Застраховки

Реклама
Търсене

Финансови рискове и отговорности

От 2006 г. Пощенска банка провежда активна програма за застраховане на обезпечения по кредити. В програмата участват всички застрахователни компании от българския застрахователен пазар. Клиентът е свободен да избере при кой застраховател да сключи застраховката на ипотекираното имущество. Програмата за имуществено застраховане на ипотеки осигурява допълнителна сигурност в случай на непредвидимо събитие. Дори да погине имуществото - обезпечение по кредита, банката удовлетворява вземанията си по кредита от застрахователното обезщетение..

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Програмата предлага на клиентите на банката, притежаващи дебитни карти, застрахователно покритие в случай на: неправомерно ползване след кражба чрез взлом или грабеж кражба, кражба чрез взлом или грабеж на документи заедно с картата грабеж на парични средства, изтеглени с картата защита на покупки, извършени с картата.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Задължителна застраховка, съгласно чл.23, ал.1 от Закона за енергийна ефективност – Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Както и Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгл.чл.34, ал.1 от Закона за енергийната ефективност. Кой e длъжен да сключи застраховката? Този вид застраховка е длъжно да сключи всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на чл.23, ал.1 и/или чл.34, ал.1 от Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгл.чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; •Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгл.чл.34, ал.4 от Закона за енергийната ефективност; Каква застрахователна защита осигурява застраховката Застраховката покрива отговорността на посоченото в полицата лице за вредите, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения и/или на задълженията на неговия персонал, при извършване на: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгл.чл.23, ал.1 от Закона за енергийна ефективност; Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгл.чл.34, ал.1 от Закона за енергийната ефективност; Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

ДЗИwww.dzi.bg »

Задължителна застраховка, съгласно чл.34 (1) от Закона за независимия финансов одит, в сила от 01.02.2002г. Кой е длъжен да сключи застраховката? Застраховка “Професионална отговорност на регистрирани одитори” е длъжен да сключи всеки действащ дипломиран експерт-счетоводител и специализирано одиторско предприятие. Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от неговите доверители за причинени вреди при извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията. Необходимо е вредите да са настъпили като пряка и непосредствена последица от извършваната дейност. Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката. Освен пряко причинените вреди “ДЗИ -Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието “Ретроактивно действие”. По полицата се договаря ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката, например с една година. Въз основа на това Застрахователят разглежда и обезщетява искове, които са предявени в срока на застраховката, но се основават събития, настъпили след ретроактивната дата, вписана в полицата.

ДЗИwww.dzi.bg »

Каква застрахователна защита осигурява застраховката? Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи. Освен пряко причинените вреди “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя. Застрахователното покритие по застраховка “Обща гражданска отговорност” може да бъде разширено с допълнително покритие по застраховка “Отговорност на продукта”. Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

ДЗИwww.dzi.bg »

По тази застраховка се предоставя застрахователно покритие срещу финансовите загуби, понесени от Застрахования – юридическо лице, вследствие прекъсване на стопанската му дейност. Застраховката е допълнение към валидна и действаща застраховка на имуществото „Индустриален пожар”, сключена от Застрахования в “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД. Предмет на застраховане Загуба на брутна печалба, за периода на възстановяване на дейността но не повече от договорения период на обезщетяване, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/ стоки/ услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността. По договореност, допълнително на обезщетение могат да подлежат и разходите, направени целесъобразно от Застрахования, за наемане на одитори както и разходите за заплати на персонала, нает по трудови договори за определен период от време. Застрахователно покритие Финансови загуби, представляващи пряк резултат от пълно или частично прекъсване на стопанската дейност (производство, търговия, услуги и други) вследствие на преки материални вреди върху застрахованото имущество, възникнали в резултат на внезапното и непредвидимо проявление на покрит риск по условията на застраховка „Индустриален пожар”.

ДЗИwww.dzi.bg »

"ДЗИ - Общо застраховане" EАД предлага на Вашето внимание застрахователни продукти, които покриват финансовата загуба, произтичаща от различни облигационни и търговски правоотношения - договор за продажба (стоков кредит), банкови кредити и гаранции, договори за лизинг и наем. Кой може да сключи такава застраховка? Застраховката може да се сключи от всички стопански субекти, извършващи търговска дейност чрез изброените договори. Какво може да бъде застраховано? По тези застраховки се покрива финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по сключени договори между тях и съответните клиенти - физически и юридически лица. Застрахователят може да предостави застрахователно покритие, както за отделни договори, така и за неопределен брой, които застрахованият е сключил със своите клиенти през застрахователния период. Непокрити рискове: Извън обхвата на застрахователна защита са вредите от липси и повреди на вещта, както и пропуснатите ползи и разходи във връзка с ползването и. Сключване на застраховка: Застраховката се сключва въз основа на писмено заявление от кандидата за застраховане по образец на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и представени документи, както следва: За юридически лица: съдебно решение на фирмата; данъчна регистрация; регистрация по БУЛСТАТ; удостоверение за актуалност на фирмата; образец на договор с приложенията /погасителна схема, приемо - предавателен протокол, декларации и др./ За физически лица: копие от личния паспорт; акт за раждане; адрес за кореспонденция; конкретен договор с приложенията /погасителна схема, приемо - предавателен протокол, декларации и др./

ДЗИwww.dzi.bg »

Застраховани по този застрахователен продукт могат да бъдат всички правни субекти – български и чуждестранни, без оглед на правния им статут, с изключение на гражданите като физически лица. За последните компанията има отделна лицензирана застраховка. Какво покрива? Застрахователното покритие обхваща: Клауза “А” – Основно покритие Всички суми, които застрахованото лице е законно задължено да заплати на трети лица като компенсация за имуществени и/или неимуществени вреди (смърт, телесно увреждане, претърпени болки и страдания), настъпили в резултат на дейността на Застрахования и в рамките на договорените лимити на отговорност, а също така и всички разходи за уреждане на претенции за причинените горепосочени вреди, направени с писменото съгласие на Застрахователя. Клауза “Б” – Допълнително покритие Съдебни разноски във връзка с предявени искове по гражданската отговорност на Застрахования (без адвокатски хонорари).

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Съгласно чл. 189 от Закона за здравето, обнародван ДВ., бр. 70/10.08.2004 г., считано от 01.01.2005 г. лечебните заведения задължително следва да застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за вредите, които могат да настъпят вследствие виновно неизпълнение на професионалните им задължение. Какво покрива/ Застраховката покрива отговорността на лекари и медицински персонал за: Сумите, които горепосочените лица трябва да заплатят във връзка с искове, предявени през застрахователния период за имуществените и неимуществени вреди, допуснати в срока на застраховката поради небрежност, грешка или пропуск при осъществяване на професионалната дейност. Разноски за свидетели и експертизи по граждански дела срещу застрахованите лица във връзка с искове по предходната точка. Разходите, които застрахованите лица целесъобразно са направили за предотвратяване и ограничаване на вредите, както и други разходи, извършени със съгласието на Застрахователя.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

Основно покритие: Всички суми, които Застрахованият е законно задължен да заплати на гости, клиенти и посетители като компенсация за настъпили в срока на застраховката: - смърт, телесни увреждания или заболяване вследствие на злополука или отравяне с храни и напитки на територията на хотела и/или ресторанта; - пълна загуба или частична щета на движими имущества (без МПС и кражба на вещи) при осъществяване на хотелиерската и ресторантьорска дейност. Разходи за свидетели и експертизи по граждански дела срещу Застрахования във връзка с покрити рискове по застраховката. Целесъобразно направените разходи на Застрахования за ограничаване или намаляване на вредите от настъпило застрахователно събитие. Допълнително покритие: Отговорнoст за имуществени вреди в резултат на кражба чрез взлом на лични вещи от стаите на гостите на хотела. Отговорност за вреди върху МПС на гости на хотела, докато се намират на прилежащите паркинги или гаражи на Застрахования.

HDI Застрахованеwww.hdi.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове