Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

Застраховка „Критични болести” е едно от най-актуалните предложения на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”, което може да Ви подпомогне в случай на настъпване на определени тежки животозастрашаващи заболявания, събития и състояния. Като допълнение към избраната основна финансово-осигурителна програма, тази застраховка може да Ви осигури средства за лечение, необходимата финансова подкрепа и да Ви спести време, което в критични за здравето ситуации може да се окаже най-ценния ресурс.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Съчетанието на рисков със спестовен елемент предполага като ползватели хората с визия за живота, които съзнават рисковете, които ни съпътстват и проявяват грижа както за себе си, така и за близките си. Интерес представлява и за компании, като част от социалния пакет, който са решили да предложат на служителите си. Поради спецификата на времето нужно за добиване на право на откуп (право на получаване на парична сума) е налице по-силно обвързване на служителя с работодателя предвид очакваната сума след изтичане на договорения период. Застрахован по този вид полица може да е както сключващия договора, ако е физическо лице, така и негови близки, или пък служители на фирмата, ако договора се сключва от юридическо лице. Изисква се Застрахован да е физическо лице на възраст от Физическо лице на възраст от 18 до 60 години към началото на застрахователното покритие и не по-възрастен от 75 навършени години към края. Ползващите лица могат да се посочат изрично от клиента за всеки от случаите, покрити от застраховката. Обикновено това са съпругата, децата и други близки при смърт и самия Застрахован в случай на преживяване.

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

Покрити рискове: Смърт от злополука. Трайна нетрудоспособност от злополука или общо заболяване с авансово изплащане на сума. А. Авансова сума при временна нетрудоспособност. Б. Окончателна сума за трайна нетрудоспособност. ВАЖНО: Застрахованият НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА получени суми, ако крайното плащане за трайна нетрудоспособност е по-малко от изплатените суми. Застрахователното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

ПОКРИТ РИСК – РАЗМЕР НА СУМИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА: ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА: РЕНТА СЪГЛАСНО ОУПЖЗ И ИЗБРАНИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАНИЯ СУПЖЗ ПРИ СМЪРТ ОТ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: 500 BGN ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА: 1000 BGN ПРИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ: ДО 500 BGN ПРИ ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ЗА СРОК НАД 10 ДНИ: 100 BGN ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ, НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА. НАЧАЛО: 24.00 ч. НА ДАТАТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪРВАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА/КРАЙ: ДО НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ БРУТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНАТА ЧАСТ ОТ МЕСЕЧНИЯ ДОХОД НА ЗАСТРАХОВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗДДФЛ (за 2008 г. - 10% от МДО по смисъла на ЗДДФЛ).

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

Застраховката се сключва от Работодателя, който плаща застрахователната премия за своя сметка. Застраховани лица могат да бъдат работниците и служителите на Работодателя, включително лицата, работещи по договор за управление. Застраховката се сключва за група от десет или повече застраховани лица. Покрити рискове: Смърт на застрахования вследствие на заболяване; Смърт на застрахования вследствие на злополука или определен вид злополука; Трайно намалена или загубена работоспособност на застрахования от 1% до 100% вследствие на злополука; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука над 21 дни; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука над 41; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука над 90 дни; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на заболяване над 41; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на заболяване над 90;

Групама Животозастрахованеwww.groupama.bg »

От една страна, вие се застраховате срещу най-различни рискове, което гарантира запазване на жизнения стандарт на вас и на вашето семейство, в случай че с вас се случи нещо. От друга страна премиите по застраховката се влагат в инвестиционни фондове, за по-голяма доходност. За целта ние откриваме за вас две сметки: гарантирана и инвестиционна. Първата е като на стандартните застраховки и сумата по тях е предварително известна и е гарантирана. А по инвестиционната сметка се трупат доходите от инвестициите ви – колкото успеете да направите сами или с наша помощ. Рискът е изцяло ваш, но добрата новина е, че можете да направите и повече пари. Можете сами да изберете инвестиционната си стратегия и да посочвате фондове, в които да влагаме. А можете да се доверите и нашите експерти – EUREKO е с огромен опит и доказан професионализъм в управлението на инвестиции. Ако непоправимото се случи, ние ще изплатим на бенефициента онази сума от двете сметки, която е по-голяма. Така че няма как да вземете по-малко пари, отколкото сте вложили.

Интерамериканwww.interamerican.bg »

Рискова застраховка „Живот“ е подходящ вариант да си осигурите застрахователна защита и повече сигурност с еднократна вноска за период от една година. По Ваша преценка, можете да подновявате застраховката всяка година, тъй като тя няма спестовен характер, а е насочена конкретно към осигуряването на застрахователна защита за определени рискове, които могат да настъпят при един по-динамичен и напрегнат начин на живот. Подобно на другите видове срочни застраховки, рисковата застраховка „Живот“ осигурява допълнителна финансова подкрепа на хората, на които държите ако във Вашия живот се случи нещо непредвидено. Същевременно, изборът на тази застраховка Ви осигурява защита и в случаите, когато сте неработоспособни за определен период от време, за да имате възможност да се възстановите спокойно. Научете повече за възможностите, които Ви дават срочните застрахователни програми на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“:

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Застраховката се сключва по силата на Наредба, утвърдена с ПМС № 80/03.05.2005г. Предназначена е за временно пребиваващи или транзитно преминаващи през страната ни чуждестранни граждани. Срокът на застраховката е от датата на пресичане на границата на Р България при влизане, до пресичане на границата при напускане на страната, но не по-дълъг от 90 дни. Покритите рискове са Разходи за спешна и неотложна медицинска помощ с лимит до 12 000 лева за задължителното ниво и 15 000 и 20 000 лева за доброволните нива и Спешна стоматологична помощ с лимит до 500 лева за всички нива.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Предмет За лица на възраст до 18 години. Застраховката падежира при навършване на 18 години от детето. Покрити рискове и дължими обезпечения Смърт на застрахованото лице през срока на застраховката: Ако Застрахования е под 14 год. - сумата от платените до момента премии плюс натрупаната допълнителна доходност Ако Застрахования е над 14 год. - Застрахователната сума плюс натрупаната допълнителна доходност към датата на смъртта Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука на Договорителя над 30% - застрахованият се освобождава от по-нататъшното плащане на премиите, като остава в сила за пълния размер на застрахователната сума Покритие на допълнителни рискове – пакет “Злополука” Пакет “Злополука” се покрива през периода на застраховката Всеки от рисковете в “Пакет Злополука” може да се включи самостоятелно Покритите рискове включват – временна нетрудоспособност, болничен престой, разход за лекарства и консумативи Срок на застраховката От 5 до 18 години

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

ПОКРИТ РИСК – РАЗМЕР НА СУМИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА: ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА: РЕНТА СЪГЛАСНО ОУПЖЗ И ИЗБРАНИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАНИЯ СУПЖЗ. ПРИ СМЪРТ ОТ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: 2000 BGN. ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА: 4000 BGN. ПРИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ: ДО 2000 BGN. ПРИ ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ЗА СРОК НАД 14 ДНИ: 200BGN. ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ, НА ВСЕКИ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. НАЧАЛО: 24.00 ч. НА ДАТАТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪРВАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА/КРАЙ: ДО НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове