Застраховки

Реклама
Търсене

Животозастраховане

За лица на възраст от 16 до 69 навършени години при изтичане на отсрочката застрахованият да не е по-възрастен от 70 г. Покрити рискове и дължими обезпечения Смърт на застрахованото лице през срока на отсрочката - платените застрахователни премии се връщат на ползващите лица; Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука от и над 30% - застраховката се освобождава от по-нататъшно плащане на премиите, като остава в сила за пълния размер на договорената месечна рента; Смърт на застрахованото лице през срока за получаване на рентата - ако застраховката е сключена «с наследяване» - на ползващите лица се изплаща резерва на застраховката към датата на смъртта.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Срочната застраховка „Живот“ е подходящ вариант да си осигурите застрахователна защита и повече сигурност в ежедневието. Можете да я използвате и за случаите, в които искате да осигурите допълнителна финансова подкрепа на хората, на които държите ако във Вашия живот се случи нещо непредвидено. За разлика от дългосрочните финансово-осигурителни програми със спестовен елемент, тази застраховка е създадена да Ви гарантира преди всичко застрахователна защита в по-краткосрочен план. При желание от Ваша страна, можем да предложим и подходяща комбинация от различни застраховки, които да отговорят най-пълно на Вашите потребности от застрахователна и финансова защита.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Инвестиция, която гарантира стартов капитал за Вашето дете при навършване на пълнолетие; Натрупване на допълнителна доходност от инвестиции; Застрахователна защита за родителя през срока на застраховката; Изплащане на обезщетение на детето при настъпване на фатални събития. Избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари; Индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация; Засилване на застрахователната защита чрез включване на допълнителен "Пакет Злополука"; Натрупаната сума при изтичане да се получава като месечна стипендия за определен период от време. На всички наши клиенти предоставяме и много възможности и предимства: Възможност за използване на женитбените застраховки като обезпечение, срещу което да се тегли кредит; Освобождаване от плащане на вноски, които се поемат от "Алианц България Живот" при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахованото лице над 30%; Отстъпки от вноската при включване на повече рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно; Възможност за заплащане на застраховката, директно в избраната валута или в лева по фиксинга на БНБ, по банков път, на каса или автоматично чрез дебитни карти.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

ПОКРИТ РИСК – РАЗМЕР НА СУМИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА: ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА: РЕНТА СЪГЛАСНО ОУПЖЗ И ИЗБРАНИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАНИЯ СУПЖЗ. ПРИ СМЪРТ ОТ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: 800 BGN. ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА: 1600 BGN. ПРИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ: ДО 800 BGN. ПРИ ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ЗА СРОК НАД 10 ДНИ: 150 BGN ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ, НА ВСЕКИ ШЕСТ МЕСЕЦА. НАЧАЛО: 24.00 ч. НА ДАТАТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪРВАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА/КРАЙ: ДО НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: РЕНТА, ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ЗАСТРАХОВАНИЯ 3.ПОКРИТ РИСК – РАЗМЕР НА СУМИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА: 3.1.ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА: РЕНТА СЪГЛАСНО ОУПЖЗ И ИЗБРАНИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАНИЯ СУПЖЗ 3.2.ПРИ СМЪРТ ОТ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: 500 BGN. 3.3.ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА: 1000 BGN. 3.4.ПРИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ: ДО 500 BGN. 3.5.ПРИ ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ЗА СРОК НАД 10 ДНИ: 80 BGN. ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ, НА ВСЕКИ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. 4.НАЧАЛО: 24.00 ч. НА ДАТАТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪРВАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 5.СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА/КРАЙ: ДО НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЪГЛАСНО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”www.sivzk.com »

Застраховка „Злополука”, е защитна програма препоръчителна за Вас, ако искате да имате допълнителна сигурност срещу непредвидени събития, водите динамичен начин на живот или поради спецификата на работата си често сте изложени на риск. Добавянето на застраховка „Злополука“ като допълнително покритие към избраната от Вас дългосрочна финансово-осигурителна програма, Ви предлага допълнителна застрахователна защита и финансова подкрепа в случай на временна, намалена или трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука. Изберете тази допълнителна застрахователна програма за повече спокойствие в ежедневието Ви.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstradlife.bg »

Застраховката е предназначена за собственици или наематели на турис тически обекти и осигурява застрахователна защита за техните гости за времето на престоя им там. Застраховката за всеки един турист влиза в сила от датата на пъ рвата регистрация в застрахования туристически обект и е валидна до последната регистрирана дата на престоя. Основно покритие - Медицински разноски в резултат на злополука и Спасителни разноски и разходи за репатриране Допълнително покритие 1 - Смърт и трайна загуба на трудоспособност в резулт ат на злополука и Лична отговорност за нанесени щети на трети лица Допълнително покритие 2 - Кражба и повреда на личен багаж

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС No.24/06.02.2006 г. "Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука", обн. ДВ бр.15/2006 г. Сключва се от работодателя за всички работници и служители на рискови длъжности, определени с негова заповед като подлежащи на задължително застраховане. По преценка на работодателя, е възможно да се застраховат и работници и служители, неподлежащи на задължително застраховане за риска "Трудова злополука". Покритите рискове са Смърт, Трайно намалена работоспособност и Временна неработоспособност на застрахования в резултат на трудова злополука. Размерът на застрахователната сума за всеки един застрахован е равна на седемкратния размер на годишната му брутна заплата. Валидността на застраховката е за събития, настъпили на територията на Р България и класифицирани като "трудова злополука", съгласно "Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки" . Срокът на застраховката не може да бъде по-дълъг от 1 година и по-кратък от 1 месец.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховката предвижда възстановяване на извършени разходи и изплащане на суми за събития, настъпили по време на пътуване или престой на Застрахования извън територията на РБългария. Застрахователните покрития са групирани в 4 отделни секции: Секция "A" - Злополука Застрахователят изплаща застрахователни обезщетения в случай на: Смърт на застрахования в резултат на злополука; Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука. Секция "Б" - Медицински разноски Застрахователят възстановява на застрахования или заплаща директно на болничното заведение извършените медицински разходи за оказване на неотложна медицинска помощ, наложена в резултат на злополука или акутно заболяване. За медицински разноски се признават разходите, направени по необходимост извън територията на Република България, в резултат на злополука или акутно заболяване, за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване, спешни лабораторни или рентгенови изследвания, за линейка и/или придружаващо медицинско лице до лимита, посочен в полицата, но за не повече от 30 дни от датата на злополуката или началото на акутното заболяване. Секция "В" - Разходи за репатриране Застрахователят обезщетява разходите, директно произтичащи от събитие, покрито по Секция "A" или Секция "Б" за: Репатриране на Застрахования до местожителството му в Р България - ако това бъде сметнато за наложително, с оглед на здравословното му състояние и продължаване на лечението; Репатриране на тленните останки при смърт на Застрахования до местожителството му в Р България; Секция "Г" - Лична отговорност на застрахования Застрахователят обещетява застрахования за суми, които той е законно отговорен да заплати за причинени от него на трети лица: Смърт или телесни наранявания; Материални щети.

Алианц Българияwww.allianz.bg »

Застраховката е предназначена за застраховане на физически лица на възраст от 16 до 69 години, които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство /домакинство или за група физически лица. Покрити рискове: Смърт от злополука; Трайна нетрудоспособност от злополука; Временна нетрудоспособност от злополука; Медицински разходи от злополука; Разходи за погребение, при смърт вследствие злополука.

ЗАД Викторияvictoria-insbg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове