирани екскурзии в страната, когато застрахованият не е освободил туристическия обект.

ЗД Бул Инсwww.bulins.com »

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст до 65 години, които в рамките на календарната година, многократно пътуват чужбина с цел командировки, участие в семинари, симпозиуми, конференции и други подобни, пътувания, свързани с конкретен бизнес или туризъм и отдих и срокът на пребиваването им за едно отделно пътуване е до 30 календарни дни. Покритите рискове, включени в застраховката са разделени на едно Основно покритие и три Допълнителни покрития (опции), както следва: Основно покритие: Секция 1 –Медицински разноски, в резултат на злополука или акутно заболяване Секция 2 - Медицинско репатриране Секция 3 - Транспортиране на тленни останки Секция 4 - Допълнителни асистанс услуги Секция 5 - Юридическа помощ Секция 6 - Кражба или загуба на документи Секция 7 - Злополука Секция 8 - Личен багаж Секция 9 - Закъснение на полет Секция 10 - Закъснение на багаж Секция 11 - Лична отговорност Допълнителни покрития: Секция 12 - Отмяна (анулиране) и прекъсване на пътуването Секция 13 - Зимни спортове Секция 14 - Голф Покритията, включени в пакета Основно покритие, не се предлагат поотделно; Допълнителните покрития по Секции 12, 13 и 14, се включват в застраховката (към Основното покритие), по избор на клиента. Обслужването на застрахованите в случай на събитие, традиционно е с осигурен асистанс – 365 дни в годината, 7 дни в седмицата. Новият момент тук е в двойния асистанс – от една страна чрез асистанс компанията Mondial Assistance (която приема обаждания и на български език) и от друга от Асистанс центъра на ЗАД "Алианц България". Отстъпки от цената на застраховката Размера на цената на застраховката е в зависимост от избраните от клиента пакети покрития и се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя. Независимо от достъпните цени на застраховката, ЗАД "Алианц България" е предвидило и изгодни отстъпки, когато се застрахова семейство с едно и повече деца до 18 годишна възраст или двойка - съпрузи или живеещи на семейни начала.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховат се животът и здравето на дееспособни български и чуждестранни граждани. Застраховани лица: Дееспособни, здрави лица, български или чуждестранни граждани, пребиваващи на територията на РБългария или друга държава, ако е изрично договорено. Лицата трябва да са на възраст до 69год. Застраховката може да бъде сключена индивидуално, за семейство, за работници, ученици, спортисти или друг кръг застраховани. Груповите застраховки се сключват по специални условия и тарифи, определени от застрахователя. Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, наричано по-нататък "застраховащ". Покрити рискове: Рисковете по този вид застраховка са свързани със събитията "Злополука" и "Заболяване". По смисъла на Общите условия на застраховката за злополука се считат: всички действия на външни сили от случаен и непредвидим характер, станали против волята на застрахования и в срок от една година от настъпването им са му причинили смърт или телесни увреждания с временна или трайна загуба на трудоспособност. За злополука се приемат и смърт или телесно увреждане на застрахования при спасяване на човешки живот или имущество; Под заболяване / съгласно Международната класификация на болестите / се разбира нарушение на нормалното взаимодействие на застрахования с външната среда, при което възникват структурно-функционални или функционални промени в организма на застрахованото лице

Евроинс АДwww.euroins.bg »

ПОКРИТ РИСК – РАЗМЕР НА СУМИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА: ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА: РЕНТА СЪГЛАСНО ОУПЖЗ И ИЗБРАНИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАНИЯ СУПЖЗ ПРИ СМЪРТ ОТ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: 500 BGN ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА: 1000 BGN ПРИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ: ДО 500 BGN ПРИ ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ЗА СРОК НАД 10 ДНИ: 100 BGN ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ, НА ВСЕКИ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. НАЧАЛО: 24.00 ч. НА ДАТАТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪРВАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА/КРАЙ: ДО НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

Алианц Динамика - Смесена застраховка Живот Предмет За лица на възраст от 14 до 65 години, но не повече от 70 години при изтичане на срока на застраховката Валута BGN, USD и EUR Покрити рискове и дължими обезпечения Смърт през срока на застраховката – застрахователна сума + допълнителна лихва към датата на смъртта Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука до 30% - процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука над 30% - застрахованият се освобождава от по-нататъшното плащане на премиите, като остава в сила за пълния размер на застрахователната сума. Покритие на допълнителни рискове – пакет “Злополука” Пакет “Злополука” се покрива през периода на застраховката Всеки от рисковете в “Пакет Злополука” може да се включи самостоятелно Покритите рискове включват – смърт от злополука, временна нетрудоспособност, болничен престой, разход за лекарства и консумативи Срок на застраховката От 5 до 30 години

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Основната цел на класическата застраховка „Живот” е спестяване на средства за реализиране на бъдещи цели на застрахования и осигуряване на финансова защита на него и неговото семейство в случай на настъпване на застрахователно събитие. Класическата застраховка „Живот” е застраховка, която покрива рисковете доживяване и смърт и по която застрахователното плащане се извършва при настъпването на някой от тези два риска през срока на застрахователното покритие. Застраховащият плаща застрахователна премия до момента на настъпване на застрахователното събитие или до крайната дата (падеж) на застрахователния договор. Този продукт е предназначен за клиенти, за които е важно да спестяват и да имат застрахователно покритие в същото време. Спестовната част от платената от клиента премия се инвестира от Застрахователя във финансови инструменти, като получената от инвестициите печалба се разпределя под формата на бонуси по всеки индивидуален застрахователен договор. В края на всяка индивидуална застрахователна полица клиентът получава гарантираната застрахователна сума плюс натрупаната през застрахователния срок доходност. Заедно със застраховка „Живот” застрахованият може да сключи допълнителна застраховка „Злополука”, включваща допълнителни покрития срещу застрахователни събития довели до загуба на живот, трайна неработоспособност и дневно плащане за болничен престой вследствие на злополука. В края на застрахователния срок (падеж) клиентът или посочените от него ползващи лица получават гарантираната застрахователна сума наведнъж или под формата на рентни плащания.

www.kd-life.bg »

Освен застрахователно покритие за служителите на фирмата, пакет Персонал+ предлага и Договор със Служба по трудова медицина, в изпълнение задължението на Работодателя по Закона за здравословни и безопасни условия на труд за извършване на задължителния обем дейности по трудова медицина, включително годишен профилактичен преглед. Елементи на ПАКЕТ ПЕРСОНАЛ+ : Застраховка ЗЛОПОЛУКА, КОМБИНИРАНА С ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ Предлаганите застрахователни суми за различните групи персонал са: Застрахователната сума може да бъде различна, според желанието на клиента. Покрити рискове и обезщетения: Смърт от злополука; Трайна нетрудоспособност от злополука или общо заболяване с авансово изплащане на сума.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове