Застраховки

Реклама
Търсене

Финансови рискове и отговорности

Обект на застраховане по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застраховани лица Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание. Териториална валидност Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на: ■Република България съгласно българския закон; ■държава членка съгласно нейния закон; ■трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка при пътуване между териториите на две държави членки и при условие че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия. Лимити на отговорност Задължителните минимални застрахователни суми (лимити на отговорност) от 01.01.2010 г. са, както следва: а) При събития, настъпили на територията на Република България: ■За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт: - За всяко събитие при едно пострадало лице - 1 000 000 лв. - За всяко събитите при две или повече пострадали лица - 5 000 000 лв. ■За вреди на имущество - 1 000 000 лв. за всяко събитие. б) При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз или държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство - минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, в която е настъпило застрахователното събитие. Срок на застраховката Застраховката се сключва за срок от 1 (една) година, с изключение на случаите по чл. 262 от КЗ.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Пакет финансови рискове, предназначени за лизингови дружества и търговски кредитори. ЗК "Лев Инс" АД предлага: Гъвкава процедура по сключване на застраховките; Перфектен контрол и управление на риска;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Застраховката покрива кредитния риск на банки и други финансови институции. ЗК "Лев Инс" АД предлага: Гъвкава процедура по сключване на застраховките; Перфектен контрол и управление на риска;

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АДwww.lev-ins.com »

Предмет на застраховката е банкова гаранция, издадена във връзка с условия, поставени на български търговец или производител. Застрахован е банката, която издава гаранция за задължения на износителя. Видовете гаранции, които могат да бъдат застраховани са гаранция за добро изпълнение, гаранция за участие в търг или конкурс, гаранция за авансово плащане, както и други гаранции, свързани с изпълнението на договор за износ. Покрити рискове са основателно или неоснователно услояване на гаранцията, както и политически събития в страната на купувача.

БАЕЗwww.baez-bg.com »

Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на български износител. Застрахован може да бъде както българската банка, действаща като авизираща по акредитивната операция, така и самата фирма-износител. Покрит риск е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката-издател на акредитива, без право или основание съгласно сроковете и условията на акредитива, да приеме за изпълнение задълженията си за плащане на износителя на съответните падежи.

БАЕЗwww.baez-bg.com »

Инвестиция е всеки актив, прехвърлен в чужда държава на договорно правно основание и в съответствие с правните принципи на приемащата държава и свързан със стопанската дейност на инвеститора в чужбина. Инвеститор е всяко българско юридическо лице, което инвестира на територията на приемащата държава и което се явява в позицията на Застрахован. Застрахователното покритие включва български инвестиции в чужда държава: капитал, собственост, имущество, нематериални права. Покритите рискове включват политически и други нетърговски рискове, т.е. рискове, които не са свързани с икономическото или финансовото положение на чуждестранното дружество, а възникват от политически и икономически обстоятелства и мерки в приемащата държава или в трета държава, които по отношение на инвестицията имат качеството на непреодолима сила: невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема; невъзможност за прехвърляне на плащанията в България; експроприяция, национализация или конфискация; политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.

БАЕЗwww.baez-bg.com »

С Райфайзен ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР клиентите имат следните предимства: Анализи и проучване на застрахователния пазар и препоръка за най-подходящите застрахователни компании. Предлагаме застрахователни продукти, съобразени с индивидуалните потребности на възложителя. Договаряме преференциални условия за сключване на застрахователни договори и изготвяме предложения за застраховки от различни застрахователни компании. Оказваме пълно съдействие при възникване на застрахователно събитие. Следим за изтичане на застраховки на възложителя и осигуряваме своевременното им подновяване. Съблюдаваме всички обстоятелства, включително промените в застрахователния пазар и законодателство, свързани със застрахователните интереси на възложителя.

Райфайзен Застрахователен Брокерinsurance.rbb.bg »

МКБ Юнионбанк предлага допълнителна защита за всички издавани кредитни и дебитни карти. Със застрахователната програма MKB SecureCard сте подготвени за всяка ситуация – срещу минимална годишна премия Вие получавате защита и финансова сигурност в целия свят, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Ние ще възстановим Вашите разходи при следните случаи и според избрания от Вас застрахователен ПЛАПакет 1 БРОНЗОВ ПЛАН Грабеж на парични средства Защита на портфейл Защита на ключове Пакет 2 СРЕБЪРЕН ПЛАН Грабеж на парични средства Защита на портфейл Защита на ключове Защита на покупка за 60 дни Пакет 3 ЗЛАТЕН ПЛАН Грабеж на парични средства Защита на портфейл Защита на ключове Защита на покупка за 60 дни Защита на покупка през интернет за 60 дни Пакет 4 КИБЕР ПЛАН Защита на покупка през интернет за 60 дни.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Всички автомобили, собственост на Порше Лизинг, задължително имат сключена застраховка гражданска отговорност. Вие можете да избирате, в коя от четирите компании - партньори на Порше Лизинг, да застраховаме финансирания автомобил. Тарифите се определят индивидуално от всяка една застрахователна компания. Застрахователната премия се плаща наведнъж, без възможност за разсрочване. Застраховката гражданска отговорност се подновява ежегодно. Ползата за Вас: Виновното лице не трябва да плаща само щетата, обезщетението за пострадалото лице е гарантирано.

Порше Лизинг БГwww.porscheleasing.bg »

Застраховката е предназначена за лицензирани туроператори. Тя е регламентирана в Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора (ДВ, бр.106/2002 г.). Без такава застраховка туроператорите не могат да извършват съответната професионална дейност. Какво покрива? Застрахователното покритие обхваща: Преди започване на пътуването – възстановяване на платените от потребителя суми по договора. След започване на пътуването – заплащане на разликата, когато са предоставени само част от услугите, уговорени в договора, както и разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването. Възстановяват се имуществените вреди, причинени на потребители на организирани групови и индивидуални туристически пътувания, както и вредите, които могат да бъдат причинени на български и чуждестранни граждани в страната и в чужбина. Извън обхвата на застрахователната защита е договорната отговорност на туроператора към лица, които не са потребители на туроператорски услуги, както и вредите, настъпили след отнемане на лиценза на туроператора. Какъв е териториалният обхват на застраховката? Териториалният обхват включва държавите, в които Застрахованият предоставя туроператорски услути.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове